หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ณโรงเรียนอนุบาลสงขลา วิเชียรชม แจ้งวิทยา นวมินทราชูทิศ ทักษิณ และค่ายลูกเสือรัตรสาร
ระหว่าง วันที่ 6-7 ตุลาคม 2559

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2559   7 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวิเชียรชม 90 ปี ห้อง 1/1-1/3 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม 90 ปี ห้อง 4/1-4/2,4/4 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม 90 ปี ห้อง 5/1-5/2,5/4 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 442 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 443 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 444 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 445 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 ห้อง 431 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 5 ห้อง คอมฯ 512 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 1 ห้อง 113, 114 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 1 ห้อง 111 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 5 ห้อง 521, 522 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 5 ห้อง 523 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา ห้อง 121 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 5 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 5 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 5 ห้อง 533 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 5 ห้อง 534 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงยิมเนเซียม 7 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
11 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงยิมเนเซียม 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง 132, 133 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง 134, 135 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง 135 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ชั้น 1 ห้อง มินิเธียเตอร์ 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ชั้น 1 ห้อง มินิเธียเตอร์ 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา ห้อง ประชุมพระราชวชิรโมลี 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา ห้อง พระพุทธ 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา เวทีเกษม-สุนทร 7 ต.ค. 2559 08.30-10.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา เวทีเกษม-สุนทร 7 ต.ค. 2559 08.30-10.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 ห้อง 231, 232 7 ต.ค. 2559 09.00-10.30
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 ห้อง 233, 234 7 ต.ค. 2559 09.00-10.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคารประชารัตน์ศรัทธา ชั้น หอประชุมชั้น 2 7 ต.ค. 2559 09.00-16.30
10 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคารประชารัตน์ศรัทธา ชั้น หอประชุมชั้น 2 7 ต.ค. 2559 09.00-16.30
11 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคารประชารัตน์ศรัทธา ชั้น หอประชุมชั้น 2 7 ต.ค. 2559 09.00-16.30
12 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคารประชารัตน์ศรัทธา ชั้น หอประชุมชั้น 2 7 ต.ค. 2559 09.00-16.30
13 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา เวทีเกษม-สุนทร 7 ต.ค. 2559 10.00-16.30
14 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา เวทีเกษม-สุนทร 7 ต.ค. 2559 10.00-16.30
15 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา เวทีเกษม-สุนทร 7 ต.ค. 2559 10.00-16.30
16 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา เวทีเกษม-สุนทร 7 ต.ค. 2559 10.00-16.30
17 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง วิเชียรคีรี 7 ต.ค. 2559 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคารวิเชียรชม ห้อง 3/8 (EP) 7 ต.ค. 2559 09.00-11.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม วิเชียรชม ห้อง 2/1-2/3 7 ต.ค. 2559 09.00-15.00
2 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม วิเชียรชม ห้อง 2/4,2/5 7 ต.ค. 2559 09.00-15.00
3 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 ห้อง ห้องคอมฯ 3 7 ต.ค. 2559 09.00-14.00
2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 ห้อง ห้องคอมฯ 3 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 ห้อง ห้องคอมฯ 3 7 ต.ค. 2559 09.00-14.00
4 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 ห้อง ห้องคอมฯ 2 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 ห้อง ห้องคอมฯ 2 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงยิมเนเซี่ยม 7 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงยิมเนเซี่ยม 7 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงยิมเนเซี่ยม 7 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง 112 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง 112 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง 122-126 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง 126 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา เต้นท์ 1 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา เต้นท์ 1 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา เต้นท์ 2 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา เต้นท์ 2 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง 114 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง 115 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวิเชียรชม ปฐมวัย ห้อง อ.2/1,อ.2/2,อ.2/3,อ.2/4 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม วิเชียรชม ห้อง 3/8(EP) 7 ต.ค. 2559 13.00-15.00
2 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคารวิเชียรชม ห้อง 3/8(EP) 7 ต.ค. 2559 13.00-15.00
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม วิเชียรชม ห้อง 3/8(EP) 7 ต.ค. 2559 13.00-15.00
4 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม วิเชียรชม ห้อง 2/6 7 ต.ค. 2559 09.00-10.00
5 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม วิเชียรชม ห้อง 2/6 7 ต.ค. 2559 09.00-10.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา ห้อง พระพุทธ 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง 112 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]