สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  หนูนาค
 
1. นายบรรญชา  พันธุ์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรธีรา  เส้งเส้น
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน   วงษาโรจน์
 
1. นายบรรญชา  พันธุ์ทอง
2. นางสาวเรณู  ขนอม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอุมา  มั่งคั่ง
 
1. นางสุพัชริดา  ดีดวงพันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกรณ์  เรืองสูง
2. เด็กชายทศพล  นกเทศ
3. เด็กชายเนซ่า  -
 
1. นายอนิวัตต์  ตั้งธีรโชติกุล
2. นางเอกรัช  เฉลิมพล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทรา
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญทิมา  หัสเต็ม
2. เด็กหญิงจันทิมา  เพชรเกต
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่วยนอกสระ
4. เด็กหญิงธัญญา  อาซัน
5. เด็กหญิงนภัสสร  สมันบุตร
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พงศ์สกุล
7. เด็กหญิงวันวิสาข์  อำดี
8. เด็กหญิงศศิกานต์  สุเมือง
9. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วสุข
10. เด็กหญิงสุวิภา  รักเกลี้ยง
11. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สวัสดิรักษา
12. เด็กหญิงอภิรดี  จิตต์ประสงค์
13. เด็กหญิงอังคณา  แก้วแกมจันทร์
14. เด็กชายอิงครัต  วัตถุ
15. เด็กหญิงเกวลิน  เพชรกำเหนิด
16. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุเมือง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ตาลสุก
2. นางพรทิพย์  เนตรแสงสี
3. นายณรัฏฐพงษ์  เนตรแสงสี
4. นางวันดี  อนันตโชค
5. นายปรีชา  สุทธารักษ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรุ่งทิพย์  มีแก้ว
2. เด็กหญิงภัทรพร  บุญเรือง
 
1. นายณรัฏฐพงษ์  เนตรแสงสี
2. นายกฤษฎา  รักชู
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดุษฏี  ใจบุญ
2. เด็กหญิงนิชา  แกล้วทนงค์
3. เด็กหญิงนิพรรัตน์  เหลื่อมศรี
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วแสงทอง
5. เด็กหญิงอติกานต์  ขาวเรือง
6. เด็กหญิงอุไรพร  ศรีสง่า
 
1. นางสาวจันตนา  เพียรทอง
2. นางสาวอัญชลี  ตันตระการย์
3. นางอังคณา  ธราพร
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินทพร  เพชรน้อย
2. เด็กชายธนกร  สีนาค
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  แดงมีทรัพย์
 
1. นายอนิวัตต์  ตั้งธีรโชติกุล
2. นางอังคณา  ธราพร
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.7 ทอง 9 1. เด็กชายกฤษฎา  ใจเพชร
2. เด็กชายบรรพต  พลทำ
3. เด็กชายศิวกร  ชูอินทร์
 
1. นายกฤษฎา  รักชู
2. นางอังคณา  รักชู
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุลจุมปา
2. เด็กหญิงสุพรรณี  หัทยา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สวัสดิรักษา
 
1. นางสาวอังคณา  ธราพร
2. นางสาวอัญชลี  ตันตระการย์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานดา  ฟ้าใหม่
2. เด็กหญิงนรีกานต์  วงษาโรจน์
3. เด็กหญิงประกายดาว  เอี่ยมจำรัส
 
1. นางสาวจันตนา  เพียรทอง
2. นายกฏษฎา  รักชู