สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสหายวิทย์ สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงออ  มาสังข์
 
1. นางสุจินต์  พลสิทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.38 ทองแดง 11 1. เด็กชายฐิติพงศ์  หีบเพชร
2. เด็กชายนิรันดร์  ทิมโพธิ์
 
1. นางผ่องศรี  พันธุ์ลำยอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงจิติพร  กากแก้ว
2. เด็กชายนนทพัทธ์  เวัยงนนท
 
1. นางวรรณา  พวงไพโรจน์
2. นางวไลลักษณ์  สุวรรณกุลภัทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 35 1. เด็กชายสมชาย  คล้ำชื่น
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ลำดวน
 
1. นางวรรณา  พวงไพโรจน์
2. นางวไลลักษณ์  สุวรรณกุลภัทร์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68.86 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ไคลนาค
2. เด็กหญิงณัฐณิช  ลัดดาวัลย์
3. เด็กหญิงพิชชระ  ศรีส่วน
 
1. นางเสาวลักษณ์  เกื้อกาญจน์
2. นางบัวพันธ์  สุขะเจริญศิริ