รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมิงซิน 1. เด็กหญิงภัทรี  จันแดง
 
1. นางนัทภร  รัตนพชรากร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 1. เด็กชายไฟดี้  ภักดี
 
1. นางรัตนาพร  หะวานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินช้าง 1. เด็กชายไรดี้  ขุนภักดี
 
1. นางรุ่งทิวา   ตวงสิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงปณาฬี  พงษ์พานิช
 
1. นางสุกัญญา  ไชยกิจบำรุง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหายวิทย์ 1. เด็กชายชนะภูมิ  หมัดหมาน
 
1. นางสุจินต์  พลสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คอยระงับ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีหรัญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงจินตสิทธ์  เพชรฉิม
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ดุมลักษณ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  เหนี่ยงแจ่ม
 
1. นางจันทร์จิรา  ทองพลอย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายญาณวุฒิ  คงหาญ
 
1. นางพัธนา  จรัสบุษราคัม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงชนิดา  ขอสุวรรณ
 
1. นางพรทิพย์  มีเพียร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมิงซิน 1. เด็กหญิงกิรติกา  มงคลแท้
2. เด็กหญิงชนิดาภา  มณีนิล
3. เด็กหญิงชนิสรา  กลั่นประสิทธิ์
 
1. นางนันทวัน  วงศ์โพธิสาร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดิษฐาวรากุล
2. เด็กหญิงวิยะดา  สุวรรณฉิม
3. เด็กชายอิทธิเดช  ชูพระบาท
 
1. นางละออ  วัดขวาง
2. นางสาวศิริกัญญา  ชูปัญญา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงมณัสนันท์  โรจน์มงคล
2. เด็กหญิงอรปรียา  ตัณฑะจินะ
 
1. นางสมรัตน์  ตรีพงศ์
2. นางสาววัชราภรณ์  ดุมลักษณ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงพรธีรา  เส้งเส้น
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน   วงษาโรจน์
 
1. นายบรรญชา  พันธุ์ทอง
2. นางสาวเรณู  ขนอม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกรภัทร  โถวสกุล
 
1. นางพรนิภา  มูสิกะ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญนาค
 
1. นางสาวอรชร  รักเกียรติ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมรักษ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  ปรีชา
3. เด็กหญิงนลพรรณ   สุกใส
 
1. นายอัมรินทร์   จันทาอ่อน
2. นางกรรณิกา  พัฒนา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 1. เด็กหญิงกนกกานต์  ไชยธานี
2. เด็กหญิงวิรดา  หนุนภักดี
3. นายศุภชัย  เชื้อต่าย
 
1. นางฐิติพร  นุ่นลอย
2. นางสาวนริญา  หัศบำเรอ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเบน 1. เด็กหญิงฟาตอน๊ะ  วาหะรักษ์
2. เด็กหญิงยูไรน่า  วิจิตร
3. เด็กหญิงรักษ์วาริน  สาลี
 
1. นางสาวทิพสุคลธ์  หงษ์ชู
2. นางสาวกชธร  เหมทานนท์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายคุณัชญ์  อินทสะโร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์แดง
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ไชยดิษฐ์
2. นางอรอุมา  ณ นคร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 1. เด็กชายนวพล  เปี่ยมไธสง
2. เด็กหญิงสุภัสสร  สุทธิพล
 
1. นางสาวปาวีณา  บุญฤทธิ์
2. นายสุริยกานต์  รักศิลป์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กชายอนวัช  อนันตโชค
 
1. นางสาวลำยอง  สุวรรณสันติกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายตะวัน  ปานนิล
 
1. นางอรอุมา  ณ นคร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงอรอุมา  มั่งคั่ง
 
1. นางสุพัชริดา  ดีดวงพันธ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงพรนัชชา  เรืองจันทร์
2. เด็กหญิงรดา  ศรนรินทร์
3. เด็กชายสหรัฐ  เจริญทรัพย์
 
1. นายวิระพงษ์  ขวัญเมือง
2. นางอุไรวรรณ  สัจจากุล
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กชายณัฐพล  ไพถาวร
2. เด็กหญิงธันยพร  เกตุบุตร
3. เด็กหญิงสุนันทา  ยังโยมร
 
1. นางสาวศิรินภา  แก้วอักษร
2. นางสาวศิริพร  แสงสึก
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินช้าง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยสิน
2. เด็กหญิงนาตาชา  นาวาลอย
3. เด็กชายอานัส  มะหนำ
 
1. นางสาวนวรัตน์  พลมณี
2. นายศุภชัย  โสธร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนาพร  หนูหอม
2. เด็กหญิงภัสราวรรณ  โยมแก้ว
3. เด็กชายศุภกานต์  ฐิตินันท์
 
1. นางสาวศิรินทรา  บุญพา
2. นางสาวพิไลวรรณ  สีประสม
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แตงเลี่ยน
2. เด็กชายพงศกร  คงตะโก
3. เด็กหญิงวันวรี  ภักดี
 
1. นางสาวทัศนารถ  ตรีอาทิตย์โยธิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงกรรณิกรณ์  เรืองสูง
2. เด็กชายทศพล  นกเทศ
3. เด็กชายเนซ่า  -
 
1. นายอนิวัตต์  ตั้งธีรโชติกุล
2. นางเอกรัช  เฉลิมพล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฉั่ววิเชียร
2. เด็กหญิงสิตานัน  พรัดรักษา
3. เด็กหญิงเกตนิภา  รักวงศ์ไทย
 
1. นางสาวอัจฉราวดี   อร่ามวิทยานุกุล
2. นางภัทรส   อินทร์ช่วย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กชายกรกมล  วชิรรัตนานนท์
2. เด็กชายนิติพัฒน์  นิสัย
3. เด็กชายศรุต  พรหมมุณี
 
1. นางสาวศิรินภา  แก้วอักษร
2. นางสาวชิราภรณ์  หัตถา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  เอี่ยมสกุล
2. เด็กชายอลงกรณ์  รักสีนวล
 
1. นายวิระพงษ์  ขวัญเมือง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กชายธนกฤต  ย่าเสน
2. เด็กชายบิลาน  สุดจิตร
 
1. นางสาวสุพรรณี  จงจิตร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมนาว 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เวชศาสตร์
2. เด็กชายเสริมศักดิ์  เวชศาสตร์
 
1. นายอติชาติ  สะอีด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กชายนัสรี  สุดจิตร
2. เด็กชายศรายุทธ  สาลี
 
1. นายทนงศักดิ์  หิรัญเรือง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 1. เด็กชายวรยุทธ  ดินแดง
2. เด็กชายฮาฟิค  นิ่งราวี
 
1. นางสาวสุกานดา  อุสัยหนี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กชายชลันธร  ลำทะแย
2. เด็กชายพลพล  สุดจิตร
 
1. นางสาวกฤษฎาพร  คันธเนตร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. นายณัฐพงษ์  วงค์นรินทร์
2. นายพิริยะ  นุ้ยมีทรัพย์
 
1. นายกุมเรศ  วัชโรสินธุ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หนูอินทร์
2. เด็กชายธีรเดช  สมุทสิงห์
3. เด็กหญิงนภัสสร  หนูอินทร์
4. เด็กหญิงศศิพร  แสงทอง
5. เด็กหญิงอิศวรา  ลือชัย
 
1. นายโกศล  จำเริญ
2. นางสุภาพ  จำเริญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงธนพร  เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ข้ามเขต
3. เด็กหญิงปฐมาวดี  ใยแก้ว
4. เด็กหญิงปัทมา  ปันท่าเรือ
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  โคตรพงษ์
 
1. นายโกศล  จำเริญ
2. นางสุชาดา  พึ่งแย้ม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลรบ
2. เด็กหญิงพัชรีพร  สนพิพัฒน์
3. เด็กหญิงพิชชาพร  แว่นแก้ว
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  ธนบัตร
5. เด็กหญิงรุจิรา  ประทับกอง
 
1. นายโกศล  จำเริญ
2. นางจารุณี  พงษ์ไทยพันธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ขอมแพ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สาลี
3. เด็กหญิงธัญวลัย  ศรีดำขลิบ
4. เด็กหญิงนลิษา  นังเกิด
5. เด็กหญิงสุทธิดา  กุมขุนทด
 
1. นางเบญจมาศ  วงศ์พัฒนกุล
2. นางสาวสมฤดี  เมฆบุตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกรวรรณ  สาระโบก
2. เด็กหญิงจิณัฐตา  จินา
3. เด็กหญิงภูริชา  เกียรติไพบูลย์
4. เด็กหญิงวรกานต์  สันติสุข
5. เด็กหญิงอรรัมภา  เฉลิมพล
 
1. นางศิภิตา  กรรมแต่ง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กหญิงซันมา  ช่วยชาติ
2. เด็กหญิงฐิตากรณ์  นาคสุวรรณ
3. เด็กหญิงรัชตญา  นุ้ยเกาะสมุย
4. เด็กหญิงวาสนา  หมันจิตร์
5. เด็กหญิงเสาวนัฐ  สันแดง
 
1. นายวันเฉลิม  วุฒิวิศิษฏ์สกุล
2. นางสาวพิศลยา  มนุษย์จันทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายคณิศร  เถาแตงอ่อน
2. เด็กชายตะวัน  ปานนิล
3. เด็กชายธนกฤต  อรุณเรือง
4. เด็กชายศุภฤกษ์  หีบเพชร
5. เด็กชายอติชาต  วิภูษณวงศ์
 
1. นายยุทธกิจ   สัตยาวุธ
2. นางสาวสุณี   มะหะหมัด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเบน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  รักสงบ
2. เด็กหญิงบัวชมพู  สินสง
3. เด็กหญิงพรสุรี  อาจหาญ
4. เด็กหญิงสุภาวดี  กล้าศึก
5. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  ด้อหล้า
 
1. นางสาวทิพสุคลธ์  หงษ์ชู
2. นางสาวเหนือสุชา  อนันทกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กชายกัณตวัฒน์  ตัณฑยาพงศ์
2. เด็กหญิงกัลป์ยานี  ปรีชาชาญ
3. เด็กชายกิตติพงศ์  สุกรี
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  อินทร์จันทร์
5. เด็กหญิงจริยาวดี  ใจตรง
6. เด็กชายณภัทร  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุขุม
8. เด็กหญิงปรียานุช  ปราบแต่ง
9. เด็กชายพงศกร  นพเก้า
10. เด็กหญิงมาลินี  จันทรศรี
11. เด็กชายระพีภัทร  โยมแก้ว
12. เด็กชายฤทธา  แก้วรัตน์
13. เด็กหญิงวาสนา  ศรีสุข
14. เด็กหญิงสลิษา  สุขพิทักษ์
15. เด็กหญิงสายธาร  ปลอดรัตน์
16. เด็กหญิงสุรัชดา  สุทธิศศิกุล
17. เด็กหญิงสุวานี  ผุดวรรณา
18. เด็กชายอานนท์  เชื้อชะเอม
19. เด็กหญิงโชติกา  ฤทธิ์ชัย
20. เด็กหญิงโสภิตา  บำรุง
 
1. นางนิตยาพร   รัตนพันธ์
2. นางดวงภร  เสนาะเสียง
3. นางสุภาพ  บุญเอื้อ
4. นางศุรดา  สุวรรณยุหะ
5. นางสาวสุกานดา  ปิ่นแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุจารีย์
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  เผือกผ่อง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 1. เด็กชายอภิลักษณ์  ชุนไธสง
 
1. นายธิชานนท์  คงอ่อน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงมิณฑวดี  วรรณะ
 
1. นางสาวอุมาพร  พรมพุ่ม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กชายฐานันดร์  อิสสระกุล
2. เด็กหญิงบุญญาพร  แซ่หลิม
 
1. นางณัฐธกรณ์  โพธิ์ืทอง
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ชัยเพชร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายปุณณพิชญ์  ชุมศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์พิสุทธิ์
 
1. นางนภัสวรรณ   วงศ์กวีวิทย์
2. นางรัมภา  สรรพกุล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สมิง
2. เด็กชายธีรภัทร  เพ็ชรนิล
 
1. นางธวัลหทัย  อภิรักษ์วรากร
2. นางอัญชนา  ไชยรักษา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สาระสิงห์
2. เด็กหญิงชนกานต์  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงณัฏฐา  บุญทองซุ่น
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกื้อประจง
5. เด็กหญิงธนัญญา  ทองยอด
6. เด็กหญิงมนต์นภา  คงอินทร์
7. เด็กหญิงศศิมาพร  โพธิ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงศิริพร  เยื้องกราย
9. เด็กหญิงอุษาวดี  มีกง
10. เด็กหญิงเมธิมา  ศรีชฎา
 
1. นายชมพูนุช  วัดขวาง
2. นายสุพจน์  แก้วกับทอง
3. นางละออ  วัดขวาง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกาญศิริ  ขุนเพ็ชร
2. เด็กหญิงฐิติพร  หนูวัน
3. เด็กหญิงณัฐชา  ใสจุล
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีพลลา
5. เด็กชายธนัชชา  บุญทองซุ่น
6. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ทองเหลือง
7. เด็กหญิงนุชวรา  นุชเครือ
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  เพชรา
9. เด็กชายวีรภัทร  สุขแจ่ม
10. เด็กชายสุภภิณห์  ทองคำ
 
1. นางสาวอังศุมา  เจริญสุข
2. นางสาวชยาภัสร์  ไขวารี
3. นางเยาวนิตย์  พรหมเรือง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงจันทิมา  เรืองรัตน์
2. เด็กหญิงธาริณี  พลพุทธ
3. เด็กหญิงภัณร์ณิษา  สังข์ทองด้วง
4. เด็กหญิงมานิตา  โฮ่โพ่เจี้ยน
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แสงศึก
6. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แย้มลำ
7. เด็กหญิงลลิดา  พลพุทธ
8. เด็กหญิงสุพรรณี  สีดากุล
9. เด็กหญิงสุลีพร  ตั่นง่วน
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ปานอ่อน
11. เด็กหญิงอารียา  สวาสดิ์
12. เด็กชายเฉลิมพล  ขอสุวรรณ
13. เด็กหญิงเพ็ญประภา  ฉั่ววิเชียร
14. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  แก้วกระจ่าง
15. เด็กหญิงเมตตา  รักไทย
 
1. นายภาณุพงศ์  ไกรทอง
2. นายชนกภูมิ  หีบเพชร
3. นายธันวา  ศิริบัณฑูรย์
4. นายวามิล  อุ่ยเต็กเค่ง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงจารุพร  ลือชา
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  พินิชกชกร
3. เด็กหญิงตวงรัตน์  บุดสี
4. เด็กหญิงทิพย์วดี  ชูประสงค์
5. เด็กหญิงธนิพร  เดชประมวลพล
6. เด็กหญิงนวพร  ศิริเมฆ
7. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พิงสำนัก
8. เด็กหญิงพรณัชชา  สังข์ทอง
9. เด็กหญิงพรรษชล  ศรีสุวรรณ
10. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญยรัตน์
11. เด็กหญิงวรางคณา  เทพประดิษฐ์
12. เด็กหญิงสุจิณณา  บุญชูเชิด
13. เด็กหญิงสุพัตตา  มหามิตร
14. เด็กหญิงแพรไหม  ฤาชุตกุล
15. เด็กหญิงโชษิตา  สาคเรศ
 
1. นางนัยพิมพ์  บุญมี
2. นางสาวธีรพร  พันธุมจินดา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  อินเงิน
2. เด็กชายเอกธนัช  โมฬี
 
1. นายธีรศักดิ์  รัชนิพนธ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 1. เด็กหญิงธิดาเทพ  สุขพิทักษ์
2. เด็กหญิงสาธิดา  วังสาวดี
 
1. นายพีระพงค์  สุขขี
2. นางสาวปาวีณา  บุญฤทธิ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 1. เด็กชายนฤเบศ  ขัตติยะ
 
1. นางสาวปวีณา  สวัสดี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  คุ้มเจริญ
 
1. นายสมชาย  แป้นปรุง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 1. เด็กหญิงซามีรา  อุเสน
 
1. นางสาวทิพรวี  ยิ่งขจร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยืนยง
 
1. นายสมชาย  แป้นปรุง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 1. เด็กหญิงมณฑา  ปุญญาบาล
 
1. นายสุขสวัสดิ์  สิริลาภวรชัย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงสุวนันนท์  ผลเจริญ
 
1. นางสาวปิยะะภรณ์  เหล่าอัน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงถั่วเขียว  -
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ถิ่นพังงา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ช้าง
 
1. นายจารึก  พลเดช
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมิงซิน 1. เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  หีดรักษ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สำเร็จการ
 
1. นางพิไลพร  นิธิรักขพันธ์
2. นางอังคณา  หีดรักษ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คงมนต์
2. เด็กหญิงอรษา  ธีปานุเคราะห์
 
1. นางสาวรสนันท์  อภิศักดิ์มนตรี
2. นางจิรา  อภิศักดิ์มนตรี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กหญิงกฤติกา  พรฆัง
2. เด็กหญิงกุลนันท์  แก้วง่อง
 
1. นางวารี  หงส์คำ
2. นางสาวชญานันท์  มุ่งยอดกลาง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงนาตยา  พนาไพร
 
1. นายจารึก  พลเดช
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  มีบุญ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  อังษานาม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พราหมสละ
 
1. นางสาวปานใจ  ม่วงหีต
2. นายยศกฤต   ช่วยนุกูล
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทองเปีย
2. เด็กหญิงยุพาวดี  สีมา
3. เด็กหญิงวรัมพร  บรรจงช่วย
 
1. นายสมชาย  แป้นปรุง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กชายธันวา  คม
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ภักดี
3. เด็กชายเล็ก  จีนจิ๋ว
 
1. นายจารึก  พลเดช
2. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมิงซิน 1. เด็กหญิงนัฐยา  ใจกล้า
 
1. นายประยุทธ  นวลสุวรรณ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กชายธนภัทร  ชัยวัชรินทร์
 
1. นายดำรงค์  ถุงทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์  ดวงสว่าง
 
1. นายฐิติพล  เก็บรักษา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมิงซิน 1. เด็กชายฐานันดร  ชูเรือง
 
1. นายประยุทธ  นวลสุวรรณ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ยืนยง
 
1. นายดำรงค์  ถุงทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กชายเขมมณี  คงน้อย
 
1. นายดำรงค์  ถุงทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กชายกอบชัยชนะ  ภู่เงิน
 
1. นายนายดำรงค์  ถุงทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กหญิงตะวัน  อยู่ยัง
 
1. นายดำรงค์  ถุงทอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พิมพ์เพาะ
 
1. นางสาวปิญา  จันทร์ทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กชายคมสันต์  พิมพ์เพาะ
 
1. นางละอองวรรณ  เสวตบุตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงชฎาพร  โพธะเลศ
 
1. นางบุษยมาศ  วิชัยดิษฐ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำพวน 1. เด็กชายชะรีฟ  คงเหมือน
2. เด็กหญิงชูไฮนีย์  อาสิ
3. เด็กชายซุบฮาน  หาญจิตร
4. เด็กชายณัฐพล  สุดใจ
5. เด็กชายตัชฟินด์  ประทาน
6. เด็กชายนันทพงศ์  หาญจิตร
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ต้นวงศ์
8. เด็กชายปฏิญญา  จันทองสุข
9. เด็กชายภัทราวุฒิ  สาลี
10. เด็กหญิงมุไซลาฮ์  สาลี
11. เด็กชายวาริทร์  ร่าเหม
12. เด็กชายศราวุทธิ์  มาโนชน์
13. เด็กชายศิลปชัย  เพชรทูล
14. เด็กหญิงสุกัญญา  พันธ์ดี
15. เด็กหญิงสุนีรัตน์  อุ่นเรือน
16. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  หะระหนี
17. เด็กชายอัฎษฎา  หมันหมาย
18. เด็กชายอาดีย์  ไชยสิน
19. เด็กหญิงอามาลีนา  สาลี
20. เด็กชายเอธัส  สาลี
 
1. นายศรายุธ  หมาดหลี
2. นายเอกรัตน์  คงยศ
3. นายธนากร  ชื่นนิรันดร์
4. นางสายใจ  ทัวะนาพญา
5. นางสาวรออีสะห์  สาลี
6. นางสาวเอมจิตร  แวงทัย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กชายซินโกโก  พนาไพร
2. เด็กหญิงญาณิดา  อุดมศักดิ์
3. เด็กชายดนุ  มะหะหมัด
4. เด็กชายธนวัฒน์  เซ้งบุญตั๋น
5. เด็กชายพร้อมพงษ์  เลี่ยมเจริญกิจ
6. เด็กชายอรรถกร  สุวัตถิกุล
 
1. นายวศิน  แสงหว้า
2. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
3. นายวิรัช  กัณหสุวรรณ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  นรสิงห์
 
1. นางศรีเพ็ญ  บุญวงศ์วิวัฒน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินช้าง 1. เด็กชายชารีฟ  ม่งเก
 
1. นางสิริกร  บัวบาน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมิงซิน 1. เด็กหญิงณัฐชนก  สุขสวัสดิ์
 
1. นายประยุทธ  นวลสุวรรณ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กชายนภสร  เงินดี
 
1. นางมาลี  ริ่มไทยสงค์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. นายวีรภัทร  จันทร์พูล
 
1. นายเอกชัย  เจ้ยทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  นาจะรวย
 
1. นางวิไล  เพชรฉวี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  โคตรดง
 
1. นายวามิล  อุ่ยเต็กเค่ง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 1. เด็กชายมูหำหมัดยากี  เจ๊ะอาแซ
 
1. นายฐาปนา  แสงแป้น
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร 1. เด็กหญิงสิรภัทร  คงสุวรรณ
 
1. นายอังคาร  รัตน์จรัญ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 1. เด็กหญิงศศินิภา  ประดู่
 
1. นางจารีพร  อักษรพันธ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายจิรเมธ  สกุณี
 
1. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. นายวีรภัทร  จันทร์พูล
 
1. นายเอกชัย  เจ้ยทอง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงราตรีโรส  ทวีพาณิชย์พันธ์ุ
 
1. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนัฐตา  คงยศ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  กาบแก้ว
3. เด็กหญิงนาฏอนงค์  หนูอุ่น
4. เด็กหญิงอมราพร  วงศ์งามใส
5. เด็กหญิงเกวลิน  อินทร์จันทร์
6. เด็กหญิงเพชรฟ้า  เนียมสมบัติ
 
1. นางสาวสุชาวลี  เพชรดี
2. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
3. นางสาวปวีณา  เหมือนพาล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แซ่หลี
2. เด็กหญิงจันจิรา  เรืองสว่าง
3. เด็กหญิงชญานุตม์  หัศนีย์
4. เด็กชายซินโกโก  พนาไพร
5. เด็กชายณัฐฐากร  เทิงสูงเนิน
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  สันสถิตย์
7. เด็กหญิงทิพวรรณ  ราชรักษ์
8. เด็กหญิงธารวรินทร์  เจ๊ะอะสาร
9. เด็กชายนฤนาท  นรสิงห์
10. เด็กชายนัฐพงศ์  พันหารีย์
11. เด็กหญิงนิยุพร  พนาไพร
12. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจกล้า
13. เด็กชายยุทธนา  สามกองงาม
14. เด็กหญิงวันนิดา  พึ่งหล้า
15. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ถวายสัตย์
16. เด็กหญิงศศิธร  ถวายสัตย์
17. เด็กชายสรยุทธ  รอดคง
18. เด็กหญิงสาธนี  ยกย่อง
19. เด็กชายสิทธิพร  ชุมแสง
20. เด็กหญิงสุธาสินี  น้อยวงษ์
21. เด็กหญิงสุพัตรา  สันสถิตย์
22. เด็กหญิงสุริสา  มากเนียม
23. เด็กหญิงสุวิมล  เพชรา
24. เด็กหญิงอาภรณ์ศิริ  พุ่มเกษ
25. เด็กหญิงฮูดา  มะเดช
26. เด็กชายเยเต้ะเนอู้  พนาไพร
27. เด็กหญิงแววตา  สยามรัฐ
28. เด็กหญิงไดอาน่า  ช่วยนาเขต
29. เด็กหญิงไอรดา  วิเศษ
 
1. นายวศิน  แสงหว้า
2. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
3. นายมนัส  นิธิรักขพันธ์
4. นางสาวปริณดา  ณ ระนอง
5. นางสาววลัยพร  อุ่มชัย
6. นางสาวกิติยา  วัฒนาลาภ
7. นางสาววรุณยุพา  ชูจันทร์
8. นายบรรลือ  ภิกษาวงศ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เย็นจิตต
2. เด็กหญิงกรองเพชร  ภักดี
3. เด็กหญิงจินตนา  เพชรอุด
4. เด็กหญิงชลธิชา  ใบงา
5. เด็กหญิงญาณิดา  อุดมศักดิ์
6. เด็กชายณัฐชาคร  เบญจปัก
7. เด็กชายดนุ  มะหะหมัด
8. เด็กชายธนวัฒน์  เซ้งบุญตั๋น
9. เด็กชายธนาวุฒิ  ภักดี
10. เด็กชายนัชนนท์  พุทธวัฒนานนท์
11. เด็กหญิงนันนภัทร  สะอาด
12. เด็กหญิงนัสรียา  มาเกตุ
13. เด็กหญิงนารี  ขุนพล
14. เด็กชายปรมินทร์  สอาดวงศ์
15. เด็กหญิงปัญจพาณ์  ดีเอง
16. เด็กชายปิยวุฒิ  ทับสมุด
17. เด็กชายพร้อมพงษ์  เลี่ยมเจริญกิจ
18. เด็กหญิงพัญธิมา  เจียมสุข
19. เด็กหญิงภานุชนาฏ  ส้าเหร็ม
20. เด็กชายรชานนท์  วิเศษ
21. เด็กหญิงวนัสนันท์  สมิง
22. เด็กชายวรฤทธิ์  สารบูรณ์
23. เด็กชายวัชรพงศ์  ภักดี
24. เด็กชายวุฒิดี  ขุนฤทธิ์
25. เด็กชายศุภกรณ์  ขุนพล
26. เด็กหญิงสจีนะ  ส้าเหร็ม
27. เด็กชายสมหวัง  แสงผา
28. เด็กหญิงสุพัตรา  เผือกเจริญ
29. เด็กหญิงสุภาวิตา  ขุนพล
30. เด็กชายสุรทัช  โล่สกุล
31. เด็กชายสุรยุทธ  โกจิ
32. เด็กชายสุรเกียรติ  กันไพเราะ
33. เด็กชายอรรถกร  สุวัตถิกุล
34. เด็กหญิงอลิษา  ธนบัตร
35. เด็กหญิงอังคณา  อุสาห์ดี
 
1. นายวศิน  แสงหว้า
2. นายวิรัช  กัณหสุวรรณ
3. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
4. นายธีระศักดิ์  คงเดิม
5. นางปรานอม  สหธารา
6. นางสาวสุมารินทร์  คำชารี
7. นางธมนพัณณ์  แก้วสกด
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกัญชพร  อินทบุตร
2. เด็กหญิงกัญชรส  อินทบุตร
3. เด็กชายจรัล  เพชรน้อย
4. เด็กชายชคัทพล  วชิรวรรณ
5. เด็กหญิงนภิสา  มาเนตร
6. เด็กชายนิติธรรม  ประทุมน้อย
7. เด็กหญิงปภัสสร  กำเหนิดฤทธิ์
8. เด็กหญิงพรรณราย  ประสมพงศ์
9. เด็กชายรัชมินทร์  รัตนรัตน์
10. เด็กชายเนติวุฒน์  พิเศษสินธ์
 
1. นางวาสนา  ซื่อตรง
2. นางสาวศิริวรรณ  พูลสวน
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรณธิดา  กอบกระโทก
2. เด็กชายชนาธิป  เสนสกุล
3. เด็กชายธนัช  พันธ์พิบูลย์
4. เด็กชายธีรภัทร  บุญเติม
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ยี่เสาว์
6. เด็กชายพีรภัทร  ไพฤทธิ์
7. เด็กหญิงวิยะดา  ติดชัย
8. เด็กหญิงสิริกานดา  จันทร์ละออง
9. เด็กหญิงอรอนงค์  จินดาวงศ์
10. เด็กชายเพชรวรินทร์  ศรีทอง
 
1. นางสาวปวีณา  เหมือนพาล
2. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
3. นางสาวสุชาวลี  เพชรดี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ไฝทอง
2. เด็กหญิงกษิรา  ตรียุทธ์
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  โพงตุ้น
4. เด็กหญิงธนาวดี  องอาจ
5. เด็กหญิงธัญพจน์  โพงตุ้น
6. เด็กหญิงภัทราวดี  เนียมสมบัติ
7. เด็กหญิงภาศิริ  ศิรีภาท
8. เด็กหญิงศรียาภรณ์  วัดเพชร
 
1. นางสาวปวีณา  เหมือนพาล
2. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
3. นางสาวปิยะรัตน์  สำลี
4. นางสาวอุมาพร  พรมพุ่ม
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรียศ
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  กันอุ่น
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ฉลาด
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เฉิดฉิ้ม
5. เด็กหญิงศยามล  ศรีอำไพ
6. เด็กหญิงศศิธร  จิตมัง
7. เด็กหญิงเมธาวี  เสนารัตน์
 
1. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
2. นางสาวปวีณา  เหมือนพาล
3. นางสาวปิยะรัตน์  สำลี
4. นางสาวสุชาวลี  เพชรดี
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  ณ นคร
2. เด็กหญิงกฤตปภาภร  กุลจีราภัทร์
3. เด็กหญิงกุสุมา  กุลมะลิวัลย์
4. เด็กชายจรัล  เพชรน้อย
5. เด็กหญิงธีรุตมา  พูลศิลป์
6. เด็กชายนิติธรรม  ประทุมน้อย
7. เด็กหญิงบงกช  ลายทองสุก
8. เด็กหญิงพาณิสา  หนังสือ
9. เด็กหญิงภัณทิลา  เรืองรอด
10. เด็กหญิงรักษิณา  หิรัญรักษ์
11. เด็กหญิงวรพร  เต็มอุดมภาค
12. เด็กหญิงไหมไทย  สุริยะยรรยง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  พูลสวน
2. นางวาสนา  ซื่อตรง
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงขวัญทิมา  หัสเต็ม
2. เด็กหญิงจันทิมา  เพชรเกต
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่วยนอกสระ
4. เด็กหญิงธัญญา  อาซัน
5. เด็กหญิงนภัสสร  สมันบุตร
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พงศ์สกุล
7. เด็กหญิงวันวิสาข์  อำดี
8. เด็กหญิงศศิกานต์  สุเมือง
9. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วสุข
10. เด็กหญิงสุวิภา  รักเกลี้ยง
11. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สวัสดิรักษา
12. เด็กหญิงอภิรดี  จิตต์ประสงค์
13. เด็กหญิงอังคณา  แก้วแกมจันทร์
14. เด็กชายอิงครัต  วัตถุ
15. เด็กหญิงเกวลิน  เพชรกำเหนิด
16. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุเมือง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ตาลสุก
2. นางพรทิพย์  เนตรแสงสี
3. นายณรัฏฐพงษ์  เนตรแสงสี
4. นางวันดี  อนันตโชค
5. นายปรีชา  สุทธารักษ์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเบน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ม่งเก
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ม่งเก
3. เด็กหญิงมุฑิตา  สาคร
4. เด็กชายศุภวัฒน์  ดุมลักษณ์
5. เด็กหญิงอัชลีมี  อาลี
 
1. นางสาวกชธร  เหมทานนท์
2. นางสาวพฤกษา  เจตจิตร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมิงซิน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทบูรณ์
 
1. นางอังคณา  หีดรักษ์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางริ้น 1. เด็กชายภัทรพงค์  ผาดำ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ทับโทน
3. เด็กหญิงมีมี  -
4. เด็กชายวิศวะ  ชัยปลื้ม
5. เด็กชายสุรพงษ์  ปวงศิริ
6. เด็กชายสุริยันต์  พรมอินทร์
 
1. นางเรวดี  มีสิทธิ์
2. นางมิตรอารี  ตันสกุล
3. นางสาวเนาวรัตน์  ภู่มาลา
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 1. เด็กชายจักพันธ์  ปานเปีย
2. เด็กหญิงชุติมา  มุทาพร
3. เด็กชายณัฐวัตร  วิชัยดิษฐ์
4. เด็กหญิงปวีณา  พวงบุตร
5. เด็กชายปัณณวัฒน์  คงหาญ
6. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เจี่ยเซ่ง
 
1. นายยุทธพงษ์  อัจกลับ
2. นางจีราวรรณ์  เส้งคิ้ว
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพรรัตน์  นวลดำ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขุนสุรินทร์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรมณี
4. นายธนพล  กระเหม
5. นางสาวนฤมล  ขุนภักดี
6. เด็กหญิงนลินา  เจริญ
7. เด็กหญิงศศิประภา  ปานถนอม
8. นางสาวฮุดนา  หมานจิตร
 
1. นายวิรัช  กัณหสุวรรณ
2. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
3. นายธีระศักดิ์  คงเดิม
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงชญานิศา  โลหะวิตตะ
2. เด็กหญิงณัฎฐิกา  คล้ายทรัพย์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ฉายากุล
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมรงค์
5. เด็กหญิงปริชญา  ทองเมืองสัก
6. เด็กหญิงปวริศา  เจริญพิทักษ์พร
7. เด็กหญิงพันธิตรา  สกุลแพทย์
8. เด็กหญิงภัศราพร  ฝอยทอง
9. เด็กหญิงสัลฑิลา  พรัดรักษา
10. เด็กหญิงสุชานันท์  ภู่ไพบูลย์
 
1. นางสาวสุณี   มะหะหมัด
2. นางสาวสิริรัตน์  ไชยดิษฐ์
3. นางสาวสุวรรณี  คงทองจีน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนัฐตา  คงยศ
2. เด็กชายตะวัน  จุ้ยทองหลาง
3. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  แซ่หลี
4. เด็กหญิงพัชริดา  ขุนเพ็ชร
5. เด็กหญิงพัชรี  มีสุข
6. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ขุนเพ็ชร
7. เด็กหญิงวริศรา  อุ่นสุข
8. เด็กหญิงสุรีพร  จันทร
9. เด็กหญิงอรปรียา  กันอุ่น
 
1. นางสาวอังศุมา  เจริญสุข
2. นางสาวธนาพร  ศรีสุวรรณ
3. นางสาววาสนา  บรรเทา
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณริศรา  บุญอินทร์
2. เด็กชายธเนศพล  เพชรฉิม
3. เด็กหญิงศิรประภา  นุภักดิ์
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เพชรฉิม
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญเฉลียว
 
1. นายพรศักดิ์  อุปการดี
2. นางสาวจินตณา  ตันติสาครเขต
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  นวลศรี
2. เด็กหญิงพิญญดา  สมิง
3. เด็กหญิงแซม  พึงพลอย
 
1. นางอัญชนา  ไชยรักษา
2. นางธวัลหทัย  อภิรักษ์วรากร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  มีสิน
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แถมเพ็ชร
3. เด็กชายวรพล  คงพล
 
1. นางอัญชนา  ไชยรักษา
2. นางธวัลหทัย  อภิรักษ์วรากร
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พุ่มทอง
2. เด็กหญิงณัฐพัชร์  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  สุขคง
 
1. นางบุษยมาศ   หีบเพชร
2. นางสานิตย์   เพชรเรือง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กชายกรกมล  วชิรรัตนานนท์
2. เด็กชายนิติพัฒน์  นิสัย
3. เด็กหญิงปนัดดา  ประเสริฐ
 
1. นางสาวศิริพร  แสงสึก
2. นางสาวศิรินภา  แก้วอักษร
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 1. เด็กชายบัณฑิต  เพนินศรี
2. เด็กชายอับดุลมาเล็ก  ขุนฤทธิ์
 
1. นางธิดารัตน์  พรหมเชียรรัตน์
2. นางสาวกรรสิกา  ทองพร้อม
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 1. เด็กชายชานนท์  นาคดี
2. เด็กชายเตชินท์  สุวรรณพงษ์
 
1. นายสุริยกานต์  รักศิลป์
2. นางสาวปาวีณา  บุญฤทธิ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กชายวิทวัส  มนต์แก้ว
2. นายสหัสวรรษ  ขันบุรี
 
1. นายเนติพงษ์  หงส์คำ
2. นายบัญชา  ปัจฉิม
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  มุณีกาญจนฺ์
2. เด็กชายปีติภัทร  หนูพุมเรียง
 
1. นายนันทพงศ์  วิเชียรฉาย
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเบน 1. เด็กชายวิษณุพงษ์  นิ่งราวี
2. เด็กชายอนิรุด  เล่สำ
 
1. นายภูชิต  จินาเกตุ
2. นางสาวมณฑาทิพย์  เหมรัตน์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงณัฐพร  มิ่งแก้ว
2. เด็กชายพิรภพ  ภาสะเตมีย์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  จุรณทรรศน์
2. นายอดิเทพ  วิชิต
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กชายกฤษณ์สรรเพชญ  ละเลิศ
2. เด็กชายพงศกร  ต้นสิน
 
1. นายสิทธิชัย  บุญเนือง
2. นายณัฐนันท์  แคว้นโอฬาร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พลพระ
2. เด็กหญิงอณุชิดา  เรืองจันทร์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  มานะกล้า
2. นางสาวณัฐชา  แสงศรี
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเบน 1. เด็กชายตี  สุขเกิด
2. เด็กหญิงพรรวษา  ปีนัง
 
1. นายภูชิต  จินาเกตุ
2. นางสาวมณฑาทิพย์  เหมรัตน์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กชายนรเศรษฐ  อิสราคาร
2. เด็กหญิงสุรภา  เชาว์คุณาสถิตย์
 
1. นายนันทพงศ์  วิเชียรฉาย
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ยอดดวงใจ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ฉันทมิตร
 
1. นายบัญชา  เกตุแก้ว
2. นางสาวชุติมน  อั้นเต้ง
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเบน 1. เด็กหญิงขวัญดาว  สินสง
2. เด็กหญิงสิตานัน  สินสง
3. เด็กหญิงเมธาวี  ภักดี
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  เหมรัตน์
2. นางสาวทิพสุคลธ์  หงษ์ชู
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงธัญกร  ประมวลศิลป์
2. เด็กหญิงนฤมล  ทองโสมาส
3. เด็กหญิงศศิธร  คงเรือง
 
1. นายกุมเรศ  วัชโรสินธุ์
2. นางสาวลินดา  ศรีใส
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. นางสาวธิติมา  ล้วนดี
2. นางสาวรัตนา  สุดตา
3. นางสาวหัทยา  พรหมทอง
 
1. นายกุมเรศ  วัชโรสินธุ์
2. นายณัทธนกฤต  อ่ำศรี
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 1. เด็กชายชยุตม์  ไชยภักดี
2. เด็กหญิงมายด์  ปราบสมุทร
3. เด็กหญิงสุนิษา  ปราบสมุทร
 
1. นางโกสุม  นาควรพงศ์
2. นายอุสมาน  หมานจิตต์
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 1. เด็กหญิงนริศรา  ดีชัยชนะ
2. เด็กหญิงนิตยา  ปราบสมุทร
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  อักษรกล่อม
 
1. นางอัญชนา  ภมรานนท์
2. นางโกสุม  นาควรพงศ์
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 1. เด็กชายมินทดา  ทับอ้อย
2. เด็กชายหัฐชัย  ชูแก้ว
3. เด็กชายอนุวัต  รัศมี
 
1. นางสาวนิติรัตน์  แสงเผือก
2. นางปรีญา  ชูสุริแสง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลนอก 1. เด็กชายกฤษฎา  ช่วยชาติ
2. เด็กชายนครินทร์  มาโนชน์
3. เด็กชายสุวิทย์  อาดหาญ
 
1. นางอุทุมพร   จันทร์ประวัติ
2. นางสาวนงเยาว์  จันทร์เพชร
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 1. เด็กชายธนพล  รัตนพันธ์
2. นายนครินทร์  ปานวงศ์
3. นายภานุเดช  แตงอ่อน
 
1. นายณรงค์  เทพประดิษฐ์
2. นางสาวสลิลทิพย์  จงไกรจักร์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 1. เด็กหญิงชนิสรา  มากเสม
2. เด็กหญิงมนฤดี  สิทธิอาคม
3. เด็กหญิงอรอุมา  ทองเฟื้อง
 
1. นางเรณู  นุชบุญช่วย
2. นางสุวลี  หนูทอง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 1. เด็กหญิงบุณยวีย์  เจริญใจ
2. เด็กหญิงปิยะลักษณ์  แช่ม
3. เด็กชายสุริยา  ศรีสุขใส
 
1. นางกุสุมา  สีสร้อย
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 1. เด็กชายตามุก  ประมงกิจ
2. เด็กหญิงนาร่าย  ประมงกิจ
3. เด็กชายยะ  ประมงกิจ
4. เด็กหญิงยิ่น  ประมงกิจ
5. เด็กหญิงส้มแดง  ประมงกิจ
6. เด็กหญิงแจง  ประมงกิจ
 
1. นางสุธาทิพย์  จูงศิริ
2. นายอดิรส  จันทร์เกตุ
3. นายชวณัฐ  หาญโสดา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงดุษฏี  ใจบุญ
2. เด็กหญิงนิชา  แกล้วทนงค์
3. เด็กหญิงนิพรรัตน์  เหลื่อมศรี
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วแสงทอง
5. เด็กหญิงอติกานต์  ขาวเรือง
6. เด็กหญิงอุไรพร  ศรีสง่า
 
1. นางสาวจันตนา  เพียรทอง
2. นางสาวอัญชลี  ตันตระการย์
3. นางอังคณา  ธราพร
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินช้าง 1. เด็กหญิงซารีน่า  นามแก้ว
2. เด็กหญิงวนิดา  บำรุง
3. เด็กหญิงอัสมา  ขุนรายา
 
1. นางสาวสุกัลยา  นรดี
2. นายศุภชัย  โสธร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธนัตดา   ชนไพโรจน์
2. เด็กหญิงสโรชา  เรืองโรจน์
3. เด็กหญิง้เพชรฟ้า  เนียมสมบัติ
 
1. นางสาววาสนา  บรรเทา
2. นางสาวธนาพร  ศรีสุวรรณ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินช้าง 1. เด็กชายซาดีน  องษลา
2. เด็กหญิงพัชรวรรณ  ภักดี
3. เด็กหญิงสมหญิง  ภักดี
 
1. นางสาวณิชกุล  ภู่ระย้า
2. นางณฐอร  จิวานิจ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายธนากร  มงกุฎทอง
2. เด็กชายธัชธรรม  คนเฉียบ
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวพจนา  สุจารี
2. นายณทัย  เครือสีดา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางมัน 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทองสงฆ์
2. เด็กหญิงนาเดีย  อินตัน
3. เด็กหญิงอาราดา  สำลี
 
1. นางสาวกิติยาภรณ์  ณ ตะกั่วทุ่ง
2. นางสาวจารุดา  สืบเหตุ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงจงกลนี  แกล้วกล้าหาญ
2. เด็กหญิงพัชรี  หิรัญศิลป์
3. เด็กหญิงแก้วใจ  มณีราช
 
1. นางวีราภรณ์  เบญจประเสริฐ
2. นางสาวพรพรรณ  จิรภัทรสกุล
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กหญิงมัลลิยา  อินลี
2. เด็กหญิงสุนิษา  อ่วมเสือ
3. เด็กหญิงสุภัทรตรา  ศรีขัดเค้า
 
1. นางสาวนฤมล  ตะโฉ
2. นางอัจฉริยา  บุญโสภาส
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 1. เด็กชายพิศิษฐ์  โพธิผล
2. เด็กหญิงสุนิตา  ศิริกำเนิด
3. เด็กหญิงสุมาลี  กุลรัตน์
 
1. นางสาวสุลาวรรณ์  เสวตรจันทร์
2. นางสาวนัฐธิชา  อาจหาญ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าฉาง 1. เด็กหญิงดาราพร  ขุนจง
2. เด็กหญิงนัจญวา  พลาสิน
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  หนูสอาด
 
1. นางนันธิกา  เหล่าเส็น
2. นางกาญจนา  เกิดบางนอน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กหญิงทักษิณา  วัฒนถนอม
2. เด็กหญิงอทิตยา  แคล่วคล่อง
3. เด็กหญิงอามีนะ  บ่อม่วง
 
1. นางจันทร์จิรา  หอมหวน
2. นางสาวเกศรินทร์  ทองสุย
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองของ 1. เด็กหญิงปาลีนา  จันชู
2. เด็กหญิงมีนา  เต้
3. เด็กหญิงเมษา  เต้
 
1. นายธนวัตน์  จันชู
2. นางเรณู  เชิงไกรยัง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงกานดา  ฟ้าใหม่
2. เด็กหญิงนรีกานต์  วงษาโรจน์
3. เด็กหญิงประกายดาว  เอี่ยมจำรัส
 
1. นางสาวจันตนา  เพียรทอง
2. นายกฏษฎา  รักชู
 
162 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมิงซิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงณิชาดา  แสงก้อน
3. เด็กชายประเสริฐ  หันหวล
 
1. นางอุษารัตน์  ศรีสังข์
2. นางกรกุลยา  ช่วยชนะ
 
163 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงกันตพร  เพ็งแก้ว
2. เด็กหญิงธมกร  เอี่ยวสกุล
3. เด็กหญิงสิริกร  เล่งระบำ
 
1. นางสาวสุวรรณี   คงทองจีน
2. นางสาวกานดา   คงทอง
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงนาเดียร์  ศรีสุทธิ์
 
1. นางสานิตย์   เพชรเรือง
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายพรพิชัย  คงเส้ง
 
1. นางเยาวนิตย์  พรหมเรือง
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กชายรัตนโชติ  ใจรอด
 
1. นางสาวสุพัตรา  แซะแดง
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงหงส์หยก  อำนวยเกียรติ
 
1. นางปานใจ  แคล้วภัย
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  พึ่งแย้ม
 
1. นางปรัชญาพร  ตุ้ยเต็มวงศ์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กหญิงบุหงา  อาหรับ
2. เด็กชายภูริภัทร  แคล่วคล่อง
3. เด็กหญิงไดอาน่า  โพธิ์คำ
 
1. นางสาวสุจิรา  มีทอง
2. นางสาวดวงพร  เหียทอง
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  โล๊ะหนองริน
2. เด็กหญิงจินดานุช  ชูเงิน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เศียรนอก
 
1. นางสาวรติยา  ไชยทองแก้ว
2. นางจิราภรณ์  ธนบัตร
 
171 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายรพีภัทร  จิตรมุ่ง
2. เด็กหญิงเมริษา  เรืองอักษร
 
1. นางสาวประวีณา  ธนิตสุขการ
2. นางปาริชาติ  เกียงเตียด
 
172 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายวีรวุฒิ  ขุนเดื่ิอ
2. เด็กหญิงอรอุมา  เรืองเพ็ง
 
1. นางพรพิมล  ย้อยเมือง
2. นางสาวสุภาพรรรณ  เผือกผ่อง
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 1. เด็กหญิงหัสนา  ผดุงชาติ
 
1. นางสาวสุวรรณา  เดิมขุนทด
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปรุ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  กุลศรี
 
1. นางสุรภี  คงหาญ
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปรุ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เหล่าฤทธิ์
 
1. นางสุพรรัตน์  บุญทวี
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาคลี 1. เด็กชายอภิรักษ์  ถาวรแก้ว
 
1. นางสาวมาลินี  สำนัก
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กชายธนายุต  เจ๊ะโสะ
 
1. นางสาวดวงกมล  ชูชัย
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กชายพงศธร  ฐานกาญจน์
 
1. นางสาวกตัญญุตา  สุขประกอบ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กหญิงแพรวา  พงษ์สะพัง
 
1. นางสาววันดี  สินสง
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล้าศึก
 
1. นายจงรัษ์  อุเสน
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลนิกร
 
1. นางสาวพรศิริ  ศิริเรศ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงหงษ์หยก  อำนวยเกียรต์
 
1. นางสินีนาฏ  ตั่นหยี่
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กชายศิวฤทธิ์  พันธรังษี
 
1. นายอิทธิพงษ์  ดุสิตพันธ์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พรมพัด
 
1. นางสุธิษา  สว่างศรี
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายจิตรภาณุ  สวนแก้ว
 
1. นางสานิตย์   เพชรเรือง
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กชายกิตติชัย  สายสวะ
2. เด็กชายกิตติวินท์  ยอดภูขัน
3. เด็กชายณัฏฐนันท์  แสงทอง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  เวชพัช
5. เด็กชายนนทชัย  หนูอินทร์
6. เด็กชายอนุภัทร  นิสัย
7. เด็กชายอานัส  ส้มแก้ว
 
1. นางสินีนาฏ  ตั่นหยี่
2. นางปานใจ  แคล้วภัย
3. นางอรพรรณ  ทาศรีนุช
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายคฌา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สิทธิโชควรการ
3. เด็กหญิงต้า  -
 
1. นางฐปนีย์  นาคบำรุง
2. นางสาวบุญพา  ยิ่งภักดี
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กชายณัฐนันท์  ผกาแดง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผกาแดง
3. เด็กชายนพรัตน์  ทรัพย์สิน
 
1. นายอิทธิพงษ์  ดุสิตพันธ์
2. นางทิพย์สมาพร  บุญเชื้อ
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงรินรดา  อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงอรนุช  ช่วยชาติ
3. เด็กหญิงเกวลี  โต๊ะยาเล
 
1. นางธีรดา  อินทร์พรหม
2. นางสาวสิริกร  หาญจิตร์
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายจอยานพิว  -
2. เด็กชายเมตไตร  ก๋าเงิน
3. เด็กชายโซ่  -
 
1. นายธีระพันธ์  ควรวินิจ
2. นายวันชัย  แว่นแก้ว
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กชายนัดทจักร  นุ้ยเกาะสมุย
2. เด็กชายปทิต  ช่วยชาติ
3. เด็กชายอนุสรณ์  ช่วยชาติ
 
1. นายอณัฏฐกรณ์  ยนต์สันเทียะ
2. นางสาวมณีรัตน์  เวชวรรณ
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายจอยานผิว  -
2. เด็กหญิงเมตโตร  ถึงเงิน
3. เด็กชายโซ  -
 
1. นายธีระพันธ์  ควรวินิจ
2. นายณัฐพล  มั่งคั่ง
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 1. เด็กชายซอรี  อุ่นเรือน
2. เด็กชายภานุวัฒน์  หยูศรี
3. เด็กชายสึนามิ  วิไล
 
1. นางสาวอุมา  อุไรกิจ
2. นางสาวสุรดา  นครพัฒน์
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กหญิงซอฟีย๊ะ  ขุนภักดี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  มิดชิด
3. เด็กหญิงหัทยา  รักษา
 
1. นางสาวสุวารี  บัวผัน
2. นางสาวดวงกมล  ชูชัย
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กหญิงรอปาร่า  อาจหาญ
2. เด็กหญิงรอเบียะ  ภักดี
 
1. นางกัลยา  ตรึกตรอง
2. นางสาวสุวารี  บัวผัน
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ทองทับ
2. เด็กชายธนดล  แคล้วศรี
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  จุรณทรรศน์
2. นางสาวศิริพร   ฉั่ววิเชียร
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงเสาวภา  พุ่มศิริ
 
1. นายสืบสกุล  แสงศรีเมือง
2. นางศรีวรรณ์  กาญจนรุ่ง
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 1. เด็กหญิงนิภาพร  ประจวบ
2. เด็กชายสุริยา  พม่า
3. เด็กชายสุวัฒน์  ปากน้ำ
 
1. นางวิริญา  คำมณี
2. นางเพ็ญประภา  สุวัตถิกุล
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กชายกฤษฎา  อินตัน
2. เด็กชายธนพัฒน์  รักษา
3. เด็กชายรัฐภูมิ  อินตัน
 
1. นางจันทร์จิรา  หอมหวน
2. นางสาวเกศรินทร์  ทองสุย