สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงธนัชญา  กัณฑะมูล
2. เด็กชายวรพล  อุดมผล
 
1. นายสมบูรณ์  แซ่ขอ
2. นางอารีย์  แสงอรุณ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงเมธาวดี  ช่วยมั่นคง
 
1. นางสาวปราณี  สุวัณจรรยากุล
2. นางถนอมรัตน์  ชูแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญทิมา  หัสเต็ม
 
1. นายธีระวุฒิ  วาสนะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนกพร  รอดคร้าม
 
1. นายสิทธิโชค  โพธิ์วิจิตร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจบุญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีชะเอม
3. เด็กชายนายสุธรรม  เพชรทอง
 
1. นายอนิวัตต์  ตั้งธีรโชติกุล
2. นางสุพัชริดา  ดีดวงพันธ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 69.66 ทองแดง 11 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  มณีฉาย
2. เด็กชายยอดบุญมา  ยอดทองสิน
 
1. นายณรัฏฐพงษ์  เนตรแสงสี
2. นายกฤษฎา  รักชู
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67.8 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงปรายฉัตร  คงชำนาญ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อยู่ยัง
3. เด็กหญิงสุธิดา   จั่นเพชร
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  สงวนศักดิ์
2. นางสาวสุชาดา  อู่เจริญ