สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 15 1. เด็กชายนรภัทร  เผือกผุด
 
1. นางสาวอนุสรา  กี้ติ๊ก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงชนกเนตร  เกตุสิงห์
 
1. นางปิยวรรณ  บัวพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายวีรยุทธ  เสนทอง
 
1. นางสาวอนุสรา  กี้ติ๊ก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุขุมาล  สงเดช
 
1. นางปิยวรรณ  บัวพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พูลผล
 
1. นางวรรณภา  บุญช่วย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรณพร  เดชศรี
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  ชัยเพชร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงสุชัญญา  จุลอดุง
 
1. นางสาวฟ่ารีด๊ะ  โต๊ะหนู
2. นางสาวอัจจิมา  โกมล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รักชู
2. เด็กชายภาคิน  บัวพันธ์
3. เด็กชายภูริภัทร์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  ชัยเพชร
2. นางณัฐธกรณ์  โพธิ์ทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หงษ์นิล
2. เด็กชายวัฒนศิลป์  รอบคอบ
 
1. นางสาวรจนา  สงวนทรัพย์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกษมาวดี  จันทร์ทอง
2. เด็กชายปิติพล  เกษแก้ว
 
1. นางอารยา  บุญช่วย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สงคราม
2. เด็กชายประณัฐ  เต็มวัน
3. เด็กชายโพธิ์ทอง  บุญกุศล
 
1. นางสาวทิพนันท์  มาเอียด
2. นางสาวกนิษฐา  เสือแก้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิริกานต์  ช่วยอุปการ
 
1. นางมาลี  ริ่มไทยสงค์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ถานคร
 
1. นายอาธร  หนูหมาด
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงชนิกานต์  หอมชื่น
2. เด็กหญิงณิชกานต์  สิทธิเดช
3. เด็กหญิงทิชากร  เทพมาลา
 
1. นางพัชรี  สุขสวัสดิ์
2. นางลินดา  นิลวิเชียร
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71.9 เงิน 37 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สยมพร
2. เด็กชายนิพนธ์  ยมนา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรหมชั่ง
 
1. นางประวีณา  มณีรัตน์
2. นางองุ่น  ลาหล้าเลิศ
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เหมียนซ้วน
 
1. นางสุนารี  คงหาญ