สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 34.33 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงวรกานต์  ปลายตลาด
 
1. นางสาวน้ำฝน  พาโนนขวา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฏฐวัจน์  พรหมเมตตา
 
1. นางวรรณธิสา  ตันติทัตต์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปาณิศา  สิงห์โต
 
1. นางวรรณธิสา  ตันติทัตต์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพัสกร  ทองโอ
 
1. นางวรรณธิสา  ตันติทัตต์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายชลธิชาติ  เมฆม่วง
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  เมฆม่วง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชูภู่
2. เด็กหญิงปวริศา  เนาวพลชัยรัตน์
 
1. นายยุทธพงษ์  หนูจันทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธีรนัย  สีสิน
2. เด็กชายสิรวัชญ์  บัวกลับ
 
1. นายยุทธพงษ์  หนูจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42.42 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายธีรนัย  สีสิน
2. เด็กชายสิรวัชญ์  บัวกลับ
 
1. นายยุทธพงษ์  หนูจันทร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพลกฤต  แก้วเกื้อ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  เมฆม่วง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงละอองฟ้า  ศิริมังคลา
2. เด็กหญิงวิชญาดา  เจริญผล
 
1. นางสาวมีนา  สายานัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวีรภัทร  หนูหนัน
 
1. นางศรีเพ็ญ  บุญวงศ์วิวัฒน์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 57.6 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงคุณิตา  นารีเลิศ
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ชุมศรี
3. เด็กชายนัฐภาคย์  คงศรีลัง
4. เด็กหญิงพิชญนันท์  มณีแดง
5. เด็กชายภากร  โสภณราพงษ์
6. เด็กหญิงรวิสรา  สอนแพร
 
1. นางอารักษ์  ศรีทองกุล
2. นางจรรยา  บำรุงแขวง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 26.43 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกิตติภณ  ชูฎ์
2. เด็กหญิงจิตฤทัย  รังวิเรนทร์
3. เด็กหญิงนริศรา  โสทร
4. เด็กหญิงปุณยนุช  หนูเนตร
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  กรมโยธา
6. เด็กชายไมตรี  คลี่ขยาย
 
1. นายวิศรุต  บริสุทธิ์