หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2559   6 ต.ค. 2559   7 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 9.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
4 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
5 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
6 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
7 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
8 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
9 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
10 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
11 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
12 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
13 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
14 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่สุภาพ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
15 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 5 ต.ค. 2559 09.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 5 ต.ค. 2559 09.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 5 ต.ค. 2559 09.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 5 ต.ค. 2559 09.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 5 ต.ค. 2559 09.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 5 ต.ค. 2559 09.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 5 ต.ค. 2559 09.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 5 ต.ค. 2559 09.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 5 ต.ค. 2559 09.00
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00
18 785 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00
19 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
41 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
42 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
43 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
44 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
46 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
48 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
49 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
50 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหูแร่ 5 ต.ค. 2559 09.00
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหูแร่ 5 ต.ค. 2559 09.00
3 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหูแร่ 5 ต.ค. 2559 09.00
4 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหูแร่ 5 ต.ค. 2559 09.00
5 057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหูแร่ 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหูแร่ 5 ต.ค. 2559 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหูแร่ 5 ต.ค. 2559 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหูแร่ 5 ต.ค. 2559 09.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหูแร่ 5 ต.ค. 2559 09.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดหูแร่ 5 ต.ค. 2559 09.00
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหูแร่ 5 ต.ค. 2559 09.00
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหูแร่ 5 ต.ค. 2559 09.00
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหูแร่ 5 ต.ค. 2559 09.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหูแร่ 5 ต.ค. 2559 09.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหูแร่ 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 5 ต.ค. 2559 09.00
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 5 ต.ค. 2559 09.00
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 5 ต.ค. 2559 09.00
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 5 ต.ค. 2559 09.00
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 5 ต.ค. 2559 09.00
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 5 ต.ค. 2559 09.00
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 5 ต.ค. 2559 09.00
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 5 ต.ค. 2559 09.00
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 5 ต.ค. 2559 09.00
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 5 ต.ค. 2559 09.00
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 5 ต.ค. 2559 09.00
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 5 ต.ค. 2559 09.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 5 ต.ค. 2559 09.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 5 ต.ค. 2559 09.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 5 ต.ค. 2559 09.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 5 ต.ค. 2559 09.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 5 ต.ค. 2559 09.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 5 ต.ค. 2559 09.00
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 5 ต.ค. 2559 09.00
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 5 ต.ค. 2559 09.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 5 ต.ค. 2559 09.00
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 5 ต.ค. 2559 09.00
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 5 ต.ค. 2559 09.00
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 5 ต.ค. 2559 09.00
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 5 ต.ค. 2559 09.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 5 ต.ค. 2559 09.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 5 ต.ค. 2559 09.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 5 ต.ค. 2559 09.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]