สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดา  ขอสุวรรณ
 
1. นางพรทิพย์  มีเพียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีวารินทร์
2. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  สันติสมบูรณ์
 
1. นางเขมจีรพัส  พลายเมือง
2. นางพรทิพย์  มีเพียร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐานันต์  ขอสุวรรณ
2. เด็กชายนอนู  -
 
1. นายชนกภูมิ  หีบเพชร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เรืองรัตน์
2. เด็กหญิงธาริณี  พลพุทธ
3. เด็กหญิงภัณร์ณิษา  สังข์ทองด้วง
4. เด็กหญิงมานิตา  โฮ่โพ่เจี้ยน
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แสงศึก
6. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แย้มลำ
7. เด็กหญิงลลิดา  พลพุทธ
8. เด็กหญิงสุพรรณี  สีดากุล
9. เด็กหญิงสุลีพร  ตั่นง่วน
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ปานอ่อน
11. เด็กหญิงอารียา  สวาสดิ์
12. เด็กชายเฉลิมพล  ขอสุวรรณ
13. เด็กหญิงเพ็ญประภา  ฉั่ววิเชียร
14. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  แก้วกระจ่าง
15. เด็กหญิงเมตตา  รักไทย
 
1. นายภาณุพงศ์  ไกรทอง
2. นายชนกภูมิ  หีบเพชร
3. นายธันวา  ศิริบัณฑูรย์
4. นายวามิล  อุ่ยเต็กเค่ง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงถั่วเขียว  -
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ถิ่นพังงา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  พรหมเมือง
 
1. นายวามิล  อุ่ยเต็กเค่ง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงศศิชา  นุ้ยโถง
 
1. นายวามิล  อุ่ยเต็กเค่ง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  โคตรดง
 
1. นายวามิล  อุ่ยเต็กเค่ง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงศศิชา  นุ้ยโถง
 
1. นายวามิล  อุ่ยเต็กเค่ง