สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ประสพสุข
 
1. นางสาวจินตนา  เพชรคง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายนพยุทธ  ธำรงทรัพย์กุล
 
1. นางสาวพัชรี  เพชรแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เภาวิเศษ
 
1. นางสาวน้ำเพชร  เภาวิเศษ
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 61 ทองแดง 41 1. เด็กชายกิตติทัต  เทพวงศ์
2. เด็กหญิงปาริตา  เขียวเสน
3. เด็กหญิงเกณิกา  เคลื่อนทอง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สามใหม่
2. นางสาววิลาวัลย์  ตันซื่อ