สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77.9 เงิน 11 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เติมสวัสดิ์
 
1. นางสาวอธิตา  ลือชาการ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุชาดา  ภูคงสด
 
1. นางจันทร์จิรา  ทองพลอย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุวรรณลี  อินทรจักร
 
1. นางสาวอธิตา  ลือชาการ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงอภิญญา  อ่อนละมุน
 
1. นางชัญญอร  อธิภัทรากิจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงชญานันท์  สุขไสย
 
1. นางสาวจันทิรา  รสเกิด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73.6 เงิน 16 1. เด็กชายพงษ์นรินทร์  ศรีร่องหอย
2. เด็กหญิงภัทรพร  พุฒกลาง
 
1. นางสาวธัญรดี  ทองฤทธิ์
2. นายนัสธี  ศิริโพธิ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  แท่นแสง
2. เด็กหญิงสายธาร  ถาวรเมืองแมน
 
1. นายพีระพงค์  สุขขี
2. นายทรงชัย  ไหมพูล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริสรา  แซ่ฟุ้ง
 
1. นางสาวจันจิรา  สุขเจริญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายเตชินต์  หิมทอง
 
1. นางจารีพร  อักษรพันธ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วพิมพ์
 
1. นางจารีพร  อักษรพันธ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรภัทร  ปั้งพิมาย
 
1. นางจารีพร  อักษรพันธ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงนพสร  ผ่านแสนเสาร์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีแย้ม
 
1. นายสุริยกานต์  รักศิลป์
2. นางสาวปาวีณา  บุญฤทธิ์
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 39 1. เด็กหญิงชุติมนต์  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงนิศาชล  ทองขาว
3. เด็กหญิงวาสนา  ด้วงมูล
 
1. นางอรทัย  ใยภักดี
2. นางสุคนธ์  คชสิงห์