สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปณิดา  ศรีกาญจน์
 
1. นางธมลวรรณ  ตองสู้
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 64.98 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจุฑากานต์  ชูวิเชียร
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  คงเจริญ
3. เด็กหญิงพิมชนก  เรืองรัตน์
4. เด็กหญิงวชิรปิลัน  เผ่าจันทร์
5. เด็กหญิงวิภาพร  บุญเฉลียว
 
1. นายคมศิษฐ์  ยืนยง
2. นางสาวจีรภา  ดำมาก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 32 1. เด็กชายสรวิชญ์  สวัสดิวงค์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  มิสุด
 
1. นางสาวจีรภา  ดำมาก
2. นางสาวจินตณา  ตันติสาครเขต
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนากร  ขาวใหม่
2. เด็กหญิงนัทยา  แซ่กั้ง
3. เด็กชายศักพงษ์  ใจซื่อ
 
1. นายพรศักดิ์  อุปการดี
2. นายบรรเลือง  จันทร์ชุ่ม
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67.66 ทองแดง 12 1. เด็กชายพงศธรณ์  ทูคำมี
2. เด็กชายสุทธิชัย  แพงขวา
 
1. นายไตเติ้ล  โกยทอง
2. นางสาวจีรภา  ดำมาก