สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนูจารีย์  ภักดี
 
1. นางสาวอรัลย์ภรณ์  เดชอรัญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายนนทกานต์  นุ่นลอย
2. เด็กหญิงปาริชาติ  มีอยู่เต็ม
 
1. นางสาวอัจฉณา  สุธาธรรม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.5 ทอง 6 1. เด็กชายดาวุธ  อาดหาญ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พูลทรัพย์
3. เด็กชายเกรียงไกร  แก้วสา
 
1. นายเดโช  ถาวรจิตร์
2. นางสาวสวรรยา  อั้นเต้ง
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายพงศธร  ดับทุกข์
2. เด็กชายวีรภัทร  คำมีวงศ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญกล้า
 
1. นางสาวกุลจิรา  ศิลาวน
2. นางจงจินต์  หะยี
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคีรภัทร  ตีวา
2. เด็กชายพีรภัทร  ตีวา
3. เด็กชายศิวะ  ศรชัย
 
1. นายเดโช  ถาวรจิตร์
2. นางสาวสวรรยา  อั้นเต้ง