สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  สมันบุตร
 
1. นางอรฤทัย  สร้อยเสม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77.3 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  มากบ้านดอน
 
1. นางอุษณีย์  หมัดหมาน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  หนูนาค
 
1. นายบรรญชา  พันธุ์ทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุจีพร   ปลีทอง
 
1. นางอุษณีย์  หมัดหมาน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแพรไพลิน  วงษาโรจน์
 
1. นายบรรญชา  พันธุ์ทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงฟริดาว  ชิดเอื้อ
 
1. นางอุษณีย์  หมัดหมาน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปานไพลิน  เกษมสุข
 
1. นายบรรญชา  พันธุ์ทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงอุนนดา  จตุรพัฒนานันท์
 
1. นางอรฤทัย  สร้อยเสม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนัฐณิชา  สุวรรณน้อย
 
1. นางยุพดี  วรพนิชยวงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์  มาตทอง
3. เด็กหญิงมีมี  รักธรรม
 
1. นางอุษณีย์  หมัดหมาน
2. นางพรทิพย์  เนตรแสงสี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลธิตา  ติงสุวาทิตย์
2. เด็กหญิงธิติมา  ศรีสม
3. เด็กหญิงสุนิตา  วิรัช
 
1. นายบรรญชา  พันธุ์ทอง
2. นางสาวเรณู  ขนอม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติพงค์  สุเมือง
2. เด็กหญิงซอลีฮะ  จันเจือ
 
1. นางอุษณีย์  หมัดหมาน
2. นางยุพดี  วรพนิชยวงษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรธีรา  เส้งเส้น
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน   วงษาโรจน์
 
1. นายบรรญชา  พันธุ์ทอง
2. นางสาวเรณู  ขนอม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศิธร  อวยพร
 
1. นางกรฎา  โถวสกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำสุดที
 
1. นางสาวรัตน์ตะวัน  รัตนวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 5 1. นายตรีเพชร  ฟ้าใหม่
 
1. นางกรฎา  โถวสกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวิจิตร  คำแพง
 
1. นางสาวแกมกาญจน์  คชวงษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอุมา  มั่งคั่ง
 
1. นางสุพัชริดา  ดีดวงพันธ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกิตติ  เพชรยุภักดิ์
2. เด็กหญิงพรรษมนต  สังข์สา
3. เด็กชายสิทธิชัย  รักวงศ์ไทย
 
1. นางปารย์รวี  เรืองช่วย
2. นางสาวปาลิดา  ตั้งจิตต์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจินาภรณ์  ชุ่มติ่ง
2. เด็กชายพนมกร  มั่งคั่ง
3. เด็กหญิงศิริพร  อินตัน
 
1. นางสาวปาลิดา  ตั้งจิตต์
2. นางปารย์รวี  เรืองช่วย
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72.1 เงิน 4 1. เด็กหญิงชุติกานต์  ผลสุขการ
2. เด็กหญิงธัญชนก  สังข์สา
3. เด็กหญิงปิยะดา  หนูแดง
 
1. นายอนิวัตต์  ตั้งธีรโชติกุล
2. นางเอกรัช  เฉลิมพล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ลิ่ม
2. เด็กชายชัยวัฒน์  หมื่นมี
3. เด็กหญิงนัตติญา  ศรัทธาคลัง
 
1. นางสาวปาลิดา  ตั้งจิตต์
2. นางปารย์รวี  เรืองช่วย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกรณ์  เรืองสูง
2. เด็กชายทศพล  นกเทศ
3. เด็กชายเนซ่า  -
 
1. นายอนิวัตต์  ตั้งธีรโชติกุล
2. นางเอกรัช  เฉลิมพล
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.64 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ขาวสนิท
2. เด็กหญิงจิราพร  ไชยทิพย์
3. เด็กหญิงปรียา  สังคะรักษ์
4. เด็กหญิงปิโยรส  หนูทอง
5. เด็กหญิงอุนนดา  จตุรพัฒนานันท์
 
1. นางสาวราณี  ห้องหาย
2. นางเอกรัช  เฉลิมพล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงธนัชญา  กัณฑะมูล
2. เด็กชายวรพล  อุดมผล
 
1. นายสมบูรณ์  แซ่ขอ
2. นางอารีย์  แสงอรุณ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงเมธาวดี  ช่วยมั่นคง
 
1. นางสาวปราณี  สุวัณจรรยากุล
2. นางถนอมรัตน์  ชูแก้ว
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปณท  งามปัญญา
2. เด็กชายเอกรัตน์  แซ่ซี่
 
1. นางถนอมรัตน์  ชูแก้ว
2. นางสาวปราณี  สุวัณจรรยากุล
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวริยา  สกุลลิ่มสุวรรณ
 
1. นายสิทธิโชค  โพธิ์วิจิตร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญทิมา  หัสเต็ม
 
1. นายธีระวุฒิ  วาสนะ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนกพร  รอดคร้าม
 
1. นายสิทธิโชค  โพธิ์วิจิตร
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอารยา   รักษาชล
 
1. นายธีระวุฒิ  วาสนะ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทรา
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญทิมา  หัสเต็ม
2. เด็กหญิงจันทิมา  เพชรเกต
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่วยนอกสระ
4. เด็กหญิงธัญญา  อาซัน
5. เด็กหญิงนภัสสร  สมันบุตร
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พงศ์สกุล
7. เด็กหญิงวันวิสาข์  อำดี
8. เด็กหญิงศศิกานต์  สุเมือง
9. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วสุข
10. เด็กหญิงสุวิภา  รักเกลี้ยง
11. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สวัสดิรักษา
12. เด็กหญิงอภิรดี  จิตต์ประสงค์
13. เด็กหญิงอังคณา  แก้วแกมจันทร์
14. เด็กชายอิงครัต  วัตถุ
15. เด็กหญิงเกวลิน  เพชรกำเหนิด
16. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุเมือง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ตาลสุก
2. นางพรทิพย์  เนตรแสงสี
3. นายณรัฏฐพงษ์  เนตรแสงสี
4. นางวันดี  อนันตโชค
5. นายปรีชา  สุทธารักษ์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงปรางค์ทอง  คล้ำชื่น
2. เด็กหญิงระพีภัทร์  บุญลือ
3. เด็กหญิงอัสมะ  กล้าศึก
 
1. ดร.อัญญรัตน์  นาเมือง
2. นางสาวธนธรณ์  ยงชัยยุทธ
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจบุญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีชะเอม
3. เด็กชายนายสุธรรม  เพชรทอง
 
1. นายอนิวัตต์  ตั้งธีรโชติกุล
2. นางสุพัชริดา  ดีดวงพันธ์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนันทิตา  เจนโชติ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ศีริกุล
 
1. นางสาวสุวิมล  ปฎิมินต์
2. นางอังคณา  รักชู
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 69.66 ทองแดง 11 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  มณีฉาย
2. เด็กชายยอดบุญมา  ยอดทองสิน
 
1. นายณรัฏฐพงษ์  เนตรแสงสี
2. นายกฤษฎา  รักชู
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงษ์นรินทร์  แก้วเขียว
2. เด็กชายยศกร  สั่นสะท้าน
 
1. นางสาวชนัดดา  จันทร์ค้อม
2. นายณรัฏฐพงษ์  เนตรแสงสี
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรุ่งทิพย์  มีแก้ว
2. เด็กหญิงภัทรพร  บุญเรือง
 
1. นายณรัฏฐพงษ์  เนตรแสงสี
2. นายกฤษฎา  รักชู
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนนท์ตระกานต์  ทองด้วง
2. เด็กชายรุจิภาส  เหมทานนท์
 
1. นางสาวชนัดดา  จันทร์ค้อม
2. นายณรัฏฐพงษ์  เนตรแสงสี
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดุษฏี  ใจบุญ
2. เด็กหญิงนิชา  แกล้วทนงค์
3. เด็กหญิงนิพรรัตน์  เหลื่อมศรี
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วแสงทอง
5. เด็กหญิงอติกานต์  ขาวเรือง
6. เด็กหญิงอุไรพร  ศรีสง่า
 
1. นางสาวจันตนา  เพียรทอง
2. นางสาวอัญชลี  ตันตระการย์
3. นางอังคณา  ธราพร
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินทพร  เพชรน้อย
2. เด็กชายธนกร  สีนาค
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  แดงมีทรัพย์
 
1. นายอนิวัตต์  ตั้งธีรโชติกุล
2. นางอังคณา  ธราพร
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.7 ทอง 9 1. เด็กชายกฤษฎา  ใจเพชร
2. เด็กชายบรรพต  พลทำ
3. เด็กชายศิวกร  ชูอินทร์
 
1. นายกฤษฎา  รักชู
2. นางอังคณา  รักชู
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  พราหมสละ
2. เด็กหญิงลัดดา  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงสุนิตา  วิรัช
 
1. นายกฤษฎา  รักชู
2. นางอังคณา  รักชู
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุลจุมปา
2. เด็กหญิงสุพรรณี  หัทยา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สวัสดิรักษา
 
1. นางสาวอังคณา  ธราพร
2. นางสาวอัญชลี  ตันตระการย์
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 76.3 เงิน 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทิ้งหลง
2. เด็กหญิงวันใส  กิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงอินทิรา  แซ่ตัน
 
1. นางสาวอังคณา  ธราพร
2. นางสาวจันตนา  เพียรทอง
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 76.62 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญชลิภา  บุตรบุญตอม
2. เด็กหญิงณัฐิชา  นาคสด
3. เด็กหญิงวรนุช  ศรีสุวรรณ
 
1. นางอังคณา  ธราพร
2. นางสาวอัญชลี  ตันตระการย์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานดา  ฟ้าใหม่
2. เด็กหญิงนรีกานต์  วงษาโรจน์
3. เด็กหญิงประกายดาว  เอี่ยมจำรัส
 
1. นางสาวจันตนา  เพียรทอง
2. นายกฏษฎา  รักชู
 
53 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.81 เงิน 21 1. เด็กชายชานนท์  ประสิทธิ์วนิช
2. เด็กชายปราวี  ชอุ่มพันธ์
3. เด็กหญิงอนุสรา   ธรฤทธิ์
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  สงวนศักดิ์
2. นางชาณิภา  ใจหาญ
 
54 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67.8 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงปรายฉัตร  คงชำนาญ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อยู่ยัง
3. เด็กหญิงสุธิดา   จั่นเพชร
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  สงวนศักดิ์
2. นางสาวสุชาดา  อู่เจริญ