สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 59.3 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงชลณิชา  บุญญขันธ์
 
1. นางสาวสมใจ  ขำนัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายณภัทร  ไพเราะ
 
1. นางสาวณัฏฐา  น้ำจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุจรรยา  โพธิ์ศรี
 
1. นางรัสวดี  วาสนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  กิจช่วยการ
2. เด็กหญิงสิรินาฏ  ธาราสุข
 
1. นางนรีนันทน์  แคว้นโอฬาร
2. นางสาวณัฏฐา  น้ำจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายฉัตรมงคล  กองพัน
 
1. นางสะอาด  ชอบธรรม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิประภา  ผลบูรณ์
 
1. นางสาวสุนิสา  อักษรเดช
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงญาดา  จันทร์โท
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  ภูมิทักษ์
3. เด็กชายเพชรายุทธ   แซ่เตี้ยว
 
1. นางสาวสุนิสา  อักษรเดช
2. นางสาวสมใจ  ขำนัน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นรสิงห์
2. เด็กหญิงสุพรรัตน์  สิริ
3. เด็กหญิงอนุธิดา  หลำกูล
 
1. นางสุจิตพลารักษ์  แสงกล้า
2. นายอภิชัย  ไชยทิพย์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภัทรพงษ์  แจ่มพิญ
2. เด็กชายเจนรงค์  แซ่ตัน
 
1. นายอภิชัย  ไชยทิพย์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายอภิชาติ  บุญเซียม
2. เด็กชายอาลีฟ  บิลละโสย
 
1. นายอภิชัย  ไชยทิพย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.24 ทองแดง 12 1. เด็กชายธีรภัทร  ขวัญม่วง
2. เด็กชายภูริ  พรมเจริญ
 
1. นายอภิชัย  ไชยทิพย์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญานิกา  นิลนาม
2. เด็กหญิงพรรณราย  แท่นแก้ว
3. เด็กหญิงพิมลพัชร  ดาร้อน
4. เด็กชายศุภวัทน์  แช่จั้ง
5. เด็กหญิงอินธิรา  สุทธิพร
 
1. นางเสาวลักษณ์  กลิ่นพิกุล
2. นางสุภาพร  โสธร
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โภคากร
2. เด็กหญิงภัทราวดี  บุญเกื้อ
 
1. นายวิโรจน์  แสงสึก
2. นายสมพร  อุดมศักดิ์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงดวงลัดดา  ดวงปากดี
2. เด็กหญิงสุพรรัตน์  สิริ
 
1. นายวิโรจน์  แสงสึก
2. นางสุภาพร  โสธร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นาควรรโณ
 
1. นางสาวกาณต์มณี  แก้วบำรุง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุปัญญา
 
1. นางสาวกาณต์มณี  แก้วบำรุง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พินทอง
 
1. นายฐาปนา  แสงแป้น
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมูหำหมัดยากี  เจ๊ะอาแซ
 
1. นายฐาปนา  แสงแป้น
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นาควรรโณ
 
1. นางสาวกาณต์มณี  แก้วบำรุง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปัญญาพร  แสงโชติ
 
1. นายฐาปนา  แสงแป้น
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 38.8 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  แซ่หลิม
2. เด็กชายวศิน  แสงศรี
 
1. นางสาวจินตนา  สิริมงคลถาวร
2. นางสาวกชพร  ขวัญทอง
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60.04 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  สิงห์ขันธุ์
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เถาแตงอ่อน
3. เด็กชายสุธี  เรือไชยแก้ว
 
1. นางศศิธร  อินทรประเสริฐ
2. นางสาวบุบผา  มัฆพาน