สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศตกมล  จิตรกวี
 
1. นางวัลลดา  จันทร์วัฒนเดชากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.77 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  ทองคำชุม
 
1. นางวัลลดา  จันทร์วัฒนเดชากุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติธัช  บุญทองสังข์
2. เด็กหญิงจัสมิน  หลิมสกุล
3. เด็กหญิงลลิตวดี  ใยแก้ว
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ดุมลักษณ์
2. นางวัลลดา  จันทร์วัฒนเดชากุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  โสทร
 
1. นางนลพรรณ   อนุรักษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลชา  ปราบแต่ง
2. เด็กหญิงพริดา  ณ ระนอง
3. เด็กหญิงวิรัญชนา  พูลเดช
 
1. นางสาวสมศรี   นวลหนู
2. นางสาวเพียงตะวัน  เกษระนอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนสิษฎ์  ชุมทองมา
2. เด็กชายสรสิช  จิณรัฐ
 
1. นายพูนศักดิ์   จินาเกตุ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายณฐภพ  แสงเพชร
2. เด็กชายนันทพัทธ์  เพชรเรือง
 
1. นางสาวสุณี   มะหะหมัด
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.01 เงิน 4 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทองสกุล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   อยู่คง
3. เด็กหญิงประภาวรินทร์  โคตรวงทอง
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  อังษานาม
5. เด็กหญิงลักษนารีย์  ใจสุข
 
1. นายเอกฉัตร  แคว้นโอฬาร
2. นางสาวนิชรัตน์  พันชั่ง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.32 เงิน 5 1. เด็กหญิงชญานิศ  นิลวิเชียร
2. เด็กหญิงนภเกตน์  หีดชะนา
3. เด็กชายปฏิภาณ  ศานติรักษ์วณิชย์
4. เด็กหญิงภัคตรา  แซ่ตัน
5. เด็กชายมนัสวิน  รักเจริญ
 
1. นางสาวดาริกา  ขุนพิทักษ์
2. นางอุไรวรรณ  จันทขันทร์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายขวานไทย  เงยเจริญ
2. เด็กชายวรวิช  เจริญวิวัฒนภักดี
 
1. นายยุทธกิจ  สัตยาวุธ