สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 14 1. เด็กชายสราวุธ  กล่ำชัย
 
1. นางบังอร  สระแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายชาคริต  หลงติ้ง
2. เด็กชายนรากร  พงศ์ประเสริฐ
 
1. นายอรรถพล  หยีมะเหร็บ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70.98 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พันชั่ง
2. เด็กหญิงดวงพร  กาลมิกาล
3. เด็กหญิงวนัชญา  กะสิรักษ์
4. เด็กหญิงวัรดียา  มาโนชน์
5. เด็กหญิงอธิตา  หมาดสตูล
 
1. นางสาวธนิกา  ชัยมณี
2. นางลีนา  แดงหนำ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงบัญจรัตน์  ฉิมศรี
 
1. นางอัญทิพย์  ขนาบแก้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 22 1. เด็กหญิงศรีสุดา  ศรีพันดอน
 
1. นางอัญทิพย์  ขนาบแก้ว
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 76.37 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรศักดิ์  หาญจิตร
2. เด็กชายรอมซี  หวันเมือง
3. เด็กชายสรณัฐ  สำลี
4. เด็กชายสาฮีดีน  สาลี
5. เด็กชายอุสมาน  มาโส
6. เด็กชายเตาฟิกฮ์  สลาสะรัต
 
1. นายไตเย็บ  ปฏิมินทร์
2. นายอรรถพล  หยีมะเหร็บ
3. นางบังอร  สระแก้ว
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73.33 เงิน 8 1. เด็กชายอภิรักษ์  มาโนชน์
2. เด็กชายเสดอิมรอน  สาลี
 
1. นายขันติชัย  สาลี
2. นายอรรถพล  หยีมะเหร็บ
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76.86 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กำพวน
2. เด็กชายณัฐพล  สวนสัน
3. เด็กหญิงนัฐชยา  หาญจิตร
 
1. นางสาวรุสนีดา  พฤกษารัตน์
2. นางสาวสราลี  สือมะ
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75.5 เงิน 17 1. เด็กหญิงทะเลใส  กันหะ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุ่นเรือน
3. เด็กชายอธิชา  พรมประสิทธิ์
 
1. นางสาวขวัญตา  ตนคลัง
2. นางสาวอรยา  สืบเหตุ
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายภูวสณฑ์  ช่วยชาติ
2. เด็กชายมณฑล  ลอดไธสง
3. เด็กชายวชิรญาณ  ลอดไธสง
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  อุตตราช
2. นางสาวรัชดา  มะโนกิจ