สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นนทรี
2. เด็กหญิงพิมพร  วงศ์พิพันธ์
3. เด็กหญิงฟาติม๊ะ  อาหมาด
4. เด็กชายภูริพัฒน์  ฤทธิรงค์
5. เด็กหญิงรจนา  เสริมสมบูรณ์
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พรมมี
7. เด็กหญิงอารียา  มิตรมาตร
 
1. นางสาวรุสนีดา  พฤกษารัตน์
2. นางสาวสราลี  สือมะ
3. นางลีนา  แดงหนำ
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.65 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เทพทอง
2. เด็กชายวิษรุต  กำพวน
 
1. นางสาวนูรมา  บูละแท
2. นางสาวซัลณี  จงรักศักดิ์
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลินี  กำพวน
2. เด็กหญิงทัศนีย์  คชสวัสดิ์
3. เด็กหญิงรอฮานี  นนทรี
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  อุตตราช
2. นางสาวธนิกา  ชัยมณี