สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัชฌิมวิทยา สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธรรมชาติ
 
1. นางมนัสวี  จูมพล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75.9 เงิน 17 1. เด็กหญิงอัคริมา  จินา
 
1. นางมลิวัลย์  อัครจิตตานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  สุวรรณโณ
 
1. นางมลิวัลย์  อัครจิตตานนท์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายอนุภัทร  ตูลเพ็ง
 
1. นางลัดดา  วิเชียรรัตน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงเมขลา  จงขยัน
 
1. นางสาวฤดีวรรณ  ไชยแขวง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงเมขลา  จงขยัน
 
1. นางมลิวัลย์  อัครจิตตานนท์