สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ดัชถุยาวัตร์
 
1. นางจินตนา  ชูทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ถิรพุทธพงค์
 
1. นางสมรัตน์  ตรีพงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณาฬี  พงษ์พานิช
 
1. นางสุกัญญา  ไชยกิจบำรุง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศตกมล  จิตรกวี
 
1. นางวัลลดา  จันทร์วัฒนเดชากุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตสิทธ์  เพชรฉิม
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ดุมลักษณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายญาณวุฒิ  คงหาญ
 
1. นางพัธนา  จรัสบุษราคัม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.77 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  ทองคำชุม
 
1. นางวัลลดา  จันทร์วัฒนเดชากุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรชญา  คงรัตน์
2. เด็กชายณัฐชนน  ชุมทองมา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  พวงสุวรรณ
 
1. นางสาวอัจฉรา  จงใจ
2. นางบุษบา   โอสถเจริญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติธัช  บุญทองสังข์
2. เด็กหญิงจัสมิน  หลิมสกุล
3. เด็กหญิงลลิตวดี  ใยแก้ว
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ดุมลักษณ์
2. นางวัลลดา  จันทร์วัฒนเดชากุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณัสนันท์  โรจน์มงคล
2. เด็กหญิงอรปรียา  ตัณฑะจินะ
 
1. นางสมรัตน์  ตรีพงศ์
2. นางสาววัชราภรณ์  ดุมลักษณ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  โสทร
 
1. นางนลพรรณ   อนุรักษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิตสิรี  ดัชถุยาวัตร์
 
1. นางสาวสิริรัตน์   ไชยดิษฐ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนัชกร  ณ นคร
2. เด็กหญิงพอพชร  พุ่มสุวรรณ
3. เด็กชายพันธกานต์  ตั้งเซีย
 
1. นางอรอุมา  ณ นคร
2. นางสาวธวัลรัตน์   ยวงจันทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณัชญ์  อินทสะโร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์แดง
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ไชยดิษฐ์
2. นางอรอุมา  ณ นคร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภรดา  ธัญสิริพงศ์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ณะมณี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตะวัน  ปานนิล
 
1. นางอรอุมา  ณ นคร
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกนกณัฐ  มงคล
2. เด็กหญิงดรัลลดา  เจียกวัฒนา
3. เด็กชายพงษ์เทพ  ไชยวาที
 
1. นางกมลวรรณ   อินทร์จันทร์
2. นางฟัครียะห์   โสะอ้น
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลชา  ปราบแต่ง
2. เด็กหญิงพริดา  ณ ระนอง
3. เด็กหญิงวิรัญชนา  พูลเดช
 
1. นางสาวสมศรี   นวลหนู
2. นางสาวเพียงตะวัน  เกษระนอง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฉั่ววิเชียร
2. เด็กหญิงสิตานัน  พรัดรักษา
3. เด็กหญิงเกตนิภา  รักวงศ์ไทย
 
1. นางสาวอัจฉราวดี   อร่ามวิทยานุกุล
2. นางภัทรส   อินทร์ช่วย
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนสิษฎ์  ชุมทองมา
2. เด็กชายสรสิช  จิณรัฐ
 
1. นายพูนศักดิ์   จินาเกตุ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายณฐภพ  แสงเพชร
2. เด็กชายนันทพัทธ์  เพชรเรือง
 
1. นางสาวสุณี   มะหะหมัด
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 38.72 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายชยธร  พลพิชัย
2. เด็กชายอนุภัทร  ฉายากุล
 
1. นางสาวสุณี   มะหะหมัด
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.01 เงิน 4 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทองสกุล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   อยู่คง
3. เด็กหญิงประภาวรินทร์  โคตรวงทอง
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  อังษานาม
5. เด็กหญิงลักษนารีย์  ใจสุข
 
1. นายเอกฉัตร  แคว้นโอฬาร
2. นางสาวนิชรัตน์  พันชั่ง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.32 เงิน 5 1. เด็กหญิงชญานิศ  นิลวิเชียร
2. เด็กหญิงนภเกตน์  หีดชะนา
3. เด็กชายปฏิภาณ  ศานติรักษ์วณิชย์
4. เด็กหญิงภัคตรา  แซ่ตัน
5. เด็กชายมนัสวิน  รักเจริญ
 
1. นางสาวดาริกา  ขุนพิทักษ์
2. นางอุไรวรรณ  จันทขันทร์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณิศร  เถาแตงอ่อน
2. เด็กชายตะวัน  ปานนิล
3. เด็กชายธนกฤต  อรุณเรือง
4. เด็กชายศุภฤกษ์  หีบเพชร
5. เด็กชายอติชาต  วิภูษณวงศ์
 
1. นายยุทธกิจ   สัตยาวุธ
2. นางสาวสุณี   มะหะหมัด
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์  กะมุทากร
2. เด็กชายศิกานต์  กาญจนะ
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  วงศ์กวีวิทย์
2. นางรัมภา  สรรพกุล
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปุณณพิชญ์  ชุมศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์พิสุทธิ์
 
1. นางนภัสวรรณ   วงศ์กวีวิทย์
2. นางรัมภา  สรรพกุล
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธาจารย์
2. เด็กชายแทนภูมิ  พุ่มสุวรรณ
 
1. นายบุญรวย   ฉั่ววิเชียร
2. นางสาววาสนา  มากแก้ว
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตติชัย  แก้วทองสุข
 
1. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ช่วยณรงค์
 
1. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนัทธิ์  นัทสุทธิ์
 
1. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิชานันท์  อภิพัฒนกุลวงศ์
 
1. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรเมธ  สกุณี
 
1. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงราตรีโรส  ทวีพาณิชย์พันธ์ุ
 
1. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญานิศา  โลหะวิตตะ
2. เด็กหญิงณัฎฐิกา  คล้ายทรัพย์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ฉายากุล
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมรงค์
5. เด็กหญิงปริชญา  ทองเมืองสัก
6. เด็กหญิงปวริศา  เจริญพิทักษ์พร
7. เด็กหญิงพันธิตรา  สกุลแพทย์
8. เด็กหญิงภัศราพร  ฝอยทอง
9. เด็กหญิงสัลฑิลา  พรัดรักษา
10. เด็กหญิงสุชานันท์  ภู่ไพบูลย์
 
1. นางสาวสุณี   มะหะหมัด
2. นางสาวสิริรัตน์  ไชยดิษฐ์
3. นางสาวสุวรรณี  คงทองจีน
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชาย ปรมัตถ์  อุ่ยเต็กเค่ง
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  นิยม
3. เด็กหญิงภัทรภร  สงัดศรี
 
1. นางอุไรวรรณ  จันทขันทร์
2. นางเบญญานัช  เตี่ยนกี่
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พุ่มทอง
2. เด็กหญิงณัฐพัชร์  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  สุขคง
 
1. นางบุษยมาศ   หีบเพชร
2. นางสานิตย์   เพชรเรือง
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรัชญ์  เอี่ยมจิตต์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  คีรีเขต
 
1. นางสาวศิริพร  ฉั่ววิเชียร
2. นางสาวจุไรรัตน์  จุรณทรรศน์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  มิ่งแก้ว
2. เด็กชายพิรภพ  ภาสะเตมีย์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  จุรณทรรศน์
2. นายอดิเทพ  วิชิต
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายขวานไทย  เงยเจริญ
2. เด็กชายวรวิช  เจริญวิวัฒนภักดี
 
1. นายยุทธกิจ  สัตยาวุธ
 
41 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐชัย  น้อย
2. เด็กชายวรินทร  โมฬี
3. เด็กชายศิรณัฏฐ์  รัตน์น่วม
 
1. นางกานต์พิชชา   สายจิตรื่น
2. นางประทิน   พิทักษ์จักรพิภพ
 
42 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันตพร  เพ็งแก้ว
2. เด็กหญิงธมกร  เอี่ยวสกุล
3. เด็กหญิงสิริกร  เล่งระบำ
 
1. นางสาวสุวรรณี   คงทองจีน
2. นางสาวกานดา   คงทอง
 
43 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาเดียร์  ศรีสุทธิ์
 
1. นางสานิตย์   เพชรเรือง
 
44 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 -    
45 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระวุฒิ  จตุพรพิทักษ์
2. เด็กหญิงปรัชญา  คำเจริญ
 
1. นางนภัสวรรณ  วงศ์กวีวิทย์
2. นางสาวธนพร  สืบกระพันธ์
 
46 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนลินญา  โมทย์จันทร์
 
1. นางศรีสาคร  อรรถกิจเจริญ
 
47 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตรภาณุ  สวนแก้ว
 
1. นางสานิตย์   เพชรเรือง
 
48 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ทองทับ
2. เด็กชายธนดล  แคล้วศรี
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  จุรณทรรศน์
2. นางสาวศิริพร   ฉั่ววิเชียร