สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 25 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พรหมนุช
 
1. นางพยอม  ธรรมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69.4 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณัชชา  ภิญโญ
 
1. นางดวงใจ  แสงสึก
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนัชชา  แก้วช้าง
2. เด็กหญิงพิมพิดา  จ่าเมือง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  งามล้น
 
1. นางสาวมิณทิตา  บุญรอด
2. นางสาววารุณี  นพชำนาญ
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67.8 ทองแดง 13 1. เด็กชายอนันตสิทธิ์  ณ. นคร
 
1. นางดวงใจ  แสงสึก