สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงฟริดาว  ชิดเอื้อ
 
1. นางอุษณีย์  หมัดหมาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติพงค์  สุเมือง
2. เด็กหญิงซอลีฮะ  จันเจือ
 
1. นางอุษณีย์  หมัดหมาน
2. นางยุพดี  วรพนิชยวงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำสุดที
 
1. นางสาวรัตน์ตะวัน  รัตนวงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 5 1. นายตรีเพชร  ฟ้าใหม่
 
1. นางกรฎา  โถวสกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวิจิตร  คำแพง
 
1. นางสาวแกมกาญจน์  คชวงษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกิตติ  เพชรยุภักดิ์
2. เด็กหญิงพรรษมนต  สังข์สา
3. เด็กชายสิทธิชัย  รักวงศ์ไทย
 
1. นางปารย์รวี  เรืองช่วย
2. นางสาวปาลิดา  ตั้งจิตต์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจินาภรณ์  ชุ่มติ่ง
2. เด็กชายพนมกร  มั่งคั่ง
3. เด็กหญิงศิริพร  อินตัน
 
1. นางสาวปาลิดา  ตั้งจิตต์
2. นางปารย์รวี  เรืองช่วย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวริยา  สกุลลิ่มสุวรรณ
 
1. นายสิทธิโชค  โพธิ์วิจิตร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอารยา   รักษาชล
 
1. นายธีระวุฒิ  วาสนะ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงปรางค์ทอง  คล้ำชื่น
2. เด็กหญิงระพีภัทร์  บุญลือ
3. เด็กหญิงอัสมะ  กล้าศึก
 
1. ดร.อัญญรัตน์  นาเมือง
2. นางสาวธนธรณ์  ยงชัยยุทธ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนันทิตา  เจนโชติ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ศีริกุล
 
1. นางสาวสุวิมล  ปฎิมินต์
2. นางอังคณา  รักชู