สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสหายวิทย์ สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงออ  มาสังข์
 
1. นางสุจินต์  พลสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะภูมิ  หมัดหมาน
 
1. นางสุจินต์  พลสิทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนพ  มาสังข์
 
1. นางสาวขวัญใจ  ผลเจริญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิภัทร  ทับทิมทอง
 
1. นางสาวขวัญใจ  ผลเจริญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 46.86 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพีรพล  ศักดิ์สมพงศ์
2. เด็กชายวุฒิชัย  ดิษขนาน
 
1. นางผ่องศรี  พันธุ์ลำยอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายวัณณุวรรน์  เลียงจิรกาล
 
1. นางผ่องศรี  พันธุ์ลำยอง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.38 ทองแดง 11 1. เด็กชายฐิติพงศ์  หีบเพชร
2. เด็กชายนิรันดร์  ทิมโพธิ์
 
1. นางผ่องศรี  พันธุ์ลำยอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงจิติพร  กากแก้ว
2. เด็กชายนนทพัทธ์  เวัยงนนท
 
1. นางวรรณา  พวงไพโรจน์
2. นางวไลลักษณ์  สุวรรณกุลภัทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 35 1. เด็กชายสมชาย  คล้ำชื่น
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ลำดวน
 
1. นางวรรณา  พวงไพโรจน์
2. นางวไลลักษณ์  สุวรรณกุลภัทร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปิยะทัต
 
1. นางแสงเดือน  ทรงธรรม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงบุญญานี  รอดน้อย
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  อ๋องสุวรรณ
 
1. นางแสงเดือน  ทรงธรรม
2. นางสุจินต์  พลสิทธิ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 43.25 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงจิติพร  กากแก้ว
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ณ สุวรรณ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักษายศ
4. เด็กชายพชรพล  แสงอรุณ
5. เด็กชายวิศรุต  ศิริเทศ
6. เด็กหญิงสุริชา  สีห์วงศ์
 
1. นางวรรณา  พวงไพโรจน์
2. นางจุมพิตา  วีระศิริ
3. นางสาววาสนา  ชุรี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณริสสา  พัฒนา
2. เด็กหญิงบุญญานี  รอดน้อย
3. เด็กชายสรศักดิ์  โภคทรัพย์
 
1. นางสาววาสนา  ชุรี
2. นางวไลลักษณ์  สุวรรณกุลภัทร์
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70.76 เงิน 38 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุธาทิพย์พิมาณ
2. เด็กหญิงมณธิณาภรณ์  โภคทรัพย์
3. เด็กชายศิลากิฤษ์  อมรสิริบุญญา
 
1. นางเสาวลักษณ์  เกื้อกาญจน์
2. นางนิตยา  นวลสุวรรณ
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68.86 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ไคลนาค
2. เด็กหญิงณัฐณิช  ลัดดาวัลย์
3. เด็กหญิงพิชชระ  ศรีส่วน
 
1. นางเสาวลักษณ์  เกื้อกาญจน์
2. นางบัวพันธ์  สุขะเจริญศิริ