สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  มีบุญ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  อังษานาม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พราหมสละ
 
1. นางสาวปานใจ  ม่วงหีต
2. นายยศกฤต   ช่วยนุกูล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายกนกพล  ปุญญบาล
2. เด็กหญิงปัทมพร  ทองสกุล
3. เด็กชายวงศธร  ใสจุล
 
1. นางสาวปานใจ  ม่วงหีต
2. นางสุดใจ  พามาดี