สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำเลียง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  สุขสวาสดิ์
 
1. นางดุจเดือน  ลิ่มศิลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76.3 เงิน 15 1. เด็กหญิงกุลจิรา  พิมพ์มาตย์
 
1. นางสาวณัติญา  ชูทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุธิมา  สุดเวช
 
1. นางดุจเดือน  ลิ่มศิลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงประภัสสร  สมประสงค์
 
1. นางสาวณัติญา  ชูทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธีรภัทร   จินา
2. เด็กหญิงสุธิมา  สุดเวช
 
1. นางจินตนา  ภูมิไชยา
2. นางสาวสิริมา  ปานหวาน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายนพวิชญ์  น้ำเงิน
2. เด็กหญิงประภัสสร  สมประสงค์
 
1. นางดุจเดือน  ลิ่มศิลา
2. นางสาวสิริมา  ปานหวาน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีรเมธ  พรหมกระโทก
 
1. นางสาวสิริมา  ปานหวาน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพิชญุตม์  เทียนสว่าง
 
1. นางสาวณัติญา  ชูทอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วิเชียรรัตน์
 
1. นางดุจเดือน  ลิ่มศิลา
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.2 เงิน 8 1. เด็กชายธนวินทร์  จิตรตรง
 
1. นางดุจเดือน  ลิ่มศิลา