สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงตูเมี๊ยะไล  -
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  ชูศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายประกิต  บำรุงสถาน
 
1. นางละม้าย  โอวเจริญ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายซอเลนทอ  -
2. เด็กหญิงตันดาซู  -
 
1. นางเสาวรส  ภู่ทอง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 58.4 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงโอ  บำรุงสถาน
2. เด็กหญิงไซเน็บ  มูฮำหมัด
 
1. นางสาวนิลชฎา  หีบเพชร
2. นางวัชรี  สงสม
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงชมพู่  มาลีลักษณ์
2. เด็กหญิงฟ้าไส  รักสยาม
 
1. นางสาวนิลชฎา  หีบเพชร
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงแคซีแล  -
2. เด็กหญิงโรสาตะนะ  มูฮำหมัด
 
1. นางสาวนิลชฎา  หีบเพชร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายเมฆณธี  รักสยาม
2. เด็กชายเวย์ยา  -
 
1. นางสาวนิลชฎา  หีบเพชร
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงปุณยาพร  มะอะระ
2. เด็กหญิงวิภาดา  นวลดี
3. เด็กหญิงเอ้  รักถินไทย
 
1. นางจิราภรณ์  รัตนพร