สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75.1 เงิน 19 1. เด็กหญิงนภัสสร  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวน้ำฝน  พาโนนขวา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายชลระอุ  สิทธิพร
2. เด็กหญิงฐานิยา  วรรธนะถิรวัฒน์
3. เด็กชายเตชิษฐ์  หนูเนตร
 
1. นางสาววัลลี  นพเก้า
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีณา  มณีพันธ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงกิตติมา  กองหนองฮู
 
1. นางศรีเพ็ญ  บุญวงศ์วิวัฒน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจริญญา  ศรีหมอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีณา  มณีพันธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงนียากร  สร้างเลี่ยน
 
1. นางสาวน้ำฝน  พาโนนขวา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายสุวุฒิฒี  ภูผา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีณา  มณีพันธ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ช่างเรือ
2. เด็กหญิงชณิตา  สุวรรณ์แก้ว
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  วัฒนา
 
1. นางสาวน้ำฝน  พาโนนขวา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงปาณิศา  สิงห์โต
2. เด็กหญิงภีรพร  สถาผล
 
1. นางวรรณธิสา  ตันติทัตต์