สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 50.5 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงวินัดดา  แซ่เต่
 
1. นายณทัย  เครือสีดา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายภาสกร  สุขสันติกมล
 
1. นายจามิกร  ศานติทรรศน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงรวิสรา  พงษา
 
1. นายทรงวุฒิ  ชูสุวรรณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 7.58 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจเร  ชลแดน
2. เด็กชายชัยยา  ชลแดน
 
1. นางวีราภรณ์  เบญจประเสริฐ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 34 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พาพันธ์
2. เด็กชายประพงษ์พัทธ์  ปรีชาพงษ์
 
1. นางสาวมาลัย  ฉั่ววิเชียร
2. นางสาวพจนา  สุจารี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพรทิภา  รอดบาง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญสม
 
1. นางสาวมาลัย  ฉั่ววิเชียร
2. นายณัฐพล  หทัยเมธา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพุทธิชัย  ทวีบุญรุ่งเรือง
 
1. นางสาวมาลัย  ฉั่ววิเชียร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทิพย์จันทร์
 
1. นางสาวมาลัย  ฉั่ววิเชียร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 37.65 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงกชกร  สมคณะ
2. เด็กหญิงญาณินท์  สุกหอม
3. เด็กหญิงญาณิศา  สุกหอม
4. เด็กหญิงมี่  ชลแดน
5. เด็กชายสักกะ  ชลแดน
6. เด็กหญิงอนงค์  ชลแดน
 
1. นายทรงวุฒิ  ชูสุวรรณ
2. นางสาวพจนา  สุจารี
3. นายจามิกร  ศานติทรรศน์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 32.2 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายบอย  ชลแดน
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ด่านสากล
 
1. นายณัฐพล  หทัยเมธา
2. นางสาวพรพรรณ  จิรภัทรสกุล