หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ณโรงเรียนอนุบาลสงขลา วิเชียรชม แจ้งวิทยา นวมินทราชูทิศ ทักษิณ และค่ายลูกเสือรัตรสาร
ระหว่าง วันที่ 6-7 ตุลาคม 2559

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2559   7 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวิเชียรชม 90 ปี ห้อง 1/1 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม 90 ปี ห้อง 1/2 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม 90 ปี ห้อง 1/3 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวิเชียรชม 90 ปี ห้อง 1/4 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม 90 ปี ห้อง 1/5 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม 90 ปี ห้อง 1/6 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม 90 ปี ห้อง 4/1 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม 90 ปี ห้อง 4/2 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวิเชียรชม 90 ปี ห้อง 5/1 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม 90 ปี ห้อง 5/4 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม 90 ปี ห้อง 5/5 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม 90 ปี ห้อง 4/4,4/5 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม 90 ปี ห้อง 4/6 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงยิมเนเซียม 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงยิมเนเซียม 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงยิมเนเซียม 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 3 ห้อง 332,333 6 ต.ค. 2559 09.00 -12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 3 ห้อง 334-335 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 3 ห้อง 336,337 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา เวทีเกษม-สุนทร 6 ต.ค. 2559 09.00-10.00
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 ห้อง 231, 232 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 ห้อง 233, 234, 241 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 ห้อง 242 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง พระพุทธ 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง พระพุทธ 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 442 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 443 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 444 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 445 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 431 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 432 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 434 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 435 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 1 ห้อง 1212, 1213 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 1 ห้อง 1214, 1215 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 1 ห้อง 1210 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 422 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 1 ห้อง 121, 122 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 1 ห้อง 123, 124 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 1 ห้อง 113 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
6 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
7 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 6 ต.ค. 2559 11.00 น. เป็นต้นไป
8 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 6 ต.ค. 2559 11.00
9 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 6 ต.ค. 2559 11.00 น. เป็นต้นไป
10 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา เวทีโดม 6 ต.ค. 2559 09.00
11 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคารประชารัตน์ศรัทธา ชั้น หอประชุมชั้น 2 6 ต.ค. 2559 09.00-16.30
12 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคารประชารัตน์ศรัทธา ชั้น หอประชุมชั้น 2 6 ต.ค. 2559 09.00-16.30
13 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคารประชารัตน์ศรัทธา ชั้น หอประชุมชั้น 2 6 ต.ค. 2559 09.00-16.30
14 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคารประชารัตน์ศรัทธา ชั้น หอประชุมชั้น 2 6 ต.ค. 2559 09.00-16.30
15 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา เวทีเกษม-สุนทร 6 ต.ค. 2559 10.00-16.30
16 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา เวทีเกษม-สุนทร 6 ต.ค. 2559 10.00-16.30
17 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา เวทีเกษม-สุนทร 6 ต.ค. 2559 10.00-16.30
18 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา เวทีเกษม-สุนทร 6 ต.ค. 2559 10.00-16.30
19 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา เวทีโดม 6 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา เวทีโดม 6 ต.ค. 2559 10.00-17.00
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา เวทีโดม 6 ต.ค. 2559 10.00-17.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา เวทีโดม 6 ต.ค. 2559 10.00-17.00
4 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา เวทีโดม 6 ต.ค. 2559 10.00-17.00
5 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา เวทีโดม 6 ต.ค. 2559 10.00-17.00
6 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา เวทีโดม 6 ต.ค. 2559 15.00-17.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือรัตรสาร 6 ต.ค. 2559 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือรัตรสาร 6 ต.ค. 2559 09.00
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 ห้อง ห้องคอมฯ 5 6 ต.ค. 2559 09.00-11.00
2 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 ห้อง ห้องคอมฯ 1 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 ห้อง ห้องคอมฯ 1 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 ห้อง ห้องคอมฯ 2 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง วิทย์ 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง 112, 114-116 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง 112, 114-116 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา เต้นท์ 1 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา เต้นท์ 2 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา เต้นท์ 2 6 ต.ค. 2559 09.00-11.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา เต้นท์ 1 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา เต้นท์ 1 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวิเชียรชม ปฐมวัย ห้อง อ.2/1,อ.2/2,อ.2/3,อ.2/4 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 433 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 433 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 433 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 433 6 ต.ค. 2559
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 433 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 433 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา หอประชุมประชา-รัตน์ศรัทธา 6 ต.ค. 2559 09.00
8 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา หอประชุมประชา-รัตน์ศรัทธา 6 ต.ค. 2559 0900
9 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา เวทีโดม 6 ต.ค. 2559 11.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง 116 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง 116 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 ห้อง คอม 5 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 ห้อง คอม 5 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 ห้อง คอม 5 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา เต้นท์ 2 6 ต.ค. 2559 09.00-11.00
7 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา เต้นท์ 2 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]