สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงหุสนา  กิจการ
 
1. นางสาววิภาพร  ศรีอ่อน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  พ่วงพินิจ
2. เด็กชายภัทรศักดิ์  มั่งมี
 
1. นางบังอร  สระแก้ว
2. นางสาวรัชดา  มะโนกิจ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายบัดดรี  หาญจิตร
 
1. นางอัญทิพย์  ขนาบแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9    
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพชรมณี
 
1. นางอัญทิพย์  ขนาบแก้ว
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยูฮันนี  หมานบุตร
2. เด็กหญิงวนิดา  เรียบร้อย
3. เด็กหญิงสาวิกา  เสริมสมบูรณ์
4. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กล้าศึก
5. เด็กหญิงสุดรัก  เวทย์กล้า
6. เด็กหญิงโซเฟีย  อุ่นเรือน
 
1. นางอรุณศรี  ลิ่มสืบเชื้อ
2. นางสาวรัชดา  มะโนกิจ
3. นางสาวธนิกา  ชัยมณี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนูรรีซัน  นวลพรหม
2. เด็กหญิงอัลอาลาวีย๊ะ  กองข้าวเรียบ
 
1. นายขันติชัย  สาลี
2. นายอรรถพล  หยีมะเหร็บ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายซันนูซี  วาหลง
2. เด็กชายอะฟันดี  หวานเย็น
 
1. นายขันติชัย  สาลี
2. นายอรรถพล  หยีมะเหร็บ
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายรออุฟ  สูสวัสดิ์
 
1. นางลีนา  แดงหนำ
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64.9 ทองแดง 17 1. เด็กชายกฤษฎา  ขุนอาจ
 
1. นางลีนา  แดงหนำ