สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกาญจนา  คงอุ่น
 
1. นางสาวรติกานต์  จินดาชื่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 47.5 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวนัยนา  ใจหาญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เอียบฉุ้น
 
1. นายนิวัฒน์  เอียบฉุ้น
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปราณี  เนาวรัตน์
 
1. นายสมภาร  เอมเสียงเพราะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงมาริสา  มูลเสนา
 
1. นางชลธิชา  จันทะมาตร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 4 1. นายธีรธร  เซ็นปักธงชัย
 
1. นางโชติกา  จันเกตุ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธาณินทร์  สีหามาตร
2. เด็กชายวีรยุทธ  แก้วสุวรรณ
 
1. นายไกรยุสิทธิ์  ด่อนศรี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตันบริภัณฑ์
2. เด็กหญิงธัญพิมล  เดิมทำรัมย์
 
1. นางวิไล  เพชรฉวี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสิริณลักษณ์  ฉิมอ้อย
 
1. นางสาววิรัลญา  โงกเขา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  พรมเนตร
2. เด็กหญิงนปภา  กว่างกระโทก
 
1. นางไพรินทร์  มั่นคง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 49.2 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายภาคภูมิ  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายอนาวิน  ใจจ้อง
 
1. นางสาวปาริชาติ  ชาติเสนา
2. นางสาวปัทมา  จีนดี