สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกนกณัฐ  มงคล
2. เด็กหญิงดรัลลดา  เจียกวัฒนา
3. เด็กชายพงษ์เทพ  ไชยวาที
 
1. นางกมลวรรณ   อินทร์จันทร์
2. นางฟัครียะห์   โสะอ้น
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนลินญา  โมทย์จันทร์
 
1. นางศรีสาคร  อรรถกิจเจริญ