สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัชฌิมวิทยา สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แท่นทอง
 
1. นางมลิวัลย์  อัครจิตตานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปริณดา  รัตนศักดิ์
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  พ่วงฤทธิ์
 
1. นางมลิวัลย์  อัครจิตตานนท์
2. นางสาวฤดีวรรณ  ไชยแขวง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุพิชญ์ชา  บัวทอง
 
1. นางสาวจินดาพร  ทองสังข์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 47.2 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนันท์นลิน  อู่อรุณ
2. เด็กหญิงปราณปรียา  ทัพเคลียว
 
1. นายเอกลักษณ์  แสงสุวรรณ
2. นางสาวฤดีวรรณ  ไชยแขวง