รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ณโรงเรียนอนุบาลสงขลา วิเชียรชม แจ้งวิทยา นวมินทราชูทิศ ทักษิณ และค่ายลูกเสือรัตรสาร
ระหว่าง วันที่ 6-7 ตุลาคม 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูวา 1. เด็กหญิงศุภมาส  แก้วหล้า
 
1. นางสาวกุลกันยา  รัตนชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  ศรียาเทพ
 
1. นางสิวินีย์  อนุดิเรก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 1. เด็กหญิงอาทิตติยา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางอังสุธร  ไชยชาญยุทธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กชายอรรถนนท์  เผือกทอง
 
1. นางสุปราณี  ณ สุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงพรนัชชา   พัฒนไทยานนท์
 
1. นางอรวรรณ  ชนะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหม่อม 1. เด็กหญิงลักษิกา  วันสามง่าม
 
1. นางกาญจนา  บัวชื่น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงชนกนันท์   มาศจำรัส
 
1. นางอมร   สุวรรณรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงชฎาพร  ศุภสาร
 
1. นางสุภรณ์  พิบูลย์ผล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ไชยโย
 
1. นางเยาวะเรศ  สมณะกิจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงจันทน์กมล  คงแก้ว
 
1. นางอมรทิพย์   เตชะวิทย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1. เด็กชายอนุชา   รอดรมย์
 
1. นางวันเพ็ญ  สุวรรณโณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงกรวรรณ   ทองนิ่ม
2. เด็กหญิงจิณณาพัต  ช่วยมณี
3. เด็กหญิงสุพิชชา   พาณิชย์
 
1. นางเย็นใจ   จันทระ
2. นางขวัญฤทัย  ช่างสาร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   พัฒนาวงศ์
2. เด็กหญิงปาณิสรา   สุจริตธนารักษ์
3. เด็กหญิงปุณณปก   ปัญญาวุธวรกุล
 
1. นางกฤษณา   คำใส
2. นายเกษม   สุขช่วย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงกัณฑ์ธนาศิล  ภู่เมธากุล
2. เด็กชายศรัญย์  แก้วช่วย
3. เด็กหญิงสุชานิณี  แก่นธรรม
 
1. นางสุภรณ์  พิบูลย์ผล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขนุน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญโชติ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  จิตโสภา
 
1. นางประณีต  สุขแก้ว
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวบัว 1. เด็กหญิงบงกช  เสมอภาค
2. เด็กหญิงสุชานาถ  นราพงศ์
 
1. นางดุษฎี  ตติยาภรณ์
2. นายประเสริฐ  ศิริรักษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิติคุณ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุวรรณหงษ์
 
1. นางสาวสิพิมธ์  ทวนทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายอรรฆพล   พละไชย
 
1. นางวนิดา   วิชานนท์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายรัตนติพร  สงสม
 
1. นางสาวอัจฉรา  วิไลรักษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  วิริยะสุข
2. เด็กชายภัทรพงศ์  เขาไข่แก้ว
3. เด็กหญิงศศิประภา  จาริสุข
 
1. นางพิชญา  เพชรสุวรรณ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงธนพร   หนูสง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ภู่เมธากุล
3. เด็กหญิงปัญชรัศมิ์   ไตรเวทย์
 
1. นางทิพวรรณ์  สารพร
2. นางอารีย์   บรรจงรักษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงกมลลดา   นามเสน
2. เด็กหญิงณัฐวดี   ลีภัทรกิจ
 
1. นางสุดารัตน์   สุกใส
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ   ซีบะ
 
1. นางสาวยุพิน   จันทรโชติ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวังดี 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   บัวดำ
 
1. นางสาวสมใจ  เพชรนิล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวบัว 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทรางกูล
 
1. นางจำปี  รัตนวงศ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงบุษยมาศ   ขาวคง
2. เด็กหญิงรดา  รักเกียรติสกุล
3. เด็กหญิงเปรมธิดา   รัตนพรหมเมศ
 
1. นางสาวณัชชา   บัวอนันต์
2. นางเตือนใจ  รัตนพันธ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวป่า 1. นายชลธาร  ป้อมสนาม
2. นายธนกฤต  สุขวิน
3. นายอัษฎาวุฒิ  เทพรักษ์
 
1. นางสุุทธิมา  รัตนะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุลสมัย 1. เด็กหญิงปทิตตา  หน่อสกุล
2. เด็กชายปิยรัตน์  เขียวสุวรรณ
3. เด็กหญิงฟาฏิมา  หรับจันทร์
 
1. นายชานนท์  หลีเหร็ม
2. นางเกศราภรณ์  ศรีสม
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อำภาพร้อม
2. เด็กชายสุริยา  แสนแห่ง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พรัมมะณี
 
1. นางสาวจิตรา  โภชนกิจ
2. นางสาวพิมลรัตน์  จันทระ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กชายณฐนกร   รุ่งอำไพ
2. เด็กหญิงณัฐชนา  ประสงค์จันทร์
3. เด็กชายสายฟ้า   นิรันดรรักษ์
 
1. นางชญานี  ขัตติยะมาน
2. นางสาวณัชชา   บัวอนันต์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กชายกฤษฏิ์คณภรณ์  อำไพมังกร
2. เด็กหญิงนิชกานต์   อินทรสูต
3. เด็กหญิงพิณญาภา  แซ่ฉั่ว
 
1. นางพัชรียา   ธานีรัตน์
2. นางนงเยาว์   รัตนะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กหญิงนิตยา  ชินระนาด
2. เด็กหญิงอัชญาพร  รักนุ้ย
3. เด็กหญิงโชษิตา  ศากะพันธ์
 
1. นางยศิรินทร์  สุวรรณชาตรี
2. นางสุชีรา  หนูสวัสดิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายนิติภูมิ  ทวีเส้ง
2. เด็กหญิงมณิกา  บัวงาม
 
1. นางจินดา  บริรักษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายปรเมศว์  แก้วมณี
2. เด็กชายเสฏฐนันท์  ศรีรุจี
 
1. นายยุรศักดิ์  นพวงศ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 1. เด็กชายจักรินทร์  ช่างหมัด
2. เด็กชายพัชรพล  ดาราไก่
 
1. นายนิวัตร  นิยมเดชา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 1. เด็กชายธนกฤต  บุญทอง
2. เด็กชายสงขลา  แซ่แต้
 
1. นายวิชิต  ซุ้นสุวรรณ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 1. เด็กชายธีรยุทธ์  หนูแท้
2. เด็กชายอภิวิชญ์  แทนบุญ
 
1. นายสุเทพ  สุวรรณหงษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กชายจิรพัฒน์  สังข์ทองกูล
2. เด็กชายสรายุทธ  ชูชื่น
 
1. นางสุชีรา  หนูสวัสดิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายวรายุทธ  ครุเส้น
2. เด็กชายศิริพงศ์  ศรีจันทร์งาม
 
1. นายยุรศักดิ์  นพวงศ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงชลพรรษ   เสนประดิษฐ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   คงทอง
3. เด็กชายณัฐวัฒน์   โชติรัตน์
4. เด็กหญิงมุฑิตา   กาฬจันโท
5. เด็กหญิงวริศรา   คงชะนะ
 
1. นางณัฐฬิยา   กลยณีย์
2. นางเกศณีย์  สุุริยวงศ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 1. เด็กหญิงจิระวรรณ   ยาอีด
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เหล็มโต๊ะเหม๊าะ
3. เด็กหญิงประกายวรรณ  เบ็ญโต๊ะหนุด
4. เด็กหญิงฟาร่า  แกนุ้ย
5. เด็กหญิงอารยา  หมัดลิหมีน
 
1. นางกัญวรา  อุดมรัตน์
2. นางสายทิพย์  มาระเสนา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายกิติยา  แสนเสนาะ
2. เด็กหญิงยูถิกา  ชูดำ
3. เด็กหญิงวรินทรา  สังข์อุ่น
4. เด็กหญิงศราวดี  เขียดสง
5. เด็กหญิงศิวัชญา  เชิงทอง
 
1. นายวิศรุต  เทวมิตร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปะโอ 1. เด็กหญิงชลิตา  ไสยะ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทร์นวล
3. เด็กหญิงภัณทิรา  จิตภักดี
4. เด็กหญิงมุขสุดา  โครธาสุวรรณ
5. เด็กหญิงเกวลิน  แซ่เตียว
 
1. นางรุจิรา  วงศ์พรัด
2. นางสาวอมรรัตน์  ้เรืองแก้ว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปะโอ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สรรพมรรค
2. เด็กหญิงพรรณภษา  พูลผล
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พูลผล
4. เด็กหญิงอนัญญา  ตรึกตรอง
5. เด็กหญิงอภิชญา  พรวิระวงศ์วารี
 
1. นางประภา  แก้วผอม
2. นางสุวรรณี  หีมเดช
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 1. เด็กชายทานุฑัต  จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงนาตาลี  สังกะสี
3. เด็กหญิงนาตาลี  จีระพันธ์
4. เด็กหญิงมุกตะวัน  สังข์คง
5. เด็กหญิงศณพร  เต็มพร้อม
 
1. นางวงจันทร์  ค้ำชู
2. นายศุภกร  ประนอม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขำทะสัมมา
2. เด็กชายธวัชชัย  พิพิธภัณฑ์
3. เด็กหญิงวรรณภา  ทองพันธ์ชู
4. เด็กหญิงสุภัทรา  หมื่นจร
5. เด็กหญิงเกศินี  ชัยชะนะ
 
1. นายธงไทย  ขุนพรรณราย
2. นางกัลยา  แกล้วทะนง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวังดี 1. เด็กหญิงกันตาวดี  ไชยเส้ง
2. เด็กชายณัชพล  แสงทอง
3. เด็กชายณัชพล  เสล็มเบิก
4. เด็กหญิงณิชกุล  เซ่งเตี้ยน
5. เด็กชายธนกฤต  ศรีวโร
6. เด็กชายธรรมรงค์  สุเมธินทกุล
7. เด็กหญิงปริชญา  ปันระศรี
8. เด็กหญิงปริยฉัตร  ปันระศรี
9. เด็กหญิงปิ่นมุก  ไชยตรี
10. เด็กหญิงพิมพชนก  เกษตรกาลาม์
11. เด็กชายพุฒิสรรค์  เสียงดัง
12. เด็กหญิงวรัญญา  มะดีเยาะ
13. เด็กชายวุฒิพงษ์  เชาว์เสกสม
14. เด็กชายอานนท์  ช่วยแก้ว
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ณ สงขลา
 
1. นางสาวธนภรณ์  ศิริรักษ์
2. นางสาวอุมาภรณ์  สงนวล
3. นายปุณวิช  เพชรสุวรรณ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน 1. เด็กชายจอมพล  มณีรัตน์
 
1. นางพรทิพย์  ใจแจ้ง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 1. เด็กหญิงชลิดา  พลพงษ์
 
1. นายฉัตรปกรณ์  กำเหนิดผล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทำนบตางหน 1. เด็กหญิงอรพินท์  ธรรมอิสระ
 
1. นายเจะลาวี  เหล็มนุ้ย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้งวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ไข่ด้วง
2. เด็กชายสุภชาติ  เขียวสลับ
 
1. พระปลัดปิยศักดิ์  ปิยสกโก
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายกัญจนจักก์   สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงดากานดา   หนูนุ่น
 
1. นางชุติมา   แก้วพันธ์
2. นางยินดี   หนูจันทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กชายปัญจวัตร  ทัศสโร
2. นางสาวเกษร  บัวผุด
 
1. นางวาสนา  ยะถาวร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้งวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ทองคำ
2. เด็กหญิงกชกร  แซ่ตัน
3. เด็กหญิงจุฑามาส  เพชรฤทธิ์
4. เด็กหญิงณัฐพัชร์  สกุลผอม
5. เด็กหญิงปภัสศิริ  สุวรรณพงณ์
6. เด็กหญิงวรนุช  จันทอง
7. เด็กหญิงศิรตา  โคตัน
8. เด็กหญิงศิริประภา  ไชยสอน
9. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วไชยศรี
10. เด็กหญิงไปรยา  ตะนะโสภา
 
1. พระครูวินัยธรสุฑากรณ์  ปสฺนโน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแม่เปียะ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ทองนวล
2. เด็กหญิงจรัสพร  สิลพัท
3. เด็กหญิงฐิติมา  อินวิเชียร
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  เดชทองจันทร์
5. เด็กหญิงธิติมา  คงไชย
6. เด็กหญิงบุญธิตา  พรหมรักษ์
7. เด็กหญิงปาริตา  แก้วทอง
8. เด็กหญิงปิ่นกมล  บุญฤทธิ์
9. เด็กหญิงปิ่นมุข  สังข์คุ้ม
10. เด็กหญิงพิชญ์ธิดา  ศิริพันธ์
11. เด็กหญิงวรัชยา  แก้วพิบูลย์
12. เด็กหญิงศศิวิมล  สุระชัย
13. เด็กหญิงอภิญญา  ยกศิริ
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศิริไชย
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองคง
 
1. นางดารุณี  สงดวง
2. นางสีสุดา  ชูกระชั้น
3. นางสาวสวลี  พรหมรักษ์
4. นางสมใจ  ขวัญทองยิ้ม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กชายฐาปกรณ์   ไชยรักษ์
2. เด็กชายสรวิชญ์   แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  สะตะพันธ์
2. นายฉัตรพงค์  สกูลหรัง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กชายบูราฮานูดีน  โต๊ะกาเส็ม
2. นายพีรดนย์  จันทรัตนา
 
1. นางปราณี  ทองมณี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงธัญวลัย  กาญจนโอษฐ์
 
1. นางวรวลัญช์  ณวิภาส
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุลสมัย 1. เด็กชายติณห์  แก้วสด
 
1. นายภูวนัย  เหมือนวุ่น
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวบัว 1. เด็กหญิงสิริมา  สุกแดง
 
1. นางมณฑิรา  ไฝทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงมาริศา  ศรีรอด
 
1. นางสิริมนต์   สุนทะโก
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กชายภูตะวัน  ช่างเหล็ก
 
1. นายสมหมาย  จันทิกาแก้ว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 1. เด็กชายนพเดช  มูศิริ
 
1. นางอำไพวรรณ  อุปถัมภ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 1. เด็กชายอรรถพล  สิงห์ทอง
 
1. นายจรัญ  สนองคุณ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 1. เด็กหญิงธิติมา  นิลรัตน์
 
1. นายจรัญ  สนองคุณ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กหญิงธนัณญา  บุญมา
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  พิทักษ์ธรรม
 
1. นายสมหมาย  จันทิกาแก้ว
2. นางกุศล  รัตนพันธ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  จิตตะภัค
2. เด็กหญิงปฐมพร  ขุนมนตรี
 
1. นายสมหมาย  จันทิกาแก้ว
2. นางกุศล  รัตนพันธ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวบัว 1. เด็กหญิงปิยวดี  ยอดชุม
2. เด็กหญิงวรรณดี  ดุกหลิ่ม
 
1. นางจำปี  รัตนวงศ์
2. นายอรุณ  ไฝทอง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 1. เด็กชายภูวดล  สาม่าน
 
1. นางอำไพวรรณ  อุปถัมภ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเขา 1. เด็กหญิงนูรีต้า  บุตดำรง
2. เด็กชายศิวภัทร์  หีมโต๊ะเต๊ะ
3. เด็กหญิงแพรวา  สันโต๊ะเส็น
 
1. นายธีระยุทธ์  ราชนานนท์
2. นางสาวทายาต  สุวรรณมณี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พงศ์นุรักษ์
2. เด็กชายตะวัน  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายสมหมาย  จันทิกาแก้ว
2. นางกุศล  รัตนพันธ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทำนบตางหน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ณ นุ้ย
2. เด็กชายปฏิพัทธิ์  โฉมฉลาด
3. เด็กชายเฉลิมพล  แก้วมณี
 
1. นายเจะลาวี  เหล็มนุ้ย
2. นางอนงค์  ทองจินดา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงศิรดา   ช่วยยก
 
1. นายนรินทร   พาหุรัตน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายศุภณัฐ  วิจิตรจินดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงธนวรรณ   บุญโชติพิทักษ์
 
1. นายนรินทร   พาหุรัตน์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายนราวิชญ์  ธรรมโชติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กชายชนกนันท์   สุขกระโณ
 
1. นายนรินทร   พาหุรัตน์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงกุลปรียา   ใจเย็น
 
1. นายนรินทร   พาหุรัตน์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุวรรณนันท์
 
1. นางสาวนิตย์  ประสมพงศ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  พรหมดำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 1. เด็กหญิงยุษา   กะรัมเดชะ
 
1. นางธนัญญา  ธรรมชาติ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 1. เด็กชายวาทิตตศิลป์  ฉวาง
 
1. นางสาวธัญชนก  เมืองเล่ง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กหญิงกิรติการณ์  อำนวย
 
1. นายสมประสงค์  บุญถนอม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ 1. เด็กชายนพดล  นิ่มช่วย
 
1. นางสาวรัตติกาล  จันทนู
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 1. เด็กชายพงศธร  แปะไส้
 
1. นางกัลยา  แกล้วทะนง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 1. เด็กหญิงอัญญาภา  ซุ้นสุวรรณ
 
1. นางสาวสุจิตตรา  แก้วตะรัตน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญราศรี
2. เด็กหญิงกุลปรียา   ใจเย็น
3. เด็กหญิงจิตาภา   เหาตะวานิช
4. เด็กชายชนกนันท์   สุขกระโณ
5. เด็กหญิงชัญญานุช  ราชบำเพิง
6. เด็กหญิงธนวรรณ    บุญโชติพิทักษ์
7. เด็กหญิงนพกร   ภัยรัตน์
8. เด็กหญิงศิรดา   ช่วยยก
9. เด็กชายสิรภพ  เรือนปิน
10. เด็กชายอารักษ์   พิบูลย์ผล
 
1. นายนรินทร   พาหุรัตน์
2. นางนภัสกร  พันธพงค์
3. นายประเสริฐ  เพชรฤทธิ์
4. นางนงนุช  คงจันทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายกฤษดากรณ์  ประไพ
2. เด็กชายก้องภพ  ต้นเนียม
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  เสริฐประสม
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เพิชกรด
5. เด็กชายธเนศ  ผลบุญ
6. เด็กชายนราวิชญ์  ธรรมโชติ
7. เด็กหญิงนิศรัตน์  พรหมดำ
8. เด็กหญิงปรารีย์  ศรีไสย
9. เด็กชายมาวิน  วงค์สุวรรณ
10. เด็กชายศุภณัฐ  วิจิตรจินดา
11. เด็กชายสู้  นวลละออง
12. นายอธิป  ซ้ายหนู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญราศรี
2. เด็กหญิงจิตาภา  เหาตะวานิช
3. เด็กชายชนาธิป   เหาตะวานิช
4. เด็กชายชยพร    รัตนะ
5. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ขำพล
6. เด็กหญิงชัญญานุช  ราชบำเพิง
7. เด็กหญิงณัฐณภัทร   รัตนประดิษฐ์
8. เด็กหญิงธัตพิชา   แก้วกระจ่าง
9. เด็กชายนพกร   ภัยรัตน์
10. เด็กหญิงนัฐชา   คงรักษ์
11. เด็กหญิงพิระดา   บุญเลิศ
12. เด็กหญิงภัสพร   ชูนวล
13. เด็กหญิงมณีรัตน์   รัตนอุไร
14. เด็กหญิงวรรวิษา   แปะแนะ
15. เด็กหญิงศิรดา   ช่วยยก
16. เด็กหญิงศิรินภา   นกแก้ว
17. เด็กหญิงสาลิกา   ตาทอง
18. เด็กชายสิรภพ    เรือนปิน
19. เด็กหญิงสุธินี  ทองไชยมณี
20. เด็กชายอารักษ์   พิบูลย์ผล
 
1. นายนรินทร   พาหุรัตน์
2. นายประเสริฐ  เพชรฤทธิ์
3. นางนงนุช  คงจันทร์
4. นางสาวดาราวรรณ  ไชยสุวรรณ
5. นางเพ็ญศรี  คงพันธ์ุ
6. นางนภัสกร   พันธพงค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงกชกร  จิตรัตน์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   ทองเริ่ม
3. เด็กหญิงกวิสรา  ประดับศรี
4. เด็กหญิงกัญชลิกา   นวลสุวรรณ
5. เด็กชายก้องภพ   ช่วยคง
6. เด็กชายฉัตริน   จอมพงศ์
7. เด็กหญิงชาลิสา  สมณะกิจ
8. เด็กหญิงญาดา   เดชสถิตย์
9. เด็กหญิงณหทัย  มณีรัตน์
10. เด็กชายณัฎฎ์รัชชานนท์   ปั้นแก้ว
11. เด็กหญิงณัฐธิดา   แสงมุณี
12. เด็กชายณัฐภัทร   หมันหมาด
13. เด็กหญิงธนาภา  จันทร์แก้ว
14. เด็กหญิงธัญย์ธิดา  ป่ากว้าง
15. เด็กชายนรินทร  จงคดี
16. เด็กหญิงพนิตพิชา   ช่วยนุกุล
17. เด็กหญิงพัทธมน  โชติรัตน์
18. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จิ้วตระกูล
19. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อ่อนแก้ว
20. เด็กชายภูเมศ   ภูมิสมบัติ
21. เด็กหญิงลักษมี  ศรีราช
22. เด็กชายวรินทร   เพ็ชรพญา
23. เด็กชายวันปกรณ์   ทีปรักษพันธุ์
24. เด็กชายศุภกร   พรหมบริรักษ์
25. เด็กหญิงสันต์หทัย   รัตนคุณ
26. เด็กหญิงสิริวพันธ์   มุเส็มสะเดา
27. เด็กหญิงอรุณลักษณ์   จุทอง
28. เด็กหญิงเกสรา   ภูมิสมบัติ
29. เด็กชายเพชรปิยะ  ภักดี
30. เด็กชายเวชพิสิฐ   หนูนุ่น
31. เด็กชายเอกพิศุทธ์   เดชทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร  ศรีประเสริฐ
2. นายยุทธนา  เพ็งสุริยา
3. นายชัยยัณห์  ปิ่นแก้ว
4. นางนวมน  บุญช่วย
5. นายบัณฑิต   ย่องลั่น
6. นางอุไรวรรณ  พยัคฆญาติ
7. นายศรายุทธ  ปั้นคุ้ม
8. นางบรรจง  สุวรรณมณี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มูณีรัตน์
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 1. เด็กชายอภิสิฐ  หนูแก้ว
 
1. นางอุบล  สุวรรณมณี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 1. เด็กหญิงปิยวรรณ   สมสร้าง
 
1. นางอุไร   ดำมี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  เกื้อกูล
 
1. นางกานต์ชนก   สุดแก้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กชายก้องภพ   ช่วยคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร  ศรีประเสริฐ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงฐนิดา  คุรุประดิษฐ์
 
1. นางปริศนา  ขุนพรรณราย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. นางสาวกสินา  บุตรมณี
 
1. นางสาวนิตย์  ประสมพงศ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายปิติภูมิ  แท่นมุข
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กหญิงญาโณทัย  เพ็งแก้ว
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อุนทรีย์จันทร์
 
1. นางกานต์ชนก   สุดแก้ว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายปิติภูมิ  แท่นมุข
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายศุภวิทย์  ลิ่มวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กหญิงยมาภรณ์  วงศ์ศร
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  เกื้อกูล
 
1. นางกานต์ชนก   สุดแก้ว
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายกฤตวิทย์  ละอองศิริวงศ์
2. เด็กชายชินวุฒิ  ซื่อสัตย์
3. เด็กชายธีรภัทร  ราชวัลลภ
4. เด็กชายปรัญชัย  บุญเกิดศรี
5. เด็กชายพิทวัส  คำแห้ว
6. เด็กชายภวัต  พรหมสมบัติ
7. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ภูมิรินทร์
8. เด็กหญิงศศินา  ยะมันยะ
9. เด็กชายศุภณัฐ  อินต๊ะปะ
10. เด็กหญิงอสมา  สำเภาสงฆ์
 
1. นายวรเดช  รุลปักษ์
2. นายชนกพล  เพชรยศ
3. นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณเวลา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุลสมัย 1. เด็กชายกรพล  เก้าเอี้ยน
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  นุ่นพันธ์
3. เด็กหญิงจีราพร  พีช
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์  คงยืน
5. เด็กชายชุมพรต  บุญศรีสม
6. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  แก้วพิบูลย์
7. เด็กชายดนุภัทร  ชุมประมาณ
8. เด็กชายธนะพัฒ  อภิวันท์ภักดี
9. เด็กหญิงธัญพิชชา  แก้วเป็นทอง
10. เด็กหญิงธันยมัย  พรหมสมบัติ
11. เด็กชายนวันธร  คำสุวรรณโณ
12. เด็กชายนิติรักษ์  เสวนารัก
13. เด็กหญิงปพิชญา  ธรรมธินโน
14. เด็กหญิงปาร์ค  เย วอน
15. เด็กชายพรภวิทย์  ช่วยนะ
16. เด็กหญิงพิมลพรรณ  พักเกาะ
17. เด็กหญิงฟ้าใส  มุ่งชัย
18. เด็กชายภูริพัฒน์  อินทรัตน์
19. เด็กชายภูริภัทร์  ดุกหลิ่ม
20. เด็กหญิงมนัสนันท์  บารมี
21. เด็กชายวรรณพรต  บุญศรีสม
22. เด็กชายวรากร  แก้วแจ่ม
23. เด็กหญิงวิชุดา  สมศรี
24. เด็กหญิงวิรัลพัชร  โหมดสันเทียะ
25. เด็กหญิงวิลาสินี  ยีหวังเจริญ
26. เด็กชายศราวิน  ปานพันธ์
27. เด็กหญิงสมิตานัน  เอียดหนู
28. เด็กชายสราวุธ  วงศ์สุวรรณ
29. เด็กหญิงสุเบญญา  แก้วเมฆ
30. เด็กชายอนาวิน  จองเดิน
31. เด็กหญิงอรรัมภา  ประวะเสนัง
32. เด็กหญิงอลิสสรา  มหาวิเศษศิลป์
33. เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว  จงไกรจักร
34. เด็กชายเจนณรงค์  สงอาจินต์
35. เด็กหญิงเบญญาภา  สรรพพันธ์
36. เด็กหญิงเพ็ญธิตา  เพ็ชร์ขาว
37. เด็กชายเวชพิสิฐ  วิวัชชะนะ
38. เด็กชายไชยวัฒน์  พุ่มมา
 
1. นายวุฒิชัย  ธีรธรรมรักษ์
2. นายสุรชัช  เสาร์ไชย
3. นางชไมพร  จันทัสโร
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 1. เด็กหญิงกัณฐรัตน์  ใจมล
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุวรรณไพโรจน์
3. เด็กชายณัฐวุธ  สุระกำแหง
4. เด็กหญิงธราญา  รัตนกานตะดิลก
5. เด็กชายนพดล  ดวงภักดี
6. เด็กหญิงพรรวษา  จันทะวงศ์
7. เด็กชายภานุวัตร  หวานมาก
8. เด็กชายภีรภัทร  วัฒนกิจ
9. เด็กหญิงสุทธิดา  แดงเรือง
10. เด็กชายสุระเดช  ซุ่นขวัญ
 
1. นางสุดิ้น  นาควารี
2. นางสาวศุภมาส  ชุมภูทอง
3. นางกนกวรรณ  ชุมภูทอง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ธรรมรัตน์
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  หนูเสริม
3. เด็กหญิงปทุมวดี  จิตรวิมาศ
4. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  แสงสวัสดิ์
5. เด็กหญิงรุ้งนภา  วงษ์สกุล
6. เด็กหญิงวนิดา  ฤทธิเดช
 
1. นางดวงกมล  จันทนะ
2. นายเชษฎา  ดำเกลี้ยง
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้งวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ใจทอง
2. เด็กหญิงจันทิมา  จันถก
3. เด็กหญิงปลิตา  มากกำเนิด
4. เด็กหญิงปุณญิศา  เย็นใจ
5. เด็กหญิงลีลาวดี  จันถก
6. เด็กหญิงวิภาวดี  จันถก
7. เด็กหญิงอมายาวี  แปะเง้าสุข
8. เด็กหญิงเขมมิกา  โทมณี
 
1. นางสาวสิรินาฏ  หาญณรงค์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงธิดาพร  สุขอยู่
2. เด็กหญิงพัชรพร  ดำน้อย
3. เด็กหญิงวัทนพร  ประยูรวงศ์
4. เด็กหญิงสิริกัญญา  ชลายนนาวิน
5. เด็กหญิงสิริกิติยา  เทวรัตน์
6. เด็กหญิงสุธารัตน์  พรหมดำ
7. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีเมือง
8. เด็กหญิงอินทิรา  ชูแก้ว
 
1. นางปาณิศา  อินทร์ใหม่
2. นางสุรางค์  หมันหมาด
3. นางสาวจีราวรรณ  ชาวสวน
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญผลา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตรีอารมณ์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  พลธรรม
4. เด็กหญิงทาริกา  หนูจีน
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  สิทธิศักดิ์
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  คงอาวุธ
7. เด็กหญิงพรนภัส  เพ็ชรัตน์
8. เด็กหญิงพรนภัส  เกตุสัตยบรรณ
9. เด็กหญิงภัทรวรรณ  กล่อมเกลี้ยง
10. เด็กหญิงยศวดี  บุญยศ
11. เด็กหญิงวราภรณ์  บัวทอง
12. เด็กหญิงวัลยดา  อ่อนชูลี
13. เด็กหญิงสิริวัลย์  แอบกระโทก
14. เด็กหญิงสุวิมล  พันธ์ุชนะ
15. เด็กหญิงอธิติยา  บุญญะ
 
1. นางมนต์ฤทัย  วงศ์โต
2. นางสาวณัฐญาดา  จันทวงค์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กชายจักรพันธุ์  ศิริรักษ์
2. เด็กชายจิตรทิวัส  อินเอก
3. เด็กชายธนนัท  ชูปล้อง
4. เด็กหญิงภัสตรี  ศากะพันธ์
5. เด็กชายเตชิน  ชูชื่น
 
1. นางธนพร  นันต์ธนะ
2. นางอรไท  สีสวนแก้ว
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายอภิวิชญ์  เพ็ชร์ลมุล
 
1. นายพิพัฒน์  บันลือพงศ์เจริญ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กชายกรชวัล   ชุมเกศ
2. เด็กชายชายปวเรศ   ภู่ระหงษ์
3. เด็กชายธีรภัทร   บุญเยี่ยม
4. เด็กชายพรเทพ  ไชยรัตน์ทอง
5. เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วมูณี
6. เด็กชายอลงกรณ์   ทองประทีป
 
1. นายสมศักดิ์  สาโรจน์
2. นางปิญา   ประชุมทอง
3. นางสาวสุจิตรา   ลรรพรัตน์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ตำภู
2. เด็กหญิงมารียา  นิยมเดชา
3. เด็กหญิงวัลยา  แขกพงค์
4. เด็กหญิงศริลลา  โปติละ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ฉายมณี
6. เด็กหญิงอนุมา  นิยมเดชา
 
1. นายรุซซามาน  แวสุหลง
2. นางสาวสุคนธ์  บุญแก้ว
3. นางสาวสุไรยา  นิยมเดชา
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยลาด 1. เด็กหญิงกฤษณา  บุญพันธ์
2. เด็กหญิงจิราพร  พลสงคราม
3. เด็กหญิงชนกชนม์  วงศ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงชนาภา  แสงยางใหญ่
5. เด็กชายณรงฤทธิ์  หนูละออง
6. เด็กหญิงดารารัตน์  เตะสมัน
7. เด็กหญิงประวีณา  สุดทอง
8. เด็กหญิงศิริลักษ์  ศิริรังษี
9. เด็กหญิงสุชาดา  ราชผล
10. เด็กหญิงสุทธิดารัตน์  สมสุข
 
1. นางสมเพียร  สุวรรณหงษ์
2. นายบรรเทิง  ขวัญหวาน
3. นางละม้าย  ยิ้มย่อง
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากแตระ 1. เด็กชายกันตวิชญ์   จุลวัฒน์
2. เด็กหญิงสกาวรักษ์    สังข์แก้ว
3. เด็กหญิงเอ็นดู   บัวดำ
 
1. นางอาภาภรณ์   จันทร์รงค์
2. นางสาวยาวารี   สาดีน
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. นางสาวชยานุช  ศิริรักษ์
2. นางสาวนันธิสา  นวลศรี
3. นางสาวสิยาพร  นวลนิล
 
1. นางสาวนิตย์  ประสมพงศ์
2. นางสุชีรา  หนูสวัสดิ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีหยัง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วรัตนะ
2. เด็กหญิงภัทรชราภา  นะมาเส
3. เด็กหญิงสุริสรา  มากจงดี
 
1. นางสาวดวงตา  หาหลับ
2. นางประคอง  บุญรอด
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แดงทอง
2. เด็กหญิงนาฏนภา  มะกะพันธ์
3. เด็กชายเมฆา  ภิญโญศรี
 
1. นางธนพร  นันต์ธนะ
2. นางอรไท  สีสวนแก้ว
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 1. เด็กหญิงนลินี  คงทอง
2. เด็กหญิงวริศรา  แก้วเกิด
 
1. นางสาวนัยนา  เดชพิชัย
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พิมศิริ
2. เด็กหญิงชิยาวีร์  ศรีพรหม
 
1. นางสาวขวัญเนตร  ทะระสี
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายธนทัต  ศรีษะสม
2. เด็กชายนพวินท์  ยี่สุ่น
 
1. นางสาวกรณิศ  ลั่นคีรี
2. นางสาววาวดี  ชัยมณี
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 1. เด็กชายนิรวิทธ์  จงกลมณี
2. เด็กชายปรวัฒน์  ขวัญทองยิ้ม
 
1. นายวิษณุ  จันทะสะเร
2. นางสาวสุจิตตรา  แก้วตะรัตน์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายชาคริต   เรืองเจริญ
2. เด็กหญิงธนาวดี   จารุพันธ์
 
1. นางสุดารัตน์   สุกใส
2. นางปริญญาพร   เมืองรักษ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 1. เด็กชายนคริน  ชูรักษ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  บุญศิริ
 
1. นางอุมารินทร์   ชูโชติ
2. นางสาวนิตสรา  เสนพันธุ์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโลกา 1. เด็กชายกฤตภัทร์   นากลม
2. เด็กหญิงฐานิตา   สุวรรณโมสิ
 
1. นายชาติชาย  ณ ถลาง
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงปริชญา  แก้วกิริยา
2. เด็กชายวีรวิชญ์  วัชรพงศ์นาวิน
 
1. นางสาวมัทวัน  แก้วทอง
2. นางปิยะรัตน์  จิ๋วเจริญ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายสรวัชร  นุชนิ่ม
2. เด็กชายเมฆินทร์  สุวรรณละออง
 
1. นางสาวขวัญเนตร  ทะระสี
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยผา
2. นายนัทมน  เตะสมัน
3. เด็กชายภานุวัตร  หัสโร
 
1. นางนิตญา  ละม้ายพันธ์
2. นายทรงเกียรติ  แก้วศรี
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยลาด 1. เด็กชายกิติชัย  ดิษฐ์เจริญ
2. เด็กชายบูรภัทร  เพชรจำรัส
3. เด็กชายพงศธร  เมืองเพ็ชร์
 
1. นางสมเพียร  สุวรรณหงษ์
2. นายสีหนาท  โชตยาสีหนาท
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยลาด 1. เด็กชายกิตติพร  หนูละออง
2. เด็กชายนวชาติ  วิชัยดิษฐ์
3. เด็กชายภัทรศัย  พรหมดวง
 
1. นางสมเพียร  สุวรรณหงษ์
2. นายสีหนาท  โชตยาสีหนาท
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าทอง 1. เด็กชายณัฏฐพงศ์  ศรีธรรมโฆษ
2. เด็กชายอภินัทธ์  สิงหนูดำ
3. เด็กชายอิทธิพล  ทองอ่อน
 
1. นายสุวิทย์  ช่วยเทพ
2. นางจิราภรณ์  จันทร์หอม
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทำนบตางหน 1. เด็กชายกิตติ  แก้วมณี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  โมสิกะ
3. เด็กชายอดิเทพ  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายบุญรัตน์  ดำมาก
2. นางสมจิตร์  แก้วคำ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามกอง 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงธารวิมล  นพกุล
3. เด็กชายอัคคพล  อ่อนรอด
 
1. นางสาวลออ  พงศ์สว่าง
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงกมลเนตร  แก่นธรรม
2. เด็กหญิงญานิศา  จันทนา
3. เด็กหญิงณัฐรดี  โชติผล
4. เด็กหญิงพิริษา  จันทร์อ้น
5. เด็กหญิงยศวดี  ผุดมาก
6. เด็กหญิงเปมิกา  เจษฎารมย์
 
1. นางสรัสวดี  ปานสวัสดิ์
2. นางอาภรณ์  แซ่เฮง
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงนุสรา  เขื่อนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงปรวี  สุเด็น
3. เด็กหญิงโศรดา  บุญช่วย
 
1. นางอุดมศรี  ศรีนวล
2. นายนพดล  หลาหวัน
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุภาพบุรุษ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  จงศรีวัฒนพร
3. เด็กหญิงสุรางคณา  จินดาวงศ์
 
1. นายไตรรัตน์  ยุทธโกศา
2. นางธนพรรณ  ปิ่นแก้ว
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาหรำ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ขาวมัน
2. เด็กหญิงวรัญญา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงสิรีนดา  ภู่เพ็ชร์
 
1. นายทินกร  มากจันทร์
2. นางพนอศรี  บุญตามชู
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1. นายกวิน  ชูเมือง
2. นายกษมา  สุขสงฆ์
3. นางสาวศศิวิมล  ช้างดำ
 
1. นางสาวปารณีย์  เกื้อกูล
2. นางวันเพ็ญ  สุวรรณโณ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทายนะ
2. เด็กหญิงธนพร  แดงชื่น
3. เด็กหญิงฟาฮาน่า  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวิกา  พยุงเกียรติคุณ
2. นางผุสชา  บรรจงดวง
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แซ่ชัน
2. เด็กชายธนรัตน์  สุดเสงี่ยม
3. เด็กชายพิธย  ชูศรี
 
1. นางนิรมล  พรหมยา
2. นางสาวชนกานต์  แขกทอง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่เปียะ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประสมพงศ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อรุณรัตน์
3. เด็กหญิงอาทิมา  เพ็ชรเจริญ
 
1. นางลดาวัลย์  เพ็ชรเรือนทอง
2. นางปรารถนา  ปัญโญ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทำนบตางหน 1. เด็กหญิงมธุรส  เมฆฉาย
2. นางสาวรัตนา  ถาวรพันธ์
3. เด็กหญิงอิศรา  แจ่มนุ้ย
 
1. นายเจะลาวี  เหล็มนุ้ย
2. นางอนงค์  ทองจินดา
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าทอง 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  ขาวเกลี้ยง
2. เด็กหญิงพัณณิตา  อินสาย
3. เด็กหญิงมาริสา  อินทางปาน
 
1. นายณัฏฐชัย  บุษบงค์
2. นางอรุณ  ธีระบัญชร
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายนนทวัฒน์  พานิช
2. เด็กหญิงนลินี  ชอบแต่ง
3. เด็กหญิงอารียา  จันทรยิก
 
1. นางสาวสายพร  เพ็ชรรัตน์มุณี
2. นางพรพิมล  พรหมสุทธิ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหาด 1. เด็กหญิงภัทรียา  ขุนราช
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ  จันเขียว
3. เด็กหญิงวรัญญา  แก่นคง
 
1. นางวิจิตต์  ศรีมันตะ
2. นายไมตรี  ศรีมันตะ
 
148 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าขาด 1. เด็กหญิงกานกมล  เปี่ยมแช่ม
2. เด็กหญิงณัฐมน  อินทมโณ
3. เด็กชายสราวุฒิ  บังแสงอ่อน
 
1. นางวาสนา  นิลสุวรรณ
 
149 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายปรเมศวร์  ทิพย์วารี
3. เด็กหญิงวันวิสา  โชติกรณ์
 
1. นางจริญญา  แก้วทอง
2. นางสุภาพร  แก้ววงศ์
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1. เด็กหญิงอาทิติยา  เกตุเสมา
 
1. นางฉลวย  ฉุ้นประดับ
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 1. เด็กหญิงบุญญาวรรณ  ภูทองเงิน
 
1. นางสาวลัลน์ลลิน  กองสวัสดิ์
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงอัสมา  ทิ้งผอม
 
1. นางสาวสุมาลี  บริสุทธิ์
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 1. เด็กหญิงบุญญาวรรณ  ภูทองเงิน
 
1. นางสาวลัลน์ลลิน  กองสวัสดิ์
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเขียด 1. เด็กหญิงวิภาวี  แก้วริน
 
1. นางปรีชา  แสงจันทร์
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สายสหัส
2. เด็กหญิงมนัสรา  ปาไหน
3. เด็กหญิงสหรัฐ  หมัดอุสัน
 
1. นางสาวกุลิสรา  โสภิกุล
2. นางสาวมัณฑนา  คณิช
 
156 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  รัตนแก้วมณี
2. เด็กชายวัชริศ  ชะนา
 
1. นางนิพิท  ศิริเพชร
2. นางภีรภาพ  จันทร์จะนะ
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  สุระคำแหง
 
1. นางสาวอณิมา  หมัดหลี
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแคง 1. เด็กหญิงลลิดา  ชอบงาม
 
1. นางสาวพลอยมรกต  นาคธรรมวัฒน์
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวบัว 1. เด็กชายชัยชนะ  นาคแก้ว
 
1. นางสายอำมร  ดิสระ
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สายสหัส
 
1. นางสาวกุลิสรา  โสภิกุล
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวบัว 1. เด็กชายญาณเกียรติ  บัวดำ
 
1. นายอรุณ  ไฝทอง
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงพรชนก  อยู่ด้วง
 
1. นางสาวกาญจนา  พัฒนพงศ์
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโลกา 1. เด็กหญิงประกายฝน  ใจสะอาด
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  โรจนรักษ์
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 1. เด็กชายฤกษ์ชัย  ทวีสุข
 
1. นางอุบล  สุวรรณมณี
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นิยมเดชา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงนรีรัตน์  ประธานทรง
4. เด็กหญิงภริดา  โหดนวล
5. เด็กหญิงสุนิสา  โพธิกุล
 
1. นางลมัย  โมลิโต
2. นางปราณี  ลักษณะ
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงกะรัต  วุฒิภูมิ
2. เด็กชายนราธิป  มิตรณรงค์
3. เด็กชายบุญรชาติ  รักดี
 
1. นางสุณี  สุวรรณขำ
2. นางเสาวภา  สุวรรณโณ
 
167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กชายณัฐนันท์  กิ้มถ้าย
2. เด็กชายประโนทย์  จิตจันทร์
3. เด็กหญิงวรุณี  สีหารัตน์
 
1. นางลมัย  โมลิโต
2. นายยิ่งยศ  แดงอร่าม
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวบัว 1. เด็กชายสันติชัย  มาเอียด
2. เด็กชายอดิศร  ทองรักษ์
3. เด็กชายเดชากุล  แสงแก้ว
 
1. นางสายอำมร  ดิสระ
2. นายมนัส  ศิริพร
 
169 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1. เด็กชายวทัญญู  มณีโชติ
2. เด็กชายเมธีกร  แตงกระโทก
 
1. นายอะห์หมัด  มือเลาะหะแม
2. นางดวงเดือน  คงพรหม
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 1. เด็กชายอานนท์  สันเจริญ
2. เด็กชายเดชาธร  เส็นเจริญ
 
1. นางสาวสุธิดา  เบ็ญสอีด
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวบัว 1. เด็กชายจักรกฤษ  ทุมพันธ์ุ
2. เด็กชายอนันทรัตน์  พิจิตรัตน์
 
1. นางสาวดาวน้อย  สุกแปะเง้า
2. นางสายอำมร  ดิสระ
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายมานัส  สายสะโร
2. เด็กชายวรัท  บินสหัส
3. เด็กชายอิคลาศ  บินหมัดหนี
 
1. นายนาม  สุขสวัสดิ์
2. นางเตือนใจ  เหล่าสุวรรณ
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1. เด็กชายธนัส  ประทุมรังษี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  วิสมิตะนันท์
3. เด็กชายอนุภัทร์  แซ่หลี
 
1. นางสาวอณิมา  หมัดหลี
2. นางอารียา  คงคาลิหมีน