สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายณภัทร  ไพเราะ
 
1. นางสาวณัฏฐา  น้ำจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  กิจช่วยการ
2. เด็กหญิงสิรินาฏ  ธาราสุข
 
1. นางนรีนันทน์  แคว้นโอฬาร
2. นางสาวณัฏฐา  น้ำจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นรสิงห์
2. เด็กหญิงสุพรรัตน์  สิริ
3. เด็กหญิงอนุธิดา  หลำกูล
 
1. นางสุจิตพลารักษ์  แสงกล้า
2. นายอภิชัย  ไชยทิพย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญานิกา  นิลนาม
2. เด็กหญิงพรรณราย  แท่นแก้ว
3. เด็กหญิงพิมลพัชร  ดาร้อน
4. เด็กชายศุภวัทน์  แช่จั้ง
5. เด็กหญิงอินธิรา  สุทธิพร
 
1. นางเสาวลักษณ์  กลิ่นพิกุล
2. นางสุภาพร  โสธร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นาควรรโณ
 
1. นางสาวกาณต์มณี  แก้วบำรุง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุปัญญา
 
1. นางสาวกาณต์มณี  แก้วบำรุง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมูหำหมัดยากี  เจ๊ะอาแซ
 
1. นายฐาปนา  แสงแป้น