สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงเอื้องพรรณ  แสงโสภณ
 
1. นางสาวสุธิดา  ธนบัตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พึ่งแย้ม
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  กาละสังข์
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ร่วมสุข
 
1. นางสาวสุธิดา  ธนบัตร
2. นางสาวอลิษา  ลิ้มสุวรรณ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  โจรพ่าย
2. เด็กชายภุชงค์  ปากจั่น
 
1. นายธีรภัทร  ถิระโชติ
2. นายธีรเมต  บูรทการ
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72.76 เงิน 23 1. เด็กชายกิตติคุณ  แก้ววารี
2. เด็กชายธนพร  นุ่มน้อย
3. เด็กหญิงพิมพิศา  ตึกกว้าง
 
1. นางสาวฐิติพร  บุตรช่วย
2. นางเพชรรัตน์  ชูชื่น