สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุขุมาล  สงเดช
 
1. นางปิยวรรณ  บัวพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณภัทร  หล้าแหล่ง
2. เด็กหญิงณพชร  ทองดี
3. เด็กชายอนุรักษ์  มีสุข
 
1. นายอิทธิพงษ์  ดุสิตพันธ์
2. นางสาวฟ่ารีด๊ะ  โต๊ะหนู
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริ  เรืองเดช
2. เด็กหญิงมณิสรา  นิลสนธิ
3. เด็กหญิงรัชนก  บุตรดี
4. เด็กชายสรวิชญ์  คงหาญ
5. เด็กชายอมรเทพ  มีแก้ว
 
1. นางสุนารี  คงหาญ
2. นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.87 ทอง 4 1. เด็กชายกานต์มาตา  ล่องลอย
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ขาวเนียม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงสกาวใจ  โชครุ่งเจริญถาวร
 
1. นางสุนารี  คงหาญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐานันดร์  อิสสระกุล
2. เด็กหญิงบุญญาพร  แซ่หลิม
 
1. นางณัฐธกรณ์  โพธิ์ืทอง
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ชัยเพชร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตันติสุทธิวงษ์
2. เด็กชายสายัญ  สุวรรณมาศ
 
1. นางณัฐธกรณ์  โพธิ์ืทอง
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ชัยเพชร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัลยรัตน์  แก้วช่างเขียน
 
1. นางสุนารี  คงหาญ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญาภร  พุทธรัตน์
 
1. นางสุนารี  คงหาญ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงชณิตา  พรมดาว
 
1. นายอิทธิพงษ์  ดุสิตพันธ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนภสร  เงินดี
 
1. นางมาลี  ริ่มไทยสงค์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนภสร  เงินดี
 
1. นางมาลี  ริ่มไทยสงค์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชณิตา  พรมดาว
 
1. นายอิทธิพงษ์  ดุสิตพันธ์
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  บัวพรม
2. เด็กชายคุณวุฒิ  เอี่ยมสอาด
3. เด็กชายวรรษบดินทร์  พิณแก้ว
4. เด็กชายสิรวิชญ์  หลงติ้ง
5. เด็กชายเปรม  สุขเกตุ
 
1. นางสุกานดา  เดลรีโอ
2. นางสาวเรณุกา  วิษรศรี
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรหมขจร
2. เด็กหญิงฉัตรวดี  เทพบุตร
3. เด็กหญิงสุภาพร  ล่องลม
 
1. นายวันชัย  อาจหาญ
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงขวัญนภา  คลังบ้านงิ้ว
2. เด็กหญิงสรัญญา  จันทร์คง
3. เด็กหญิงเพชรชนก  สิงห์สุวรรณ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  วีรวงศ์วิวัฒน์
2. นางสาวกนกวรรณ  กันทะมา
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวฤทธิ์  พันธรังษี
 
1. นายอิทธิพงษ์  ดุสิตพันธ์
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์ฐิมา  ทองพันธ์
2. เด็กหญิงธันยพร  อยู่คง
3. เด็กหญิงภัศราวดี  สงจันทร์
4. เด็กหญิงรินรดา  แก้วรัตน์
5. เด็กหญิงศรีสุดา  นุ้ยมีทรัพย์
6. เด็กหญิงสุนิศา  สุนทรหงษ์
7. เด็กหญิงเบญจภรณ์  อุ่นขาว
 
1. นางองุ่น  ลาหล้าเลิศ
2. นางประวีณา  มณีรัตน์
3. นางสาวกัลยาณี  หลั่งทอง
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ผกาแดง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผกาแดง
3. เด็กชายนพรัตน์  ทรัพย์สิน
 
1. นายอิทธิพงษ์  ดุสิตพันธ์
2. นางทิพย์สมาพร  บุญเชื้อ
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขแปะฮ้าว
2. เด็กหญิงพีรดา  ศุภัชวงศ์สกุล
3. เด็กหญิงสุชาดา  สิทธิเม
 
1. นางสุกานดา  เดลรีโอ
2. นางอรุณรัตน์  หัสจักร์
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุ  เอี่ยนเจ้ง
2. เด็กชายหัสดินทร์  แดงมณี
 
1. นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง