สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาอุทิศ สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64.33 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  เจริญวงศ์
 
1. นางนิตยา  ศรีวัลลภ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์   กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงจาราวี  แว่นแก้ว
3. เด็กหญิงจิตรทิวา  มีชัย
4. เด็กหญิงพรพิมล  ชมสุวรรณ
5. เด็กชายอิทธิกร  นันต๊ะยศ
 
1. นางนิตยา  ศรีวัลลภ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรพิมล  ชมสุวรรณ
2. เด็กชายอิทธิกร  นันต๊ะยศ
 
1. นางนิตยา  ศรีวัลลภ
2. นางขนิษฐา  รัตนสุนทร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  เจริญวงศ์
2. เด็กหญิงเสาวรส  คงการ
 
1. นายภาณุวัฒน์  สุวรรณนัง
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสมชาย  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาววรารัตน์   พรหมบุตร
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนพรุจ  บุญยัง
 
1. นางขนิษฐา  รัตนสุนทร