สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงสุธิตา  อยู่คง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปราบแต่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง 25 1. เด็กชายจิรายุ  ปุญญบาล
 
1. นางสุดใจ  พามาดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กชายจิรายุ  ปุญญบาล
2. เด็กชายดนัย  ปุญญบาล
 
1. นายยศกฤต  ช่วยนุกูล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายชินวัตร  พินโย
2. เด็กชายมณฑกิจ  ขุนภักดี
 
1. นายยศกฤต  ช่วยนุกูล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70.6 เงิน 19 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พินโยชัย
2. เด็กชายประทุม  -
 
1. นางสุดใจ  พามาดี
2. นางสาวสุดารัตน์  ปราบแต่ง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงปัญชิกา  น้อยจิ๋ว
2. เด็กชายสัจจกาญจน์  กันยามา
 
1. นางสุดใจ  พามาดี
2. นางสาวสุดารัตน์  ปราบแต่ง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  มีบุญ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  อังษานาม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พราหมสละ
 
1. นางสาวปานใจ  ม่วงหีต
2. นายยศกฤต   ช่วยนุกูล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายกนกพล  ปุญญบาล
2. เด็กหญิงปัทมพร  ทองสกุล
3. เด็กชายวงศธร  ใสจุล
 
1. นางสาวปานใจ  ม่วงหีต
2. นางสุดใจ  พามาดี
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60.23 ทองแดง 43 1. เด็กชายชะโซ่ว  -
2. เด็กชายธีรายุ  ทับสมุทร
3. เด็กหญิงมีมี่  -
 
1. นางสาวจรรยา  สอนจิตต์
2. นางสาวปานใจ  ม่วงหีต