สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงกมลชนก  อันสีแก้ว
 
1. นางสาวศรวณีย์  พิเคราะห์ฤกษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุภิญญา  ชำนิ
 
1. นางชนากานต์  เพชรไทย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายต้นตระการ  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวสุดา  วิทิพย์รอด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกมล  ศรีเมือง
 
1. นายชยาคมน์  หาญโสดา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงภคพร  หวายนำ
 
1. นางสาวสุดา  วิทิพย์รอด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสราสินี  สารีสุข
 
1. นายชยาคมน์  หาญโสดา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกุลิสร์  คงพรหม
2. เด็กหญิงศรัญญา  ศรีชะเอม
3. เด็กหญิงสุณิษา  คะโมระวงค์
 
1. นายโชคอนันต์  ถาวรสุทธิ์
2. นายชยาคมน์  หาญโสดา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายปณพล  นาคบุปผา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญสิน
 
1. นายโชคอนันต์  ถาวรสุทธิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 44.97 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายธีรภัทร  ฉิวภิรมย์
2. เด็กชายสุรกาญจน์  สอกุล
 
1. นายโชคอนันต์  ถาวรสุทธิ์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 38 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  สิงห์ครุธ
2. เด็กชายภาณุพัฒ  เลิศไกร
 
1. นายวรเมธี  บุญยก
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 57.4 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธนทรัพย์  กลิ่นฟุ้ง
2. เด็กหญิงรวิสรา  ถิ่นพังงา
 
1. นางอุบลรัตน์  ว่าวทอง
2. นางสาวณหฤทัย  ศรีสุทโธ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 55.97 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชนัญภูสิชณ์  สุวรรณกุลภัทร์
2. เด็กหญิงเบญจพร  บวรสุวรรณ
 
1. นายวรเมธี  บุญยก
2. นางสาวณหฤทัย  ศรีสุทโธ
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 59.29 เข้าร่วม 46 1. เด็กชายกฤตเมธ  วรรณุรักษ์
2. เด็กหญิงธัญญาภัทร  โตอินทร์
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ศรีสุทโธ
 
1. นางสาวสาวิตตรี  เพชรทองเรือง
2. นางวันดี  พิกุลทอง