สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินวัว สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอจลิญา  โสกประเทศ
 
1. นางสาวณัฎภกร  เพชรศรี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชนิพร  สร้อยสุวรรณ
2. เด็กชายศิรวิทย์  ยอดยัง
 
1. นางสาวอรอนงค์  เยาวนิตย์
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68.33 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงปภาดา  กาญจนะ
2. เด็กชายรัฐภพ  กาลกชา
3. เด็กหญิงศรีรักษ์  ศรีรักษา
 
1. นางพรวรรณ  มากมี