สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  วังบุญคง
 
1. นางอารมย์  ภุมรินทร์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81.67 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติคุณ  ั้ตั้งถาวรวงศ์
2. เด็กหญิงชวิศา  นิมินันท์
3. เด็กหญิงชโลทร  ทับสมุทร
4. เด็กหญิงฐานิดา  ดะระหมาน
5. เด็กหญิงนฤตปรียา  เดชนุ่น
6. เด็กหญิงบงกช  สร้อยพวง
7. เด็กชายปณพล  นาคบุปผา
8. เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์ประสงค์
9. เด็กหญิงพรรณวรท  เพชรกูล
10. เด็กหญิงวทันยา  ศิลปพรหมมาศ
11. เด็กหญิงศุภรดา  สุขเมฆ
12. เด็กหญิงสนิสา  สุขุมาภิรมย์
13. เด็กหญิงสราสินี  สารีสุข
14. เด็กหญิงอรุณรัตน์   สิริพิชกุล
15. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ปัญญาเสม
 
1. นายนพดล  สวัสดิ์อุบล
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐฐา  มีศุข
2. เด็กหญิงธนนงค์  พิชัยรัตน์
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  พุ่มเกลี้ยง
 
1. นางอุบลรัตน์  ว่าวทอง
2. นางสาวอนุสรา  เหมียนซ้วน