สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อรรถกิจเจริญ
 
1. นางสาวพรรษพร  ธิบดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงนฤตปรียา  เดชนุ่น
 
1. นางชนากานต์  เพชรไทย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ทองคำ
2. เด็กหญิงวันระพี  ใยแก้ว
3. เด็กหญิงแสงจันทร์  สุขใส
 
1. นางชนากานต์  เพชรไทย
2. นางสาวนุชจรีย์  จันทร์สุข
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงปัณณพร  นาคบุปผา
2. เด็กหญิงอนันทิตา  มาศทอง
 
1. นางสาวณหฤทัย  ศรีสุทโธ
2. นางสาวศิริวรรณ  ทองแท่ง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตคงสง
2. เด็กชายศุภกร  อยู่ข้วน
 
1. นางสาวณหฤทัย  ศรีสุทโธ
2. นางอุบลรัตน์  ว่าวทอง
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.29 เงิน 27 1. เด็กชายยุทธพงษ์  วรดิลก
2. เด็กหญิงศุภพิชญ์  ปัจฉิมราตรี
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นิ่มลำเลียง
 
1. นางสาวจุตติมา  สมไทย
2. นางสาวสุภาพร  พลานชุน