สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงจิรานันท์  เมฆสัย
 
1. นางรัตนา  ฤกษ์งาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 59.3 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงวริศรา  โชติพินิจ
 
1. นางสาววาสนา  อุทัยแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนากานต์  ม่วงหีต
 
1. นางจตุพร  คุ้มตะกั่ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนลพรรณ   สุกใส
 
1. นางสาววาสนา  อุทัยแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงเกษศิณี  เพชรสุวรรณ
 
1. นางสาววาสนา  อุทัยแสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปัทมา  สว่างอวยพร
 
1. นางจตุพร  คุ้มตะกั่ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพิณณ์ทานันท์  สุดจิตร์
 
1. นางรัตนา  ฤกษ์งาม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุธิดา  เบ็ญจะปัก
 
1. นางสาววาสนา  อุทัยแสง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 53.2 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายปรวัฒน์  สุกใส
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ชาติเจริญจันทร์
3. เด็กหญิงอริยา  มณีฉาย
 
1. นางสาววาสนา  อุทัยแสง
2. นางรัตนา  ฤกษ์งาม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69.83 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิญาณี  อินทร์สุวรรณ
2. เด็กหญิงพรพิมล  คำพร
3. เด็กหญิงวิชุตา  บุญเจริญ
 
1. นางจตุพร  คุ้มตะกั่ว
2. นางสาวปารวรรณ  หนูสมตน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปวริศร์  สมวงศ์
2. เด็กชายพิศิษฐ์  โพธิผล
 
1. นางจตุพร  คุ้มตะกั่ว
2. นางสาวนฤมล  พิลาคำ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมรักษ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  ปรีชา
3. เด็กหญิงนลพรรณ   สุกใส
 
1. นายอัมรินทร์   จันทาอ่อน
2. นางกรรณิกา  พัฒนา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพิพัฒน์   โพธิผล
 
1. นางสาวนภาภรณ์   ปากลาว
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยพล  ราชรักษ์
2. เด็กชายสรวิศ  แก้วอ่อน
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ศรีวิไล
 
1. นางสาวสุลาวรรณ์  เสวตจันทร์
2. นางสาวปารวรรณ  หนูสมตน
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยะราช  เต็มเปี่ยม
2. เด็กหญิงวิชุตา  บุญเจริญ
3. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  ไขโพธิ์
 
1. นางสาวสุลาวรรณ์  เสวตจันทร์
2. นางสาวปารวรรณ  หนูสมตน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธีรยุทธ  ม่วงหีต
2. เด็กชายเกษมรัฐ  จิตรติราช
 
1. นางสาวปารวรรณ  หนูสมตน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.14 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมรักษ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  ใจดี
3. เด็กหญิงนภัสสร  ปรีชา
4. เด็กชายพิษณุ  ดูงาม
5. เด็กชายภัทรดนัย  เพ็งสกุล
 
1. นายธิชานนท์  คงอ่อน
2. นายอัมรินทร์  จันทาอ่อน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิลักษณ์  ชุนไธสง
 
1. นายธิชานนท์  คงอ่อน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 54.6 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงปณิตา  ศิริรักษ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ   เพียกโว
 
1. นางรัตนา  ฤกษ์งาม
2. นางสาววาสนา  อุทัยแสง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 51 1. เด็กชายพิศิษฐ์  แก้วแกมจันทร์
2. เด็กหญิงวริศรา  โชติพินิจ
 
1. นางสาววาสนา  อุทัยแสง
2. นางรัตนา  ฤกษ์งาม
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปานสุข
2. เด็กชายพีรณัฐ  ศรีกระพา
 
1. นางสาววาสนา  อุทัยแสง
2. นางรัตนา  ฤกษ์งาม
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงกันตพร  อินทอง
2. เด็กหญิงนริศรา  ศิริกำเนิด
3. เด็กหญิงนฤสรณ์  เมฆสัย
4. เด็กหญิงบุษกร  ปราบพาล
5. เด็กหญิงปริญดา  น้ำเงิน
6. เด็กหญิงพรกนก  ด่อนศรี
7. เด็กหญิงมลฤดี  ทองมาก
8. เด็กหญิงวรินธร   วาปีเท
9. เด็กหญิงวิยดา  โยธาภักดี
10. เด็กหญิงศรัณยา  ใจเร็ว
11. เด็กหญิงศศิกานต์  สุริเทศ
12. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แย้มลังกา
13. เด็กหญิงสุนิษา  บารมี
14. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กล้าเสมอ
15. เด็กหญิงไภรัตน์  อินศรีวอ
 
1. นายอัมรินทร์  จันทาอ่อน
2. นางกอบกาญจน์  เพชรหวล
3. นางสาวสุลาวรรณ์  เสวตจันทร์
4. นางสาวนัฐธิชา  อาจหาญ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอรรถชัย  โมสิกะ
 
1. นางสาวนฤมล  พิลาคำ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกรกนก  หมอยา
 
1. นางสาวนฤมล  พิลาคำ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  พลรัตน์
 
1. นางสาวนัฐธิชา  อาจหาญ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนภัสสร  ปรีชา
 
1. นางสาวนัฐธิชา  อาจหาญ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุนิตา  ศิริกำเนิด
 
1. นางจตุพร  คุ้มตะกั่ว
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กชายฤทธิชัย  สุทิน
 
1. นางสาวนัฐธิชา  อาจหาญ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ศิริกำเนิด
 
1. นางสาวนัฐธิชา  อาจหาญ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรดามณี  เมฆสัย
 
1. นางจตุพร  คุ้มตะกั่ว
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 58.65 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐชยา  บารมี
2. เด็กชายธราเทพ  ทองเปีย
3. เด็กชายธันวา  พม่า
4. เด็กชายธีรภัทร   ศรีเมือง
5. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ราชรักษ์
6. เด็กชายวิศรุต   เพ็งสกุล
 
1. นายอัมรินทร์  จันทาอ่อน
2. นางกอบกาญจน์  เพชรหวล
3. นางกรรณิกา  พัฒนา
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิญาณี  อินทร์สุวรรณ
2. เด็กหญิงปัทมา  สว่างอวยพร
3. เด็กชายสุวรรณ  รอดช่วง
 
1. นางกรรณิกา  พัฒนา
2. นายอัมรินทร์  จันทาอ่อน
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แจ่มโดก
2. เด็กชายพุทธิมน  พุทธธรรมรงค์
3. เด็กชายสิทธิเดช  แย้มลังกา
 
1. นายสุเมธ  สียางนอก
2. นางสาวปารวรรณ  หนูสมตน
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรังศิตา  กุลรัตน์
2. เด็กชายสุรพันธ์  พลภา
3. เด็กชายสุวรรณ  รอดช่วง
 
1. นายสุเมธ  สียางนอก
2. นายนริศร์  เพชรกลัด
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิศิษฐ์  โพธิผล
2. เด็กหญิงสุนิตา  ศิริกำเนิด
3. เด็กหญิงสุมาลี  กุลรัตน์
 
1. นางสาวสุลาวรรณ์  เสวตรจันทร์
2. นางสาวนัฐธิชา  อาจหาญ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปานสุข
2. เด็กหญิงพรพิมล  คำพร
3. เด็กหญิงสุมาลี  กุลรัตน์
 
1. นางสาวนภาภรณ์  ปากลาว
2. นายธิชานนท์  คงอ่อน
 
37 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.29 เงิน 27 1. เด็กชายจีรวัตน์  ติสิน
2. เด็กหญิงภัทรศยา  เพ็งสกุล
3. เด็กหญิงอรัญญา  เครือเนียม
 
1. นางสาวอัสรียา  แก้วนพรัตน์
2. นางจรรยพร  เมฆสัย
 
38 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 57.57 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงจันทิมา  โสดา
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ทันชม
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  จันทร์โท
 
1. นางจรรยพร  เมฆสัย
2. นางสาวอัสรียา  แก้วนพรัตน์
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนิรันดร์  จงสันเทียะ
2. เด็กชายปิยนันท์  เต็มเปี่ยม
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เครือเนียม
 
1. นายสุเมธ  สียางนอก
2. นายนริศร์  เพชรกลัด
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรายุทธ  ไหวพริบ
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  จิตติราช
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เครือเนียม
 
1. นายสุเมธ  สียางนอก
2. นางสาวปารวรรณ  หนูสมตน