สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ลืมกลืน
 
1. นางชนากานต์  เพชรไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 65.6 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศุภพันธ์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงพรรณวรท  เพ็ชร์กูล
 
1. นางสาวศรวณีย์  พิเคราะห์ฤกษ์
2. นางสาวนุชจรีย์  จันทร์สูข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงญานิศา  ภิจรักษา
2. เด็กหญิงนิตยา  ศรีวิชา
 
1. นางสาวศรวณีย์  พิเคราะห์ฤกษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64.6 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงปวีณ์ริศา  จิตรจะ
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  บัณฑรวรรณ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ทองแท่ง
2. นางสาวอนุสรา  เหมียนซ้วน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 45 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงณัฐชา  ไชยนาสัก
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ทองแท่ง
2. นางสาวอนุสรา  เหมียนซ้วน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายพงษธร  คงขุนทศ
2. เด็กชายพชรพล  มุสิทธิ์
3. เด็กชายสิรวิชญ์  เพียรธรรม
 
1. นายอัฑต์พิสิษฐ์สรณ์  อนุกูล
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61.4 ทองแดง 7 1. เด็กชายดัสกร  ตั้งมณี
2. เด็กชายธนวิชญ์  บัวงาม
3. เด็กชายธีรภัทร์  เพชรเกตุ
4. เด็กชายรัฐภูมิ  จินาภิรมย์
5. เด็กชายวชิรวิทย์  โมสิกะ
6. เด็กชายเจษฎา  พงศ์วัฒนาพันธุ์
 
1. นายนพดล  สวัสดิ์อุบล
2. นายชยาคมน์  หาญโสดา
3. นายกฤตภาส  จงเจริญ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจริยา  ใจอุ่น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ฉาย
 
1. นายวรเมธี  บุญยก
2. นางสาวณหฤทัย  ศรีสุทโธ