หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ska2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายภิรมย์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหารประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สุวรรณวณิชโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
3. นายปรเมษฐ์ ปานขุนรักษ์โรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
4. นางพัชนี บุญรักษ์สงค์โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ นวลแก้วโรงเรียนบ้านหารกรรมการ
6. นางสาวนิภา เพชรมุณีโรงเรียนวัดบางหยีกรรมการ
7. นางสาววรินทร์ธาร บัวแก้วโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
8. นางสาวสรัญญา สุวรรณเวหาโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติกรรมการ
9. นางสาวอัจฉรา โรจน์กฤตวิทยาโรงเรียนบ้านยวนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายภิรมย์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหารประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สุวรรณวณิชโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
3. นายปรเมษฐ์ ปานขุนรักษ์โรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
4. นางพัชนี บุญรักษ์สงค์โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ นวลแก้วโรงเรียนบ้านหารกรรมการ
6. นางสาวนิภา เพชรมุณีโรงเรียนวัดบางหยีกรรมการ
7. นางสาววรินทร์ธาร บัวแก้วโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
8. นางสาวสรัญญา สุวรรณเวหาโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติกรรมการ
9. นางสาวอัจฉรา โรจน์กฤตวิทยาโรงเรียนบ้านยวนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหารประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สุวรรณวณิชโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
3. นายปรเมษฐ์ ปานขุนรักษ์โรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
4. นางพัชนี บุญรักษ์สงค์โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ นวลแก้วโรงเรียนบ้านหารกรรมการ
6. นางสาวนิภา เพชรมุณีโรงเรียนวัดบางหยีกรรมการ
7. นางสาววรินทร์ธาร บัวแก้วโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
8. นางสาวสรัญญา สุวรรณเวหาโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติกรรมการ
9. นางสาวอัจฉรา โรจน์กฤตวิทยาโรงเรียนบ้านยวนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางเต็มศิริ บุญชูช่วยโรงเรียนบ้านควนขันประธานกรรมการ
2. นางจุรี ดำอ่อนโรงเรียนบ้านคลองต่อกรรมการ
3. นางละมุน ทองวิเศษโรงเรียนวัดเนินพิชัยกรรมการ
4. นางนิรมล มูหำหมัดโรงเรียนบ้านคลองต่อกรรมการ
5. นางประคอง วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่กรรมการ
6. นายธาดา ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
7. นางสุธิดา หลีขาวโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงกรรมการ
8. นางสาวนิพัทธรา ฉิมมีโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการ
9. นางสาวประภาศรี ทองชูดำโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางเต็มศิริ บุญชูช่วยโรงเรียนบ้านควนขันประธานกรรมการ
2. นางจุรี ดำอ่อนโรงเรียนบ้านคลองต่อกรรมการ
3. นางละมุน ทองวิเศษโรงเรียนวัดเนินพิชัยกรรมการ
4. นางนิรมล มูหำหมัดโรงเรียนบ้านคลองต่อกรรมการ
5. นางประคอง วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่กรรมการ
6. นายธาดา ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
7. นางสุธิดา หลีขาวโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงกรรมการ
8. นางสาวนิพัทธรา ฉิมมีโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการ
9. นางสาวประภาศรี ทองชูดำโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางเต็มศิริ บุญชูช่วยโรงเรียนบ้านควนขันประธานกรรมการ
2. นางจุรี ดำอ่อนโรงเรียนบ้านคลองต่อกรรมการ
3. นางละมุน ทองวิเศษโรงเรียนวัดเนินพิชัยกรรมการ
4. นางนิรมล มูหำหมัดโรงเรียนบ้านคลองต่อกรรมการ
5. นางประคอง วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่กรรมการ
6. นายธาดา ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
7. นางสุธิดา หลีขาวโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงกรรมการ
8. นางสาวนิพัทธรา ฉิมมีโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการ
9. นางสาวประภาศรี ทองชูดำโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรษา เตชะพันธุ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ แท่นขวัญโรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสมนึก จันทบุรีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางยุพดี ธีระวรโรงเรียนเสนาณรงค์วิทยากรรมการ
5. นางอุบล หลุมเพ็ตโรงเรียนบ้านวังหรังกรรมการ
6. นางภัทรา โชติช่วงโรงเรียนบ้านโปะหมอกรรมการ
7. นางสาวขอดียะ หลีหมาดโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
8. นางสาวญาณี ศรีนุรจน์โรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
9. นางสาวบุญพา สิทธิกุลโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรษา เตชะพันธุ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ แท่นขวัญโรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสมนึก จันทบุรีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางยุพดี ธีระวรโรงเรียนเสนาณรงค์วิทยากรรมการ
5. นางอุบล หลุมเพ็ตโรงเรียนบ้านวังหรังกรรมการ
6. นางภัทรา โชติช่วงโรงเรียนบ้านโปะหมอกรรมการ
7. นางสาวขอดียะ หลีหมาดโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
8. นางสาวญาณี ศรีนุรจน์โรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
9. นางสาวบุญพา สิทธิกุลโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสมศรี ชูพิทักษ์ธรรมโรงเรียนบ้านบางแฟบประธานกรรมการ
2. นางจินดา มาไข่โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการ
3. นางรัศมิกา สินธุระหัสโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นางสมจัย เย็นใจโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยกรรมการ
5. นางชุลี จิตราวงศ์โรงเรียนวัดบางทีงกรรมการ
6. นางสุภา พรหมรักษ์โรงเรียนบ้านดินลานกรรมการ
7. นางนวล จันทรพาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
8. นางสิรินาฎ ยาอีดโรงเรียนบ้านโคกเมากรรมการ
9. นางเครือวัลย์ วัฒนคีรีโรงเรียนบ้านพรุพ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสมศรี ชูพิทักษ์ธรรมโรงเรียนบ้านบางแฟบประธานกรรมการ
2. นางจินดา มาไข่โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการ
3. นางรัศมิกา สินธุรหัสโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นางสมจัย เย็นใจโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยกรรมการ
5. นางชุลี จิตราวงศ์โรงเรียนวัดบางทีงกรรมการ
6. นางสุภา พรหมรักษ์โรงเรียนบ้านดินลานกรรมการ
7. นางนวล จันทร์พาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
8. นางสิรินาฎ ยาอีดโรงเรียนบ้านโคกเมากรรมการ
9. นางเครือวัลย์ วัฒน์คีรีโรงเรียนบ้านพรุพ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสมศรี ชูพิทักษ์ธรรมโรงเรียนบ้านบางแฟบประธานกรรมการ
2. นางจินดา มาไข่โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการ
3. นางรัศมิกา สินธุรหัสโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นางสมจัย เย็นใจโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยกรรมการ
5. นางชุลี จิตราวงศ์โรงเรียนวัดบางทีงกรรมการ
6. นางสุภา พรหมรักษ์โรงเรียนบ้านดินลานกรรมการ
7. นางนวล จันทร์พาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
8. นางสิรินาฎ ยาอีดโรงเรียนบ้านโคกเมากรรมการ
9. นางเครือวัลย์ วัฒน์คีรีโรงเรียนบ้านพรุพ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางจุไรภรณ์ จันทร์จิตตะการโรงเรียนบ้านควนนาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สุวรรณสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี รัตนภูมิโรงเรียนบ้านคลองต่อกรรมการ
5. นางสาวจิตรา ศิณโสโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการ
6. นางฉายาลักษณ์ วุฒิพันธ์ุโรงเรียนวัดเขากลอยกรรมการ
7. นางรสิตา พงษ์จีนโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
8. นางปัทมวรรณ เพชร์ประสมกูลโรงเรียนวัดเนินพิชัยกรรมการ
9. นางนงเยาว์ อิ่มนวลโรงเรียนวัดเขากลอยกรรมการ
10. นางนงเยาว์ สังข์สรโรงเรียนวัดคลองแหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางจุไรภรณ์ จันทร์จิตตะการโรงเรียนบ้านควนนาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สุวรรณสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี รัตนภูมิโรงเรียนบ้านคลองต่อกรรมการ
5. นางสาวจิตรา ศิณโสโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการ
6. นางฉายาลักษณ์ วุฒิพันธ์ุโรงเรียนวัดเขากลอยกรรมการ
7. นางรสิตา พงษ์จีนโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
8. นางปัทมวรรณ เพชร์ประสมกูลโรงเรียนวัดเนินพิชัยกรรมการ
9. นางนงเยาว์ อิ่มนวลโรงเรียนวัดเขากลอยกรรมการ
10. นางนงเยาว์ สังข์สรโรงเรียนวัดคลองแหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางจุไรภรณ์ จันทร์จิตตะการโรงเรียนบ้านควนนาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สุวรรณสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี รัตนภูมิโรงเรียนบ้านคลองต่อกรรมการ
5. นางสาวจิตรา ศิณโสโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการ
6. นางฉายาลักษณ์ วุฒิพันธ์ุโรงเรียนวัดเขากลอยกรรมการ
7. นางรสิตา พงษ์จีนโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
8. นางปัทมวรรณ เพชร์ประสมกูลโรงเรียนวัดเนินพิชัยกรรมการ
9. นางนงเยาว์ อิ่มนวลโรงเรียนวัดเขากลอยกรรมการ
10. นางนงเยาว์ สังข์สรโรงเรียนวัดคลองแหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่สุภาพ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางนิลประภา เทพช่วยโรงเรียนบ้านคลองช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งอร สิทธิสารโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
3. นางศุภรัตน์ ศิริมุสิกะโรงเรียนบ้านพรุพ้อกรรมการ
4. นางวิจิตรา เพชรคงโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
5. นางสุเพ็ญศรี ปรัชญาวาทินโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวจำเนียร สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านควนโสกรรมการ
7. นางวิภาษณีย์ กาญจนศิลานนท์โรงเรียนบ้านบางแฟบกรรมการ
8. นางขวัญเรือน อรุณรัตน์โรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
9. นางจุฑามาศ หวังสวาสดิ์โรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางนิลประภา เทพช่วยโรงเรียนบ้านคลองช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งอร สิทธิสารโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
3. นางศุภรัตน์ ศิริมุสิกะโรงเรียนบ้านพรุพ้อกรรมการ
4. นางวิจิตรา เพชรคงโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
5. นางสุเพ็ญศรี ปรัชญาวาทินโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวจำเนียร สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านควนโสกรรมการ
7. นางวิภาษณีย์ กาญจนศิลานนท์โรงเรียนบ้านบางแฟบกรรมการ
8. นางขวัญเรือน อรุณรัตน์โรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
9. นางจุฑามาศ หวังสวาสดิ์โรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายทวีศักดิ์ ปรีชาติวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร เชี่ยวชาญโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
3. นางปิยวรรณ ชัยสุขโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ ชุมสุวรรณโรงเรียนสวัสดิ์บวรกรรมการ
5. นางสิริลักษณ์ ถาวรชัยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
6. นายเจริญ อภิเนษกรมณ์โรงเรียนบ้านโปะหมอกรรมการ
7. นางลัดดา แซ่ตั้นโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
8. นายสุชิน ฉันทโชติโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
9. นางภัควรินทร์ กำธรภัทรานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยกรรมการ
10. นางลัดดาวรรณ หวันลำโส๊ะโรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ ปรีชาติวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร เชี่ยวชาญโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
3. นางปิยวรรณ ชัยสุขโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ ชุมสุวรรณโรงเรียนสวัสดิ์บวรกรรมการ
5. นางสิริลักษณ์ ถาวรชัยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
6. นายเจริญ อภิเนษกรมณ์โรงเรียนบ้านโปะหมอกรรมการ
7. นางลัดดา แซ่ตั้นโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
8. นางภัควรินทร์ กำธรภัทรานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยกรรมการ
9. นายสุชิน ฉันทโชติโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
10. นางลัดดาวรรณ หวันลำโส๊ะโรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ ปรีชาติวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร เชี่ยวชาญโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
3. นางปิยวรรณ ชัยสุขโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ ชุมสุวรรณโรงเรียนสวัสดิ์บวรกรรมการ
5. นางสิริลักษณ์ ถาวรชัยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
6. นายเจริญ อภิเนษกรมณ์โรงเรียนบ้านโปะหมอกรรมการ
7. นางลัดดา แซ่ตั้นโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
8. นายสุชิน ฉันทโชติโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
9. นางภัควรินทร์ กำธรภัทรานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยกรรมการ
10. นางลัดดาวรรณ หวันลำโส๊ะโรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายแนว ศิริมุสิกะโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายประธานกรรมการ
2. นางศิริพร จันทสุริวงศ์โรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
3. นางรัตติกา มุติกะศิริโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
4. นางศิริพร เปียทองโรงเรียนบ้านเกาะหมีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายแนว ศิริมุสิกะโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายประธานกรรมการ
2. นางศิริพร จันทสุริวงศ์โรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
3. นางศิริพร เปียทองโรงเรียนบ้านเกาะหมีกรรมการ
4. นางรัตติกา มุติกะศิริโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายปัญญา ศรีลารักษ์โรงเรียนวัดปรางแก้วประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา โกศัยพัฒน์โรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
3. นางอารยา ดำแสงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโคกเมากรรมการ
4. นางสมจิต เรืองกูลโรงเรียนวัดเทพชุมนุมกรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านหน้าควนกรรมการ
6. นางสาวนุชนารถ สหวิริยะสินโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ ระสิตานนท์โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ศรีลารักษ์โรงเรียนวัดปรางแก้วประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา โกศัยพัฒน์โรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
3. นางอารยา ดำแสงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโคกเมากรรมการ
4. นางสมจิต เรืองกูลโรงเรียนวัดเทพชุมนุมกรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านหน้าควนกรรมการ
6. นางสาวนุชนารถ สหวิริยะสินโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ ระสิตานนท์โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสุภาวดี ดวงจันทร์โรงเรียนวัดโคกสมานคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงดรุณ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวนุชนารถ สหวิริยะสินโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
4. นางเยาวภา โกศัยพัฒน์โรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
5. นางภัควรินทร์ กำธรภัทรานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ แก่นทองโรงเรียนวัดโคกสมานคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี ดวงจันทร์โรงเรียนวัดโคกสมานคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงดรุณ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวนุชนารถ สหวิริยะสินโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
4. นางเยาวภา โกศัยพัฒน์โรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
5. นางภัควรินทร์ กำธรภัทรานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ แก่นทองโรงเรียนวัดโคกสมานคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายอุทัย ปลอดภัยโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ สรประสิทธิ์โรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
3. นางโสภิต สิงหนะโรงเรียนบ้านวังพากรรมการ
4. นางปรีดา คชสงครามโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางสาวอาริยา หมัดอะดัมโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
6. นางสาววัชราภรณ์ จุลนวลโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการ
7. นางสุพิศ บุญศิริโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการ
8. นางลัดดาวรรณ หวันล่าโส๊ะโรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการ
9. นางฉวีวรรณ ธรดุษฎีโรงเรียนวัดเนินพิชัยกรรมการ
10. นางโสภา กาญจนะพันธ์โรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
11. นางจุไรรัตน์ ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านหน้าควนกรรมการ
12. นางอำไพ คำแสนโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยากรรมการ
13. นางสาวประสบ พรหมจรรย์โรงเรียนบ้านหารกรรมการ
14. นางสุพัตรษา เจริญดีโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
15. นางสาวภูษณิศา คงสีโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
16. นางสาวพิมพ์พร อิสระทะโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
17. นางปาหนัน บิลหมุดโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
18. นางสุจินดา ยามาเจริญโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
19. นางสาวประพฤกษา ส้มแก้วโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการ
20. นายดำรง สายแก้วโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอุทัย ปลอดภัยโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ สรประสิทธิ์โรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
3. นางโสภิต สิงหนะโรงเรียนบ้านวังพากรรมการ
4. นางปรีดา คชสงครามโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางสาวอาริยา หมัดอะดัมโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
6. นางสาววัชราภรณ์ จุลนวลโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการ
7. นางสุพิศ บุญศิริโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการ
8. นางลัดดาวรรณ หวันล่าโส๊ะโรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการ
9. นางฉวีวรรณ ธรดุษฎีโรงเรียนวัดเนินพิชัยกรรมการ
10. นางโสภา กาญจนะพันธ์โรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
11. นางจุไรรัตน์ ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านหน้าควนกรรมการ
12. นางอำไพ คำแสนโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยากรรมการ
13. นางสาวประสบ พรหมจรรย์โรงเรียนบ้านหารกรรมการ
14. นางสุพัตรษา เจริญดีโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
15. นางสาวภูษณิศา คงสีโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
16. นางสาวพิมพ์พร อิสระทะโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
17. นางปาหนัน บิลหมุดโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
18. นางสุจินดา ยามาเจริญโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
19. นางสาวประพฤกษา ส้มแก้วโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการ
20. นายดำรง สายแก้วโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ปลอดภัยโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ สรประสิทธิ์โรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
3. นางโสภิต สิงหนะโรงเรียนบ้านวังพากรรมการ
4. นางปรีดา คชสงครามโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางสาวอาริยา หมัดอะดัมโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
6. นางสาววัชราภรณ์ จุลนวลโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการ
7. นางสุพิศ บุญศิริโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการ
8. นางลัดดาวรรณ หวันล่าโส๊ะโรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการ
9. นางฉวีวรรณ ธรดุษฎีโรงเรียนวัดเนินพิชัยกรรมการ
10. นางโสภา กาญจนะพันธ์โรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
11. นางจุไรรัตน์ ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านหน้าควนกรรมการ
12. นางอำไพ คำแสนโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยากรรมการ
13. นางสาวประสบ พรหมจรรย์โรงเรียนบ้านหารกรรมการ
14. นางสุพัตรษา เจริญดีโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
15. นางสาวภูษณิศา คงสีโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
16. นางสาวพิมพ์พร อิสระทะโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
17. นางปาหนัน บิลหมุดโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
18. นางสุจินดา ยามาเจริญโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
19. นางสาวประพฤกษา ส้มแก้วโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการ
20. นายดำรง สายแก้วโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ ราชรองวังนุชิตโรงเรียนบ้านคลองปอมประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ กฤษสุริยาโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
3. นายธณกร นพสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองปอมกรรมการ
4. นางพัชรี วรรัตนานุรักษ์โรงเรียนวัดเทพชุมนุมกรรมการ
5. นางรีนา ภูมิระวิโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัตญา แก้วจำรัสโรงเรียนบ้านหัวปาบกรรมการ
7. นางสาวนาถลดา ก้องเดชาฤทธิ์โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
8. นางสาวมาริสา เพชรขาวโรงเรียนบ้านเกาะหมีกรรมการ
9. นางบุปผา ไชยเวทย์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ ราชรองวังนุชิตโรงเรียนบ้านคลองปอมประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ กฤษสุริยาโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
3. นายธณกร นพสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองปอมกรรมการ
4. นางพัชรี วรรัตนานุรักษ์โรงเรียนวัดเทพชุมนุมกรรมการ
5. นางรีนา ภูมิระวีโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัตญา แก้วจำรัสโรงเรียนบ้านหัวปาบกรรมการ
7. นางสาวนาถลดา ก้องเดชาฤทธิ์โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
8. นางสาวมาริสา เพชรขาวโรงเรียนบ้านเกาะหมีกรรมการ
9. นางบุปผา ไชยเวทย์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวารี แก้วเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวัลลีย์ แดงเดชโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
3. นางสาวประภาพร ช่อมณีโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
4. นางจุฑามาศ สุขเกษมโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
5. นางชุลีกร ซิ่วห้วนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวารี แก้วเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวัลลีย์ แดงเดชโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
3. นางสาวประภาพร ช่อมณีโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
4. นางจุฑามาศ สุขเกษมโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
5. นางชุลีกร ซิ่วห้วนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางเรวดี เชาวนาลัยโรงเรียนบ้านหน้าควนลังประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ บุญเลิศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิกรรมการ
3. นางชนกนันท์ จิตประพันธ์โรงเรียนวัดท่าแซกรรมการ
4. นางสาวทับทิม ธรรมจิณโณโรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางเรวดี เชาวนาลัยโรงเรียนบ้านหน้าควนลังประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ บุญเลิศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิกรรมการ
3. นางชนกนันท์ จิตประพันธ์โรงเรียนวัดท่าแซกรรมการ
4. นางสาวทับทิม ธรรมจิณโณโรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางพัชรี คีรีโชติโรงเรียนวัดท่านางหอมประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ พุทธวิโรโรงเรียนวัดเนินพิชัยกรรมการ
3. นางภาวินี อุ้ยปิยะกุลโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
4. นางจินตนา บุญรัตน์โรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการ
5. นางสุดใจ ปิ่นเพชรโรงเรียนวัดท่านางหอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพัชรี คีรีโชติโรงเรียนวัดท่านางหอมประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ พุทธวิโรโรงเรียนวัดเนินพิชัยกรรมการ
3. นางภาวินี อุ้ยปิยะกุลโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
4. นางจินตนา บุญรัตน์โรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการ
5. นางสุดใจ ปิ่นเพชรโรงเรียนวัดท่านางหอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายคมจักร กันยาเทพโรงเรียนบ้านชายคลองประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ ร่วมสุขโรงเรียนบ้านพรุพ้อกรรมการ
3. นางกรอร จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยโอนกรรมการ
4. นางเพ็ญพร สุวรรณจันทร์โรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
5. นางจริญญา จันทร์จะนะโรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายคมจักร กันยาเทพโรงเรียนบ้านชายคลองประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ ร่วมสุขโรงเรียนบ้านพรุพ้อกรรมการ
3. นางกรอร จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยโอนกรรมการ
4. นางเพ็ญพร สุวรรณจันทร์โรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
5. นางจริญญา จันทร์จะนะโรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายเสวียง มูลติไชยโรงเรียนบ้านทุ่งจังประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ ชลสุวรรณโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการ
3. นายชาติชาย ศิริเดชโรงเรียนบ้านคลองปอมกรรมการ
4. นายสุริยา รักเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยกรรมการ
5. นางสาวสุดาพร สิมมาโรงเรียนสวัสดิ์บวรกรรมการ
6. นางวรลักษณ์ ยกตั้งโรงเรียนบ้านทุ่งจังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายฉลอง พลากุลโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยประธานกรรมการ
2. นายปรีชา วุฒิพันธุ์โรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
3. นายมนัส ถีราวุฒิโรงเรียนรักเมืองไทย 6กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ แก้วพะวงศ์โรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
5. นางอัจฉรา สกุลชาญณรงค์โรงเรียนบ้านบางกล่ำกรรมการ
6. นายประเสริฐ แสงทองโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอาจินต์ สุขศรีสังข์โรงเรียนบ้านยางงามประธานกรรมการ
2. นางปานันท์ พรหมเพชรโรงเรียนบ้านห้วยโอนกรรมการ
3. นายพินิต สุวรรณโณโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
4. นายกระเสียง ศรประดิษฐ์โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์กรรมการ
5. นายวิจิต อินทรัตน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
6. นายอดิศร ทัพพะโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
7. นางนภาลัย อยู่ดีโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
8. นายขวัญ ฤทธิ์เทวาโรงเรียนวัดเนินพิชัยกรรมการ
9. นางมนชไม สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดท่านางหอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจรัสพร ลางคุลเกษตรินโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ บุญญโสโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยากรรมการ
3. นายสม ชุมชาติโรงเรียนบ้านกรอบกรรมการ
4. นายโจ ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางสาวอ้อย ชูหมุนโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ขวัญกลับโรงเรียนบ้านต้นส้านประธานกรรมการ
2. นายภัทราวุธ เหล็มหลีโรงเรียนวัดโคกสมานคุณกรรมการ
3. นายจิระศักดิ์ มัวเนียวโรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการ
4. นายสมพร สูตรแก้วโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
5. นางธนารัตน์ น้อมหัตถ์โรงเรียนวัดโคกม่วงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอรพินท์ นวลบุญโรงเรียนบ้านท่าหมอไชยประธานกรรมการ
2. นางฐิดากาญจน์ นาวาพันธ์โรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
3. นายประพาส รัตนพันธ์โรงเรียนวัดบางศาลากรรมการ
4. นายธนานันต์ รักษ์วงศ์โรงเรียนวัดเทพชุมนุมกรรมการ
5. นางรจนา คำมณีโรงเรียนบ้านโปะหมอกรรมการ
6. นายจิตพิทักษ์ มะเลโลหิตโรงเรียนบ้านท่าหมอไชยกรรมการ
7. นางสุกันยา นุขุนครูโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
8. นางชนิตา ทองเครือโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
9. นางปราณี สุขหอมโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวอรพินท์ นวลบุญโรงเรียนบ้านท่าหมอไชยประธานกรรมการ
2. นางฐิดากาญจน์ นาวาพันธ์โรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
3. นายธนานันต์ รักษ์วงศ์โรงเรียนวัดเทพชุมนุมกรรมการ
4. นายประพาส รัตนพันธ์โรงเรียนวัดบางศาลากรรมการ
5. นางรจนา คำมณีโรงเรียนบ้านโปะหมอกรรมการ
6. นายจิตพิทักษ์ มะเลโลหิตโรงเรียนบ้านท่าหมอไชยกรรมการ
7. นางสุกันยา นุขุนครูโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
8. นางชนิตา ทองเครือโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
9. นางปราณี สุขหอมโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพินท์ นวลบุญโรงเรียนบ้านท่าหมอไชยประธานกรรมการ
2. นางฐิดากาญจน์ นาวาพันธ์โรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
3. นายประพาส รัตนพันธ์โรงเรียนวัดบางศาลากรรมการ
4. นายธนานันต์ รักษ์วงศ์โรงเรียนวัดเทพชุมนุมกรรมการ
5. นางรจนา คำมณีโรงเรียนบ้านโปะหมอกรรมการ
6. นายจิตพิทักษ์ มะเลโลหิตโรงเรียนบ้านท่าหมอไชยกรรมการ
7. นางสุกันยา นุขุนครูโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
8. นางชนิตา ทองเครือโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
9. นางปราณี สุขหอมโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมพร ทองศรีจันทร์โรงเรียนวัดรัตนวรารามประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ ชูมณีโรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการ
3. นางสาวจริยา ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ภัยชำนาญโรงเรียนวัดรัตนวรารามกรรมการ
5. นางศรัญญา เพชรชุมโรงเรียนวัดโคกสมานคุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมพร ทองศรีจันทร์โรงเรียนวัดรัตนวรารามประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ ชูมณีโรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการ
3. นางสาวจริยา ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ภัยชำนาญโรงเรียนวัดรัตนวรารามกรรมการ
5. นางศรัญญา เพชรชุมโรงเรียนวัดโคกสมานคุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมพร ทองศรีจันทร์โรงเรียนวัดรัตนวรารามประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ ชูมณีโรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการ
3. นางสาวจริยา ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ภัยชำนาญโรงเรียนวัดรัตนวรารามกรรมการ
5. นางศรัญญา เพชรชุมโรงเรียนวัดโคกสมานคุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ เถาว์สุวรรณโรงเรียนบ้านควนดินแดงประธานกรรมการ
2. นางนิภา สุขมาโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา หลงแก้วโรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัยกรรมการ
4. นางสาวนาตาชา ด้ามทองโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุภกิจ รื่นรมย์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ เถาว์สุวรรณโรงเรียนบ้านควนดินแดงประธานกรรมการ
2. นางนิภา สุขมาโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา หลงแก้วโรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัยกรรมการ
4. นางสาวนาตาชา ด้ามทองโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุภกิจ รื่นรมย์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายกิตติเมศร์ ทองแจ้นโรงเรียนบ้านวังหรังประธานกรรมการ
2. นางปราณี ลือเกียรติคุณโรงเรียนวังคาวดีกรรมการ
3. นางมนชไม สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดท่านางหอมกรรมการ
4. นายสายัญ มูเก็มโรงเรียนท่งปรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางกฤษณา เอกกะยอโรงเรียนบ้านโคกเมืองประธานกรรมการ
2. นายธนานันต์ รักษ์วงศศ์โรงเรียนวัดเทพชุมนุมกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อาคาสุวรรณโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอัมรินทร์ ขุนทองเพ็ชร์โรงเรียนวัดคูหาในประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อินทนิลโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ หลงอะหลีโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
4. นางสาวโสรัตยา ฆังวารีโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
5. นางอารีรัตน์ มีบุญโรงเรียนวัดคูหาในกรรมการ
6. นายเกษมศักดิ์ เรืองเพชรโรงเรียนวัดคูหาในกรรมการ
7. นางเจียมจิตต์ ฉิมแก้วโรงเรียนวัดคูหาในกรรมการ
8. นายเฉลิมชัย รัตนไชยโรงเรียนวัดคูหาในกรรมการ
9. นางอำมร ณ พิบูลย์โรงเรียนวัดคูหาในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอัมรินทร์ ขุนทองเพ็ชร์โรงเรียนวัดคูหาในประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อินทนิลโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ หลงอะหลีโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
4. นางสาวโสรัตยา ฆังวารีโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
5. นางอารีรัตน์ มีบุญโรงเรียนวัดคูหาในกรรมการ
6. นายเกษมศักดิ์ เรืองเพชรโรงเรียนวัดคูหาในกรรมการ
7. นางเจียมจิตต์ ฉิมแก้วโรงเรียนวัดคูหาในกรรมการ
8. นายเฉลิมชัย รัตนไชยโรงเรียนวัดคูหาในกรรมการ
9. นางอำมร ณ พิบูลย์โรงเรียนวัดคูหาในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอัมรินทร์ ขุนทองเพ็ชร์โรงเรียนวัดคูหาในประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อินทนิลโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ หลงอะหลีโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
4. นางสาวโสรัตยา ฆังวารีโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
5. นางอารีรัตน์ เรืองเพชรโรงเรียนวัดคูหาในกรรมการ
6. นายเกษมศักดิ์ เรืองเพชรโรงเรียนวัดคูหาในกรรมการ
7. นางเจียมจิตต์ ฉิมแก้วโรงเรียนวัดคูหาในกรรมการ
8. นายเฉลิมชัย รัตนไชยโรงเรียนวัดคูหาในกรรมการ
9. นางอำมร ณ พิบูลย์โรงเรียนวัดคูหาในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวิมาลา ณ วาโยโรงเรียนบ้านหน้าควนประธานกรรมการ
2. นางภิญโญวดี ชิตมณีโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
3. นางนิตยา วิทยผดุงโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี โสเจยยะโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสมพร วิจะสิกะโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางบุพผา เจียมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งงายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชญา ชัชวาลโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
3. นางกันยารัตน์ โกมลโรงเรียนบ้านหน้าควนกรรมการ
4. นางกุศล กิมตินโรงเรียนวัดโคกสมานคุณกรรมการ
5. นางสาวนิตยา พงศ์พัสสะระโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายบุญลาภ กาญจนะโรงเรียนวัดทุ่งคาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิภา ปานแก้วโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มัชฌิมาภิโรโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงกรรมการ
4. นางอารี ไหมฉิมโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
5. นางสงบ พะสริโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวสมพิศ โคพิชัยโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ยประธานกรรมการ
2. นางฉลวย สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี ทองเลิศโรงเรียนวัดนารังนกกรรมการ
4. นางสุวรรณี เพ็ชรจำรัสโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการ
5. นางสาวสุทีป ช่วยเหลือโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิศ โคพิชัยโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ยประธานกรรมการ
2. นางฉลวย สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านต้นส้านกรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี ทองเลิศโรงเรียนวัดนารังนกกรรมการ
4. นางสุวรรณี เพ็ชรจำรัสโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการ
5. นางสาวสุทีป ช่วยเหลือโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา เขียวหอมโรงเรียนสมัยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางชฎารัตน์ ทองประสมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
3. นายมนตรี ยี่สุ่นโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
4. นางสาวสุวนิช แซ่อ๋องโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
5. นายอภิชาติ แก้วมากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ เพ็ชราการโรงเรียนบ้านป่ายางประธานกรรมการ
2. นางสุภสิริ สีหมัดโรงเรียนบ้านโปะหมอกรรมการ
3. นายชาติชาย ศิริเดชโรงเรียนบ้านคลองปอมกรรมการ
4. นายปอน จันทะโกโรงเรียนวัดคลองแหกรรมการ
5. นางวัลลา ธำรงรักษ์โรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ เพ็ชราการโรงเรียนบ้านป่ายางประธานกรรมการ
2. นางสุภสิริ สีหมัดโรงเรียนบ้านโปะหมอกรรมการ
3. นายชาติชาย ศิริเดชโรงเรียนบ้านคลองปอมกรรมการ
4. นายปอน จันทะโกโรงเรียนวัดคลองแหกรรมการ
5. นางวัลลา ธำรงรักษ์โรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายถาวร สุวรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านบ่อหว้าประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ทวีสุวรรณศักดิ์โรงเรียนวัดโคกสมานคุณกรรมการ
3. นางกัญจน์ชญา คงศรีโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
4. นายประสาร จิตพรหมโรงเรียนบ้านหัวไทรกรรมการ
5. นายพนมยง ชูตระกูลวงศ์โรงเรียนบ้านควนโสกรรมการ
6. นางวิจิตรา ยางทองโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
7. นายสุวิทย์ คำทาโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายถาวร สุวรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านบ่อหว้าประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ทวีสุวรรณศักดิ์โรงเรียนวัดโคกสมานคุณกรรมการ
3. นางกัญจน์ชญา คงศรีโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
4. นายประสาร จิตพรหมโรงเรียนบ้านหัวไทรกรรมการ
5. นายพนมยง ชูตระกูลวงศ์โรงเรียนบ้านควนโสกรรมการ
6. นางวิจิตรา ยางทองโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
7. นายสุวิทย์ คำทาโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายเกษม หวันอาหลีโรงเรียนบ้านหินผุดประธานกรรมการ
2. นายอภิญญา สิทธิพันธ์โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ แก้วเพชรสกุลโรงเรียนวัดโคกเหรียงกรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ ติยวรพันธุ์โรงเรียนวัดโคกเหรียงกรรมการ
5. นายอัมพร ผดุงศักดิ์โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายเกษม หวันอาหลีโรงเรียนบ้านหินผุดประธานกรรมการ
2. นายอภิญญา สิทธิพันธ์โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ แก้วเพชรสกุลโรงเรียนวัดโคกเหรียงกรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ ติยวรพันธุ์โรงเรียนวัดโคกเหรียงกรรมการ
5. นายอัมพร ผดุงศักดิ์โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเกษม หวันอาหลีโรงเรียนบ้านหินผุดประธานกรรมการ
2. นายอภิญญา สิทธิพันธ์โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ แก้วเพชรสกุลโรงเรียนวัดโคกเหรียงกรรมการ
4. นายจิระศักดิ์ ติยวรพันธุ์โรงเรียนวัดโคกเหรียงกรรมการ
5. นายอัมพร ผดุงศักดิ์โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิชัย พรหมรักษ์โรงเรียนบ้านฉลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศกนก คงสองเมืองโรงเรียนศรีสว่างวงศ์กรรมการ
3. นายหะรินทร์ อุไรโรงเรียนบ้านหารกรรมการ
4. นางพรรณี ราชแดหวาโรงเรียนบ้านหินผุดกรรมการ
5. นางละออง ธงรักประยูรโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการ
6. นางนริศรา สิงห์เกลี้ยงโรงเรียนบ้านควนนากรรมการ
7. นางสาวอาภาพัชน์ บำรุงภักดิ์โรงเรียนสวัสดิ์บวรกรรมการ
8. นางยุวดี ถวิลรมย์โรงเรียนบ้านดินลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิชัย พรหมรักษ์โรงเรียนบ้านฉลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศกนก คงสองเมืองโรงเรียนศรีสว่างวงศ์กรรมการ
3. นายหะรินทร์ อุไรโรงเรียนบ้านหารกรรมการ
4. นางพรรณี ราชแดหวาโรงเรียนบ้านหินผุดกรรมการ
5. นางละออง ธงรักประยูรโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการ
6. นางนริศรา สิงห์เกลี้ยงโรงเรียนบ้านควนนากรรมการ
7. นางสาวอาภาพัชน์ บำรุงภักดิ์โรงเรียนสวัสดิ์บวรกรรมการ
8. นางยุวดี ถวิลรมย์โรงเรียนบ้านดินลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิชัย พรหมรักษ์โรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
2. นางสาวเกศกนก คงสองเมืองโรงเรียนศรีสว่างวงศ์กรรมการ
3. นายหะรินทร์ อุไรโรงเรียนบ้านหารกรรมการ
4. นางพรรณี ราชแดหวาโรงเรียนบ้านหินผุดกรรมการ
5. นางละออง ธงรักประยูรโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการ
6. นางนริศรา สิงห์เกลี้ยงโรงเรียนบ้านควนนากรรมการ
7. นางสาวอาภาพัชน์ บำรุงภักดิ์โรงเรียนสวัสดิ์บวรกรรมการ
8. นางยุวดี ถวิลรมย์โรงเรียนบ้านดินลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายมนัส แก้วชนะโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพัธย์ ทวีศรีโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
3. นางขนิษฐา จันทรศรีโรงเรียนวัดท่านางหอมกรรมการ
4. นางกาญดาร์ สงดวงโรงเรียนวัดเทพชุมนุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมนัส แก้วชนะโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพัธย์ ทวีศรีโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
3. นางขนิษฐา จันทรศรีโรงเรียนวัดท่านางหอมกรรมการ
4. นางกาญดาร์ สงดวงโรงเรียนวัดเทพชุมนุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมพงศ์ ศึกหาญโรงเรียนบ้านเกาะนกประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวคนธ์ เมืองสุขโรงเรียนบ้านลานควายกรรมการ
3. นางกรกนก สมนาคโรงเรียนบ้านใต้กรรมการ
4. นางสาววิมล จันทร์ทิพย์โรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
5. นายโยธิน เพ็ชรสลับศรีโรงเรียนบ้านทุ่งงายกรรมการ
6. นางสาวมารียา บิลอะหลีโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
7. นายอากร ธานีรัตน์โรงเรียนบ้านหินผุดกรรมการ
8. นายภานุวัฒน์ ไชยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมพงศ์ ศึกหาญโรงเรียนบ้านเกาะนกประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวคนธ์ เมืองสุขโรงเรียนบ้านลานควายกรรมการ
3. นางกรกนก สมนาคโรงเรียนบ้านใต้กรรมการ
4. นางสาววิมล จันทร์ทิพย์โรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
5. นายโยธิน เพ็ชรสลับศรีโรงเรียนบ้านทุ่งงายกรรมการ
6. นางสาวมารียา บิลอะหลีโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
7. นายอากร ธานีรัตน์โรงเรียนบ้านหินผุดกรรมการ
8. นายภานุวัฒน์ ไชยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมพงศ์ ศึกหาญโรงเรียนบ้านเกาะนกกรรมการ
2. นางสาวเสาวคนธ์ เมืองสุขโรงเรียนบ้านลานควายกรรมการ
3. นางกรกนก สมนาคโรงเรียนบ้านใต้กรรมการ
4. นางสาววิมล จันทร์ทิพย์โรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
5. นายโยธิน เพ็ชรสลับศรีโรงเรียนบานทุ่งงายกรรมการ
6. นางสาวมารียา บิลอะหลีโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
7. นายอากร ธานีรัตน์โรงเรียนบ้านหินผุดกรรมการ
8. นายภานุวัฒน์ ไชยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายมนัส แก้วชนะโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพัธย์ ทวีศรีโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
3. นางขนิษฐา จันทรศรีโรงเรียนวัดท่านางหอมกรรมการ
4. นางกาญดาร์ สงดวงโรงเรียนวัดเทพชุมนุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุชาติ นวลเจริญโรงเรียนรักเมืองไทย 6ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเล็ก หนูสงค์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการ
3. นายวิศรุทธิ์ จุลแก้วโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์กรรมการ
4. นายสุธนธ์ ราชเมืองขวางโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิกรรมการ
5. นางสุนีย์ ทองมณีโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ นวลเจริญโรงเรียนรักเมืองไทย 6ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเล็ก หนูสงค์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการ
3. นายวิศรุทธิ์ จุลแก้วโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์กรรมการ
4. นายสุธนธ์ ราชเมืองขวางโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิกรรมการ
5. นางสุนีย์ ทองมณีโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ นวลเจริญโรงเรียนรักเมืองไทย 6ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเล็ก หนูสงค์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการ
3. นายวิศรุทธิ์ จุลแก้วโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์กรรมการ
4. นายสุธนธ์ ราชเมืองขวางโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิกรรมการ
5. นางสุนีย์ ทองมณีโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประภาส ฉิมแก้วโรงเรียนบ้านใต้ประธานกรรมการ
2. นางนางภิญญฎา ธณบัตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา นวลสกุลโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
4. นางสาวศศิธร จิตต์แจ้งโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวรุ้งทอปัด ศรีทองมาโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประภาส ฉิมแก้วโรงเรียนบ้านใต้ประธานกรรมการ
2. นางภิญญฎา ธณบัตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา นวลสกุลโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
4. นางสาวศศิธร จิตต์แจ้งโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวรุ้งทอปัด ศรีทองมาโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายประภาส ฉิมแก้วโรงเรียนบ้านใต้ประธานกรรมการ
2. นางภิญญฎา ธณบัตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา นวลสกุลโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
4. นางสาวศศิธร จิตต์แจ้งโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวรุ้งทอปัด ศรีทองมาโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประภาส ฉิมแก้วโรงเรียนบ้านใต้ประธานกรรมการ
2. นางภิญญฎา ธณบัตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา นวลสกุลโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
4. นางสาวศศิธร จิตต์แจ้งโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวรุ้งทอปัด ศรีทองมาโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประภาส ฉิมแก้วโรงเรียนบ้านใต้ประธานกรรมการ
2. นางภิญญฎา ธณบัตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา นวลสกุลโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
4. นางสาวศศิธร จิตต์แจ้งโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวรุ้งทอปัด ศรีทองมาโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประภาส นวลสกุลโรงเรียนบ้านใต้ประธานกรรมการ
2. นางภิญญฎา ธณบัตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา นวลสกุลโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
4. นางสาวศศิธร จิตต์แจ้งโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวรุ้งทอปัด ศรีทองมาโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประภาส นวลสกุลโรงเรียนบ้านใต้ประธานกรรมการ
2. นางภิญญฎา ธณบัตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา นวลสกุลโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
4. นางสาวศศิธร จิตต์แจ้งโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวรุ้งทอปัด ศรีทองมาโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประภาส นวลสกุลโรงเรียนบ้านใต้ประธานกรรมการ
2. นางภิญญฎา ธณบัตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา นวลสกุลโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
4. นางศศิธร จิตต์แจ้งโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวรุ้งทอปัด ศรีทองมาโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประภาส นวลสกุลโรงเรียนบ้านใต้ประธานกรรมการ
2. นางภิญญฎา ธณบัตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา นวลสกุลโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
4. นางสาวศศิธร จิตต์แจ้งโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวรุ้งทอปัด ศรีทองมาโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประภาส นวลสกุลโรงเรียนบ้านใต้ประธานกรรมการ
2. นางภิญญฎา ธณบัตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา นวลสกุลโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
4. นางสาวศศิธร จิตต์แจ้งโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวรุ้งทอปัด ศรีทองมาโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประภาส ฉิมแก้วโรงเรียนบ้านใต้ประธานกรรมการ
2. นางภิญญฎา ธณบัตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
3. นางอรอุมา นวลสกุลโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
4. นางสาวศศิธร จิตต์แจ้งโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวรุ้งทอปัด ศรีทองมาโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประภาส ฉิมแก้วโรงเรียนบ้านใต้ประธานกรรมการ
2. นางภิญญฎา ธณบัตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
3. นางอรอุมา นวลสกุลโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
4. นางสาวศศิธร จิตต์แจ้งโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวรุ้งทอปัด ศรีทองมาโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประภาส ฉิมแก้วโรงเรียนบ้านใต้ประธานกรรมการ
2. นางภิญญฎา ธณบัตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา นวลสกุลโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
4. นางสาวศศิธร จิตต์แจ้งโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวรุ้งทอปัด ศรีทองมาโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประภาส ฉิมแก้วโรงเรียนบ้านใต้ประธานกรรมการ
2. นางภิญญฎา ธณบัตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา นวลสกุลโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
4. นางสาวศศิธร จิตต์แจ้งโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวรุ้งทอปัด ศรีทองมาโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประภาส ฉิมแก้วโรงเรียนบ้านใต้ประธานกรรมการ
2. นางภิญญฎา ธณบัตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา นวลสกุลโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
4. นางสาวรุ้งทอปัด ศรีทองมาโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการ
5. นางสาวศศิธร จิตต์แจ้งโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประภาส ฉิมแก้วโรงเรียนบ้านใต้ประธานกรรมการ
2. นางภิญญฎา ธณบัตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา นวลสกุลโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
4. นางสาวศศิธร จิตต์แจ้งโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวรุ้งทอปัด ศรีทองมาโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประภาส ฉิมแก้วโรงเรียนบ้านใต้ประธานกรรมการ
2. นางภิญญฎา ธณบัตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา นวลสกุลโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
4. นางสาวศศิธร จิตต์แจ้งโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวรุ้งทอปัด ศรีทองมาโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประภาส ฉิมแก้วโรงเรียนบ้านใต้ประธานกรรมการ
2. นางภิญญฎา ธณบัตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา นวลสกุลโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
4. นางสาวศศิธร จิตต์แจ้งโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวรุ้งทอปัด ศรีทองมาโรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์สุจี นวลขวัญโรงเรียนบ้านปลายละหานประธานกรรมการ
2. นางพัชรี จันมาศโรงเรียนบ้านหารกรรมการ
3. นางอนัญญา ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ แก้วไสยโรงเรียนวัดนารังนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์สุจี นวลขวัญโรงเรียนบ้านปลายละหานประธานกรรมการ
2. นางพัชรี จันทมาศโรงเรียนบ้านหารกรรมการ
3. นางอนัญญา ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ แก้วไสยโรงเรียนวัดนารังนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมจบ เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองหวะประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จันทร์สีหราชโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สาบวชโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี เติมแต้มโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมจบ เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองหวะประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จันทร์สีหราชโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สาบวชโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี เติมแต้มโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสมจบ เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองหวะประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จันทร์สีหราชโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สาบวชโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี เติมแต้มโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสมจบ เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองหวะประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จันทร์สีหราชโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สาบวชโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี เติมแต้มโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมจบ เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองหวะประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จันทร์สีหราชโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สาบวชโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี เติมแต้มโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสมจบ เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองหวะประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จันทร์สีหราชโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สาบวชโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี เติมแต้มโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมจบ เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองหวะประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จันทร์สีหราชโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สาบวชโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี เติมแต้มโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสมจบ เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองหวะประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จันทร์สีหราชโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สาบวชโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี เติมแต้มโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมนต์ชัย อารีกิจโรงเรียนบ้านไสท้อนประธานกรรมการ
2. นายพิชิต สุวรรณโณโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการ
3. นายเอกชาติ วรรณสกลโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
4. นายเชษฐา ชุมทองโรงเรียนบ้านหัวปาบกรรมการ
5. นายศรีระพันธ์ วงษ์สนิทโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางวีดา ภู่กันโรงเรียนวัดทุ่งคาประธานกรรมการ
2. นายอโน นัครามนตรีโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ แก้วมูณีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
4. นางจิตรา เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวีดา ภู่กันโรงเรียนวัดทุ่งคาประธานกรรมการ
2. นายอโน นัครามนตรีโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ แก้วมูณีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
4. นางจิตรา เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางวีดา ภู่กันโรงเรียนวัดทุ่งคาประธานกรรมการ
2. นายอโน นัครามนตรีโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ แก้วมูณีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
4. นางจิตรา เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวีดา ภู่กันโรงเรียนวัดทุ่งคาประธานกรรมการ
2. นายอโน นัครามนตรีโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ แก้วมูณีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
4. นางจิตรา เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมพร ศรีวรรณโรงเรียนวัดท่าแซประธานกรรมการ
2. นายสมพร ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านคลองเขาล้อนกรรมการ
3. นายสมพร พัลวรรณโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ รักงามโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางประไมพร จันทรัตน์โรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพร ศรีวรรณโรงเรียนวัดท่าแซประธานกรรมการ
2. นายสมพร ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านคลองเขาล้อนกรรมการ
3. นายสมพร พัลวรรณโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ รักงามโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางประไมพร จันทรัตน์โรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมพร ศรีวรรณโรงเรียนวัดท่าแซประธานกรรมการ
2. นายสมพร ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านคลองเขาล้อนกรรมการ
3. นายสมพร พัลวรรณโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ รักงามโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางประไมพร จันทรัตน์โรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพร ศรีวรรณโรงเรียนวัดท่าแซประธานกรรมการ
2. นายสมพร ทองแกมแก้วโรงเรียนบ้านคลองเขาล้อนกรรมการ
3. นายสมพร พัลวรรณโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ รักงามโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางประไมพร จันทรัตน์โรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวพีรฉัตร แสงฉายโรงเรียนบ้านพรุเตาะประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา กาฬกาญจน์สพป.สงขลา เขต 2กรรมการ
3. นางบังอร ประกอบพุ่มโรงเรียนรักเมืองไทย 6กรรมการ
4. นายธีรชาติ ชูโสตโรงเรียนบ้านควนสะตอกรรมการ
5. นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์ ภูมิพันธ์โรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวพีรฉัตร แสงฉายโรงเรียนบ้านพรุเตาะประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา กาฬกาญจน์สพป.สงขลา เขต 2กรรมการ
3. นางบังอร ประกอบพุ่มโรงเรียนรักเมืองไทย 6กรรมการ
4. นายธีรชาติ ชูโสตโรงเรียนบ้านควนสะตอกรรมการ
5. นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์ ภูมิพันธ์โรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวพีรฉัตร แสงฉายโรงเรียนบ้านพรุเตาะประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา กาฬกาญจน์สพป.สงขลา เขต 2กรรมการ
3. นางบังอร ประกอบพุ่มโรงเรียนรักเมืองไทย 6กรรมการ
4. นายธีรชาติ ชูโสตโรงเรียนบ้านควนสะตอกรรมการ
5. นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์ ภูมิพันธ์โรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพีรฉัตร แสงฉายโรงเรียนบ้านพรุเตาะประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา กาฬกาญจน์สพป.สงขลา เขต 2กรรมการ
3. นางบังอร ประกอบพุ่มโรงเรียนรักเมืองไทย 6กรรมการ
4. นายธีรชาติ ชูโสตโรงเรียนบ้านควนสะตอกรรมการ
5. นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์ ภูมิพันธ์โรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมสุข เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านใต้กรรมการ
3. นางผุสดี สกุลรัตน์โรงเรียนบ้านบางแฟบกรรมการ
4. นายอัมพร ผดุงศักดิ์โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงกรรมการ
5. นางมณีกานต์ เขียวศิริโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมสุข เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านใต้กรรมการ
3. นางผุสดี สกุลรัตน์โรงเรียนบ้านบางแฟบกรรมการ
4. นายอัมพร ผดุงศักดิ์โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงกรรมการ
5. นางมณีกานต์ เขียวศิริโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมสุข เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านใต้กรรมการ
3. นางผุสดี สกุลรัตน์โรงเรียนบ้านบางแฟบกรรมการ
4. นายอัมพร ผดุงศักดิ์โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงกรรมการ
5. นางมณีกานต์ เขียวศิริโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมสุข เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านใต้กรรมการ
3. นางผุสดี สกุลรัตน์โรงเรียนบ้านบางแฟบกรรมการ
4. นายอัมพร ผดุงศักดิ์โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงกรรมการ
5. นางมณีกานต์ เขียวศิริโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ แก่นหามูลโรงเรียนวัดทุ่งคาประธานกรรมการ
2. นางจรูญ โรมจุรีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิกรรมการ
3. นายเจษฎารัฐ ประกอบกิจโรงเรียนวัดเนินพิชัยกรรมการ
4. นายอมรเทพ สุพงษ์โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางปราศรัย ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านบึงพิชัยประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านใต้กรรมการ
3. นายอัมพร ผดุงศักดิ์โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงกรรมการ
4. นางผุสดี สกุลรัตน์โรงเรียนบ้านบางแฟบกรรมการ
5. นายภานุวิชช์ สุขขีโรงเรียนวัดโคกสมานคุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางปราศรัย ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านบึงพิชัยประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านใต้กรรมการ
3. นายอัมพร ผดุงศักดิ์โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงกรรมการ
4. นางผุสดี สกุลรัตน์โรงเรียนบ้านบางแฟบกรรมการ
5. นายภานุวิชช์ สุขขีโรงเรียนวัดโคกสมานคุณกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดวงรัตน์ วงศ์สว่างศิริโรงเรียนวัดท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางจารีย์ ทองคโชคโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการ
3. นางสุนันทา สุวรรณมณีโรงเรียนวัดท่าแซกรรมการ
4. นายสมพร ปานนุกูลข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสุปราณี ขุนจางวางข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสาวคนิตา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนคุณธรรมวิทยากรรมการ
7. นายสันติ ธรรมปริยัติโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ วงศ์สว่างศิริโรงเรียนวัดท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางจารีย์ ทองคโชคโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการ
3. นางสุนันทา สุวรรณมณีโรงเรียนวัดท่าแซกรรมการ
4. นายสมพร ปานนุกูลข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางปราณี ขุนจางวางข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสาวคนิตา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนคุณธรรมวิทยากรรมการ
7. นายสันติ ธรรมปริยัติโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดวงรัตน์ วงศ์สว่างศิริโรงเรียนวัดท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางจารีย์ ทองคโชคโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการ
3. นางสุนันทา สุวรรณมณีโรงเรียนวัดท่าแซกรรมการ
4. นายสมพร ปานนุกูลข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางปราณี ขุนจางวางข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสาวคนิตา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนคุณธรรมวิทยากรรมการ
7. นายสันติ ธรรมปริยัติโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ วงศ์สว่างศิริโรงเรียนวัดท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางจารีย์ ทองคโชคโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการ
3. นางสุนันทา สุวรรณมณีโรงเรียนวัดท่าแซกรรมการ
4. นายสมพร ปานนุกูลข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางปราณี ขุนจางวางข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสาวคนิตา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนคุณธรรมวิทยากรรมการ
7. นายสันติ ธรรมปริยัติโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางณัชชา บุญสิริธนาโรงเรียนบ้านโคกพยอมประธานกรรมการ
2. นางประไพพิศ ศรีใหม่โรงเรียนวรพัฒน์กรรมการ
3. นางผ่องอำไพ ชูมณีโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวธิติมา พงศ์พิรุฬห์ชาติโรงเรียนสวัสดิ์บวรกรรมการ
5. นางปัญญพัชญ์ ทองรักษ์โรงเรียนศิลปะการฟ้อนรำ "ลีลา-ศิลป์"กรรมการ
6. นางสาวปัทมพร สุวรรณจำรูญโรงเรียนบ้านโคกพยอมกรรมการ
7. นางอำภา นาคะวัจนะโรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางณัชชา บุญสิริธนาโรงเรียนบ้านโคกพยอมประธานกรรมการ
2. นางประไพพิศ ศรีใหม่โรงเรียนวรพัฒน์กรรมการ
3. นางผ่องอำไพ ชูมณีโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวธิติมา พงศ์พิรุฬห์ชาติโรงเรียนสวัสดิ์บวรกรรมการ
5. นางปัญญพัชญ์ ทองรักษ์โรงเรียนศิลปะการฟ้อนรำ "ลีลา-ศิลป์"กรรมการ
6. นางสาวปัทมพร สุวรรณจำรูญโรงเรียนบ้านโคกพยอมกรรมการ
7. นางอำภา นาคะวัจนะโรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางณัชชา บุญสิริธนาโรงเรียนบ้านโคกพยอมประธานกรรมการ
2. นางประไพพิศ ศรีใหม่โรงเรียนวรพัฒน์กรรมการ
3. นางผ่องอำไพ ชูมณีโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวธิติมา พงศ์พิรุฬห์ชาติโรงเรียนสวัสดิ์บวรกรรมการ
5. นางปัญญพัชญ์ ทองรักษ์โรงเรียนศิลปะการฟ้อนรำ "ลีลา-ศิลป์"กรรมการ
6. นางสาวปัทมพร สุวรรณจำรูญโรงเรียนบ้านโคกพยอมกรรมการ
7. นางอำภา นาคะวัจนะโรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางณัชชา บุญสิริธนาโรงเรียนบ้านโคกพยอมประธานกรรมการ
2. นางประไพพิศ ศรีใหม่โรงเรียนวรพัฒน์กรรมการ
3. นางผ่องอำไพ ชูมณีโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวธิติมา พงศ์พิรุฬห์ชาติโรงเรียนสวัสดิ์บวรกรรมการ
5. นางปัญญพัชญ์ ทองรักษ์โรงเรียนศิลปะการฟ้อนรำ "ลีลา-ศิลป์"กรรมการ
6. นางสาวปัทมพร สุวรรณจำรูญโรงเรียนบ้านโคกพยอมกรรมการ
7. นางอำภา นาคะวัจนะโรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเริงฤทธิ์ สังข์สรโรงเรียนบ้านคลองเปลประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ พลากรโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
3. นายมงคล คชรัตน์โรงเรียนวัดท่าเมรุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายเริงฤทธิ์ สังข์สรโรงเรียนบ้านคลองเปลประธานกรรมการ
2. นายศรีระพันธ์ วงศ์สนิทโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
3. นายมงคล คชรัตน์โรงเรียนวัดท่าเมรุกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางนภวรรณ สุวรรณประสมศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา เจียรวัฒนวงศ์โรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
3. นายภานุพงศ์ สิริทรัพย์นพคุณโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
4. นางสาวเกศรา พรหมมาโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวจามิกร ด่านวรพงษ์โรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
6. นายวทัญญู จันทร์พูลโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
7. นางสาวชิวารัตน์ แซ่ลั่งโรงเรียนคุณธรรมวิทยากรรมการ
8. นางเอมอารีย์ อักษรถึงโรงเรียนคุณธรรมวิทยากรรมการ
9. นางสาวกัญญาณัฐ ปรีเปรมไพศาลโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางนภวรรณ สุวรรณประสมศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา เจียรวัฒนวงศ์โรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
3. นายภานุพงศ์ สิริทรัพย์นพคุณโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
4. นางสาวเกศรา พรหมมาโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวจามิกร ด่านวรพงษ์โรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
6. นายวทัญญู จันทร์พูลโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
7. นางสาวชิวารัตน์ แซ่ลั่งโรงเรียนคุณธรรมวิทยากรรมการ
8. นางเอมอารีย์ อักษรถึงโรงเรียนคุณธรรมวิทยากรรมการ
9. นางสาวกัญญาณัฐ ปรีเปรมไพศาลโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางนภวรรณ สุวรรณประสมศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา เจียรวัฒนวงศ์โรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
3. นายภานุพงศ์ สิริทรัพย์นพคุณโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
4. นางสาวเกศรา พรหมมาโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวจามิกร ด่านวรพงษ์โรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
6. นายวทัญญู จันทร์พูลโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
7. นางสาวชิวารัตน์ แซ่ลั่งโรงเรียนคุณธรรมวิทยากรรมการ
8. นางเอมอารีย์ อักษรถึงโรงเรียนคุณธรรมวิทยากรรมการ
9. นางสาวกัญญาณัฐ ปรีเปรมไพศาลโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางนภวรรณ สุวรรณประสมศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา เจียรวัฒนวงศ์โรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
3. นายภานุพงศ์ สิริทรัพย์นพคุณโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
4. นางสาวเกศรา พรหมมาโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวจามิกร ด่านวรพงษ์โรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
6. นายวทัญญู จันทร์พูลโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
7. นางสาวชิวารัตน์ แซ่ลั่งโรงเรียนคุณธรรมวิทยากรรมการ
8. นางเอมอารีย์ อักษรถึงโรงเรียนคุณธรรมวิทยากรรมการ
9. นางสาวกัญญาณัฐ ปรีเปรมไพศาลโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางนภวรรณ สุวรรณประสมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา เจียรวัฒนวงศ์โรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
3. นายภานุพงศ์ สิริทรัพย์นพคุณโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
4. นางสาวเกศรา พรหมมาโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวจามิกร ด่านวรพงษ์โรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
6. นายวทัญญู จันทร์พูลโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
7. นางสาวชิวารัตน์ แซ่ลั่งโรงเรียนคุณธรรมวิทยากรรมการ
8. นางเอมอารีย์ อักษรถึงโรงเรียนคุณธรรมวิทยากรรมการ
9. นางสาวกัญญาณัฐ ปรีเปรมไพศาลโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชนะ ทองกรดโรงเรียนบ้านเนินนิมิตประธานกรรมการ
2. นายชลิต แก่นเจริญโรงเรียนสมานคุณวิทยาทานกรรมการ
3. นายเอกพงศ์ สุวรรณวงศ์โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ นิลพันธุ์โรงเรียนบ้านโปะหมอกรรมการ
5. นางสมใจ พันนังศรีโรงเรียนบ้านลานควายกรรมการ
6. นางสาวจันชรี เยาดำโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสุนทร สำกำปังโรงเรียนบ้านหัวปาบประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ เนียมคงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ธนสารโรงเรียนวรพัฒน์กรรมการ
4. นายอุดร โลหะรัตน์โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการ
5. นายวันชัย สามสุวรรณโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายเกษม บินโต๊ะหมีนโรงเรียนบ้านโปะหมอกรรมการ
7. นายประเสริฐ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธนา ทองคโชคโรงเรียนวัดท่าเมรุประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณดี แกล้วทนงค์โรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ไชยมะโณโรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการ
4. นายไพโรจน์ นวลบุญโรงเรียนวัดเนินพิชัยกรรมการ
5. นายวิชา ณ สงขลาโรงเรียนวัดเนินพิชัยกรรมการ
6. นางบุญร่วม เจษฎารมย์โรงเรียนบ้านเกาะหมีกรรมการ
7. นายนุกูล สกูลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายชวลิต คงคานิมิตรโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี เติมแต้มโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ สังแสตมป์โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางขนิษฐา จันทรศรีโรงเรียนวัดท่านางหอมกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ สองประสมโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายชวลิต คงคาเนรมิตรโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี เติมแต้มโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ สังแสตมป์โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางขนิษฐา จันทรศรีโรงเรียนวัดท่านางหอมกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ สองประสมโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายกรีฑา อนุรักษ์โรงเรียนวัดหูแร่ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ทองยอดโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยกรรมการ
3. นางกาญจนา มูลสิงห์โรงเรียนบ้านหัวปาบกรรมการ
4. นางพรรณพิศ จันทสุวรรณโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวนวพร จุทองโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นางจินดา มาไข่โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการ
3. นางสาวช่อผกา ศรีช่วยโรงเรียนสวัสดิ์บวรกรรมการ
4. นางปทุมกาญจน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงกรรมการ
5. นางสุวรรณา เมืองแก้วโรงเรียนบ้านลานควายกรรมการ
6. นางทัตชญา รักษากิจโรงเรียนบ้านไสท้อนกรรมการ
7. นางฉลวย นุชประหารโรงเรียนบ้านหารกรรมการ
8. นางสาวกมลทิพย์ หิรัญสายโรงเรียนบ้านโปะหมอกรรมการ
9. นางสาวสิริกร ปาชนะวงศ์โรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
10. นางสุนีวรรณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านนาแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนวพร จุทองโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นางจินดา มาไข่โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการ
3. นางสาวช่อผกา ศรีช่วยโรงเรียนสวัสดิ์บวรกรรมการ
4. นางประทุมกาญจน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงกรรมการ
5. นางสุวรรณ เมืองแก้วโรงเรียนบ้านลานควายกรรมการ
6. นางทัตชญา รักษากิจโรงเรียนบ้านไสท้อนกรรมการ
7. นางฉลวย นุชประหารโรงเรียนบ้านหารกรรมการ
8. นางสาวกมลทิพย์ หิรัญสายโรงเรียนบ้านโปะหมอกรรมการ
9. นางสาวสิริกร ปาชนะวงศ์โรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
10. นางสุนีวรรณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านนาแสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวจุรีรัตน์ รัตนเหมโรงเรียนวัดบางศาลาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร สุขอนันต์โรงเรียนบ้านโคกเมากรรมการ
3. นางกัญจน์ฐนภัทร์ ดำเกิงเกียรติโรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการ
4. นางสุไหวบ๊ะ ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
5. นางชฎาพรรณ วรจินต์โรงเรียนบ้านควนนากรรมการ
6. นางปัทมา สังขไพฑูรย์โรงเรียนวัดบางศาลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุรีรัตน์ รัตนเหมโรงเรียนวัดบางศาลาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร สุขอนันต์โรงเรียนบ้านโคกเมากรรมการ
3. นางกัญจน์ฐนภัทร์ ดำเกิงเกียรติโรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการ
4. นางสุไหวบ๊ะ ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
5. นางชฎาพรรณ วรจินต์โรงเรียนบ้านควนนากรรมการ
6. นางปัทมา สังข์สรโรงเรียนวัดบางศาลากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมยศ สะรุโณโรงเรียนวัดคลองแหประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ กิมาคมโรงเรียนวัดควนลังนิมิตรภาพที่ 11กรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ ทองไชยโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ราชชำรองโรงเรียนบ้านท่าหมอไชยกรรมการ
5. นางปริศนา ศรีทองช่วยโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางเยาวพา นุ่มคงโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายชารีฟ บิลหมุดโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวรสสุนีย์ ศรีประสมโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกศักดิ์ ดวงภักดีโรงเรียนวัดควนเนียงประธานกรรมการ
2. นางจามรี นาคทิมโรงเรียนบ้านพรุพ้อกรรมการ
3. นางสาววิมลลักษณ์ ชีววิจิตรกุลนักวิเคราะห์นโยบายฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราพิชญ์ ขวัญพรหมโรงเรียนวัดโคกม่วงประธานกรรมการ
2. นางนันทา กิมิเสโรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการ
3. นางณัฐวศา บุญช่วยโรงเรียนบ้านเกาะหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมปอง ชูวิลัยโรงเรียนท่าจีนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรานิษฐ์ รัตนแก้วมณีโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยกรรมการ
3. นายบัณฑิต เสวีพงศ์โรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการ
4. นางสาวกมลเนตร นาคเนียมโรงเรียนบ้านบางแฟบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายกษิดิ์เดช เหมมันโรงเรียนบ้านท่ามะปรางประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ แซ่เล่โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางมารียา หมุดยะฝาโรงเรียนกรรมการ
4. นายมูหัมมัด มูซอโรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายกษิดิ์เดช เหมมันโรงเรียนบ้านท่ามะปรางประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ แซ่เล่โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางมารียา หมุดยะฝาพนักงานธุรการกรรมการ
4. นายมูหัมมัด มูซอโรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายไสว หนูนคงโรงเรียนวัดคงคาวดีประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพพรรณ ละไมโรงเรียนศรีสว่างวงศ์กรรมการ
3. นางสาวรัตน์จรี จิตรนารีโรงเรียนบ้านพรุพ้อกรรมการ
4. นางสาวบุษราภรณ์ แสงมณีโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
5. นางจีราวดี สิริรัตนจิตต์โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งกรรมการ
6. นางสุภาลักษ์ ทิมบำรุงโรงเรียนบ้านควนโสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมิตร บิลโส๊ะโรงเรียนบ้านคลองต่อประธานกรรมการ
2. นายวิวิต รุกขพันธ์โรงเรียนบ้านบางกล่ำกรรมการ
3. นายธนกร ก๊กเชวงนันท์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ขำแขโรงเรียนบ้านลานควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมิตร บิลโส๊ะโรงเรียนบ้านคลองต่อประธานกรรมการ
2. นายวิวิต รุกขพันธ์โรงเรียนบ้านบางกล่ำกรรมการ
3. นายธนกร ก๊กเชวงนันท์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ขำแขโรงเรียนบ้านลานควายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชฎาพร เสนเผือกโรงเรียนวัดปากจ่าประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ หนูทองโรงเรียนวัดปากจ่ากรรมการ
3. นายวัชรพล ทองขจรโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
4. นางพิลัดดา แก้วณรงค์โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ คชสงครามโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ ชนะดัสกรโรงเรียนวัดบางทีงประธานกรรมการ
2. นายแสงหิรัญ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
3. นายสมภพ ไตรีไวยโรงเรียนแสงทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิกุลทอง ถมยาโรงเรียนวัดบางทีงกรรมการ
5. นายพิรม บุญญคงศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุริยศักดิ์ ไชยกูลโรงเรียนบ้านกองอิฐประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ไตรีไวยโรงเรียนแสงทองวิทยากรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ แซ่เซาโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
4. นางกมลวัลย์ แก้วนนท์โรงเรียนบ้านโคกเมากรรมการ
5. นายอาณัติ สายสาลามนักวิชาการศึกษาฯสนง.เทศบาลเมืองคลองแหกรรมการ
6. นายประพันธ์ บัวรักษ์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ ชนะดัสกรโรงเรียนวัดบางทีงประธานกรรมการ
2. นายแสงหิรัญ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
3. นายสมภพ ไตรีไวยโรงเรียนแสงทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิกุลทอง ถมยาโรงเรียนวัดบางทีงกรรมการ
5. นายพิรม บุญญคงศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุริยศักดิ์ ไชยกูลโรงเรียนบ้านกองอิฐประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ไตรีไวยโรงเรียนแสงทองวิทยากรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ แซ่เซาโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
4. นางกมลวัลย์ แก้วนนท์โรงเรียนบ้านโคกเมากรรมการ
5. นายอาณัติ สายสาลามนักวิชาการศึกษาฯสนง.เทศบาลเมืองคลองแหกรรมการ
6. นายประพันธ์ บัวรักษ์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ ชนะดัสกรโรงเรียนวัดบางทีงประธานกรรมการ
2. นายแสงหิรัญ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
3. นายสมภพ ไตรีไวยโรงเรียนแสงทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิกุลทอง ถมยาโรงเรียนวัดบางทีงกรรมการ
5. นายพิรม บุญญคงศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุริยศักดิ์ ไชยกูลโรงเรียนบ้านกองอิฐประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ไตรีไวยโรงเรียนแสงทองวิทยากรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ แซ่เซาโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
4. นางกมลวัลย์ แก้วนนท์โรงเรียนบ้านโคกเมากรรมการ
5. นายอาณัติ สายสาลามนักวิชาการศึกษาฯสนง.เทศบาลเมืองคลองแหกรรมการ
6. นายประพันธ์ บัวรักษ์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ ชนะดัสกรโรงเรียนวัดบางทีงประธานกรรมการ
2. นายแสงหิรัญ สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดบางทีงกรรมการ
3. นายสมภพ ไตรีไวยโรงเรียนแสงทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิกุลทอง ถมยาโรงเรียนวัดบางทีงกรรมการ
5. นายพิรม บุญญคงศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุริยศักดิ์ ไชยกูลโรงเรียนบ้านกองอิฐประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ไตรีไวยโรงเรียนแสงทองวิทยากรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ แซ่เซาโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
4. นางกมลวัลย์ แก้วนนท์โรงเรียนบ้านโคกเมากรรมการ
5. นายประพันธ์ บัวรักษ์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวิภารัตน์ พิบูลย์โรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือง ถาวรสิทธิ์โรงเรียนบ้านโปะหมอกรรมการ
3. นางสาวธนิศราพัชร์ ทุมพรโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
4. นางสาวกันยากร ชูสิงห์เดโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
5. นางยมลพร ธรรมเดชโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายหวันลาริ เห็นชอบโรงเรียนบ้านเกาะหมีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมณฑา เบ็ญอาหลีโรงเรียนสมานคุณวิทยาทานกรรมการ
3. นายทรงพล อารมณ์เย็นโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสกาวรัตน์ ชูมังโรงเรียนวัดหินเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นายพนม วัชระโรงเรียนบ้านใต้กรรมการ
3. นางบุษบา พันธุ์เรืองโรงเรียนวิริยะเธียรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสอาด๊ะ หะยีหมัดโรงเรียนบ้านลานควายกรรมการ
5. นางประเจิน ไชยมาลีอุปถัมภ์โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสกาวรัตน์ ชูมังโรงเรียนวัดหินเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นายพนม วัชระโรงเรียนบ้านใต้กรรมการ
3. นางบุษบา พันธุ์เรืองโรงเรียนวิริยะเธียรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสอาด๊ะ หะยีหมัดโรงเรียนบ้านลานควายกรรมการ
5. นางประเจิน ไชยมาลีอุปถัมภ์โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์โรงเรียนบ้านนาแสนประธานกรรมการ
2. นางราณี มะสะกาโรงเรียนวัดคลองแหกรรมการ
3. นางสาวกฤตยาภรณ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
4. นางสาวศิริพร จันทรมงคลโรงเรียนคุณธรรมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมพิศ สุขสว่างโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสิริพร ประสานสงฆ์โรงเรียนวัดท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางทักษิณา สุขเอียดโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางวาสนา สุวรรณรักษาโรงเรียนวัดหู่แร่กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ อุณาภัณฑพรโรงเรียนธิดานุเคราะห์กรรมการ
5. นางวิชชุดา แซ่เจียงโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์กรรมการ
6. นางชื่นสุมน จิตรนาวีโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวลณิชา ผลยะฤทธิ์โรงเรียนวัดม่วงค่อมประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ กะฐินหอมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิกรรมการ
3. นางนฤมล สิทธิพงษ์โรงเรียนท่าจีนอุดทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางประสานทอง จันทมณีโรงเรียนวัดเขากลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวนิพัทธ์ อุไรรัตน์โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงกรรมการ
3. นางกัลยา แสงทองโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจันทแสน วงศ์ชนะโรงเรียนทุ่งตำเสาประธานกรรมการ
2. นายอมรเทพ สุพงษ์โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางปรีดา วุ่นคงโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
4. นางอรนุช สิทธิพงษ์โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงกรรมการ
5. นายเสรี บุญรัศมีโรงเรียนบ้านทุ่งคมบางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนพพร จันทวงศ์โรงเรียนบ้านควนโสประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ พงศ์ประยูรโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
3. นายวีระพงศ์ จันทราธนากุลโรงเรียนบ้านหัวปาบกรรมการ
4. นายอธิวัฒน์ กาญจนวงศ์โรงเรียนบ้านโคกเมากรรมการ
5. นางมณฑา แสงสุวรรณโรงเรียนสมานคุณวิทยาทานกรรมการ
6. นายวิฑูร ช่วยแท่นโรงเรียนวัดเจริญภูผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางมาริหยาม มากจังหวัดโรงเรียนวัดนารังนกประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ เกษตรสมบูรณ์โรงเรียนบ้านยวนยางกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ สุวรรณชาตรีโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ยกรรมการ
4. นางบุญเรือง ถาวรสิทธิ์โรงเรียนบ้านโปะหมอกรรมการ
5. นางกฤติมา ซ้ายหนูโรงเรียนบ้านทุ่งคมบางกรรมการ
6. นางประดับ ตันจะโขโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นางยุพา น้อยเสมโรงเรียนวัดนารังนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมาริหยาม มากจังหวัดโรงเรียนวัดนารังนกประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ เกษตรสมบูรณ์โรงเรียนบ้านยวนยางกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ สุวรรณชาตรีโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ยกรรมการ
4. นางบุญเรือง ถาวรสิทธิ์โรงเรียนบ้านโปะหมอกรรมการ
5. นางกฤติมา ซ้ายหนูโรงเรียนบ้านทุ่งคมบางกรรมการ
6. นางประดับ ตันจะโขโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นางยุพา น้อยเสมโรงเรียนวัดนารังนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุปราณี กาญจนะโรงเรียนบ้านพรุพ้อประธานกรรมการ
2. นางเกษร คงชะนะโรงเรียนวัดเลียบกรรมการ
3. นางอรอนงค์ เกษตรสมบูรณ์โรงเรียนบ้านยวนยางกรรมการ
4. นางสาวบุญสิตา ศรีนพรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี กาญจนะโรงเรียนบ้านพรุพ้อประธานกรรมการ
2. นางเกสร คงชะนะโรงเรียนวัดเลียบกรรมการ
3. นางอรอนงค์ เกษตรสมบูรณ์โรงเรียนบ้านยวนยางกรรมการ
4. นางสาวบุญสิตา ศรีนพรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนันทิกา นครพรัตน์โรงเรียนบ้านคลองคล้าประธานกรรมการ
2. นางปราณี สุขหอมโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
3. นางสุภา ทองมากโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
4. นางอำไพ ลัพกิตโรโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
5. นางอารี ชูชื่นโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
6. นางจิยาลักษณ์ ศรีประสมโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนันทิกา นครพรัตน์โรงเรียนบ้านคลองคล้าประธานกรรมการ
2. นางปราณี สุขหอมโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
3. นางสุภา ทองมากโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
4. นางอำไพ ลัพกิตโรโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
5. นางอารี ชูชื่นโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
6. นางจิยาลักษณ์ ศรีประสมโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางศิริพร พาหุมันโตโรงเรียนบ้านลานควายประธานกรรมการ
2. นางกิตติมา ช่วยวงศ์โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
3. นางพรรณภัทร สุขศาลโรงเรียนบ้านคลองเปลกรรมการ
4. นางอำนวย ปานเจิมโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
5. นางนภากร วิหะกะรัตน์โรงเรียนวัดโคกสมานคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร พาหุมันโตโรงเรียนบ้านลานควายประธานกรรมการ
2. นางกิตติมา ช่วยวงศ์โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
3. นางพรรณภัทร สุขศาลโรงเรียนบ้านคลองเปลกรรมการ
4. นางอำนวย ปานเจิมโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
5. นางนภากร วิหะกะรัตน์โรงเรียนวัดโคกสมานคุณกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเพียงใจ สุขศรีสังข์โรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางสมทรง บุญแท้โรงเรียนบ้านคลองหวะกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ รอดกุบโรงเรียนบ้านท่าหมอไชยกรรมการ
4. นางสุนี ชุมฉิมโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
5. นางฉลวย ฉายามนตรีโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางธัญชนก ยอดสวัสดิ์โรงเรียนบ้านควนนาประธานกรรมการ
2. นางสุทธิลักษณ์ สิทธิประการโรงเรียนวัดเนินพิชัยกรรมการ
3. นางสาววริสรา อินทาสิทธิ์โรงเรียนบ้านบางแฟบกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ แสงวิจิตรโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางจินตนา สีขาวโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางงามเนตร ศรียะรัตน์โรงเรียนบ้านเก่าร้างประธานกรรมการ
2. นางฮามีด๊ะ ปูตีลาโรงเรียนบ้านวังพากรรมการ
3. นางจันทร์จิรา บุญสูตรโรงเรียนบ้านควนกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางงามเนตร ศรียะรัตน์โรงเรียนบ้านเก่าร้างประธานกรรมการ
2. นางฮามิด๊ะ ปูตีลาโรงเรียนบ้านวังพากรรมการ
3. นางจันทร์จิรา บุญสูตรโรงเรียนบ้านควนกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางงามเนตร ศรียะรัตน์โรงเรียนบ้านเก่าร้างประธานกรรมการ
2. นางฮามิด๊ะ ปูตีลาโรงเรียนบ้านวังพากรรมการ
3. นางจันทร์จิรา บุญสูตรโรงเรียนบ้านควนกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางงามเนตร ศรียะรัตน์โรงเรียนบ้านเก่าร้างประธานกรรมการ
2. นางฮามิด๊ะ ปูตีลาโรงเรียนบ้านวังพากรรมการ
3. นางจันทร์จิรา บุญสูตรโรงเรียนบ้านควนกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางงามเนตร ศรียะรัตน์โรงเรียนบ้านเก่าร้างประธานกรรมการ
2. นางฮามิด๊ะ ปูตีลาโรงเรียนบ้านวังพากรรมการ
3. นางจันทร์จิรา บุญสูตรโรงเรียนบ้านควนกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางงามเนตร ศรียะรัตน์โรงเรียนบ้านเก่าร้างประธานกรรมการ
2. นางฮามิด๊ะ ปูตีลาโรงเรียนบ้านวังพากรรมการ
3. นางจันทร์จิรา บุญสูตรโรงเรียนบ้านควนกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางงามเนตร ศรียะรัตน์โรงเรียนบ้านเก่าร้างประธานกรรมการ
2. นางฮามิด๊ะ ปูตีลาโรงเรียนบ้านวังพากรรมการ
3. นางจันทร์จิรา บุญสูตรโรงเรียนบ้านควนกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางงามเนตร ศรียะรัตน์โรงเรียนบ้านเก่าร้างประธานกรรมการ
2. นางฮามิด๊ะ ปูตีลาโรงเรียนบ้านวังพากรรมการ
3. นางจันทร์จิรา บุญสูตรโรงเรียนบ้านควนกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางงามเนตร ศรียะรัตน์โรงเรียนบ้านเก่าร้างประธานกรรมการ
2. นางฮามิด๊ะ ปูตีลาโรงเรียนบ้านวังพากรรมการ
3. นางจันทร์จิรา บุญสูตรโรงเรียนบ้านควนกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางงามเนตร ศรียะรัตน์โรงเรียนบ้านเกาะร้างประธานกรรมการ
2. นางฮามิด๊ะ ปูตีลาโรงเรียนบ้านวังพากรรมการ
3. นางจันทร์จิรา บุญสูตรโรงเรียนบ้านควนกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายนิโลม ศรียะรัตน์โรงเรียนบ้านควนกบประธานกรรมการ
2. นางกมัยธร จันทวงศ์โรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการ
3. นางณิชากานต์ รอดระกำโรงเรียนวัดโคกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิโลม ศรียะรัตน์โรงเรียนบ้านควนกบประธานกรรมการ
2. นางกมัยธร จันทวงศ์โรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
3. นางณิชากานต์ รอดระกำโรงเรียนวัดโคกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนิโลม ศรียะรัตน์โรงเรียนบ้านควนกบประธานกรรมการ
2. นางกมัยธร จันทวงศ์โรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการ
3. นางณิชากานต์ รอดระกำโรงเรียนวัดโคกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิโลม ศรียะรัตน์โรงเรียนบ้านควนกบประธานกรรมการ
2. นางกมัยธร จันทวงศ์โรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
3. นางณิชากานต์ รอดระกำโรงเรียนวัดโคกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนิโลม ศรียะรัตน์โรงเรียนบ้านควนกบประธานกรรมการ
2. นางกมัยธร จันทวงศ์โรงเรียนวัดคงคาวดีกรรมการ
3. นางณิชากานต์ รอดระกำโรงเรียนวัดโคกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวนวพร จุทองโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ปราบณรงค์โรงเรียนบ้านปลายละหานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ สังข์สรโรงเรียนวัดคลองแหกรรมการ
4. นางสาวอรษา เตชะพันธุ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางจุไรภรณ์ จันทร์จิตตะการโรงเรียนบ้านควนนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวพร จุทองโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ปราบณรงค์โรงเรียนบ้านปลายละหานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ สังข์สรโรงเรียนวัดคลองแหกรรมการ
4. นางสาวอรษา เตชะพันธุ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางจุไรภรณ์ จันทร์จิตตะการโรงเรียนบ้านควนนากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ มณีรักษ์โรงเรียนบ้านเขาพระประธานกรรมการ
2. นางบุพผา เจียมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งงายกรรมการ
3. นางภิญโญวดี ชิตมณีโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
4. นางสงบ พะสริโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
5. นางสมพร วิจะสิกะโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ มณีรักษ์โรงเรียนบ้านเขาพระประธานกรรมการ
2. นางบุพผา เจียมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งงายกรรมการ
3. นางภิญโญวดี ชิตมณีโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
4. นางสงบ พะสริโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
5. นางสมพร วิจะสิกะโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ มณีรักษ์โรงเรียนบ้านเขาพระประธานกรรมการ
2. นางบุพผา เจียมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งงายกรรมการ
3. นางภิญโญวดี ชิตมณีโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
4. นางสงบ พะสริโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
5. นางสมพร วิจะสิกะโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายไพจิตร์ จิตต์โสภณโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ อิ่มนวลโรงเรียนวัดเขากลอยกรรมการ
3. นายนิพัธย์ ทวีศรีโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
4. นางสุนีย์ ทองมณีโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายไพจิตร์ จิตต์โสภณโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ อิ่มนวลโรงเรียนวัดเขากลอยกรรมการ
3. นายนิพัธย์ ทวีศรีโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
4. นางสุนีย์ ทองมณีโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพจิตร์ จิตต์โสภณโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ อิ่มนวลโรงเรียนวัดเขากลอยกรรมการ
3. นายนิพัธย์ ทวีศรีโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
4. นางสุนีย์ ทองมณีโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพจิตร์ จิตต์โสภณโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ อิ่มนวลโรงเรียนวัดเขากลอยกรรมการ
3. นายนิพัธย์ ทวีศรีโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
4. นางสุนีย์ ทองมณีโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไพจิตร์ จิตต์โสภณโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ อิ่มนวลโรงเรียนวัดเขากลอยกรรมการ
3. นายนิพัธย์ ทวีศรีโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
4. นางสุนีย์ ทองมณีโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายไพจิตร์ จิตต์โสภณโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ อิ่มนวลโรงเรียนวัดเขากลอยกรรมการ
3. นายนิพัธย์ ทวีศรีโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
4. นางสุนีย์ ทองมณีโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพจิตร์ จิตต์โสภณโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ อิ่มนวลโรงเรียนวัดเขากลอยกรรมการ
3. นายนิพัธย์ ทวีศรีโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
4. นางสุนีย์ ทองมณีโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพจิตร์ จิตต์โสภณโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ อิ่มนวลโรงเรียนวัดเขากลอยกรรมการ
3. นายนิพัธย์ ทวีศรีโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
4. นางสุนีย์ ทองมณีโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายไพจิตร์ จิตต์โสภณโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ อิ่มนวลโรงเรียนวัดเขากลอยกรรมการ
3. นายนิพัธย์ ทวีศรีโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
4. นางสุนีย์ ทองมณีโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายไพจิตร์ จิตต์โสภณโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ อิ่มนวลโรงเรียนวัดเขากลอยกรรมการ
3. นายนิพัธย์ ทวีศรีโรงเรียนวัดม่วงค่อมกรรมการ
4. นางสุนีย์ ทองมณีโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวีดา ภู่กันโรงเรียนวัดทุ่งคาประธานกรรมการ
2. นายอโน นัครามนตรีโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ แก้วมูณีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
4. นางจิตรา เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางวีดา ภู่กันโรงเรียนวัดทุ่งคาประธานกรรมการ
2. นายอโน นัครามนตรีโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ แก้วมูณีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
4. นางจิตรา เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวีดา ภู่กันโรงเรียนวัดทุ่งคาประธานกรรมการ
2. นายอโน นัครามนตรีโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ แก้วมูณีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
4. นางจิตรา เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวีดา ภู่กันโรงเรียนวัดทุ่งคาประธานกรรมการ
2. นายอโน นัครามนตรีโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ แก้วมูณีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
4. นางจิตรา เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวีดา ภู่กันโรงเรียนวัดทุ่งคาประธานกรรมการ
2. นายอโน นัครามนตรีโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ แก้วมูณีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
4. นางจิตรา เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวีดา ภู่กันโรงเรียนวัดทุ่งคากรรมการ
2. นายอโน นัครามนตรีโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ แก้วมูณีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
4. นางจิตรา เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวีดา ภู่กันโรงเรียนวัดทุ่งคาประธานกรรมการ
2. นายอโน นัครามนตรีโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ แก้วมูณีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
4. นางจิตรา เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวีดา ภู่กันโรงเรียนวัดทุ่งคาประธานกรรมการ
2. นายอโน นัครามนตรีโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ แก้วมูณีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
4. นางจิตรา เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวีดา ภู่กันโรงเรียนวัดทุ่งคาประธานกรรมการ
2. นายอโน นัครามนตรีโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ แก้วมูณีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
4. นางจิตรา เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวีดา ภู่กันโรงเรียนวัดทุ่งคาประธานกรรมการ
2. นายอโน นัครามนตรีโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ แก้วมูณีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
4. นางจิตรา เพชรกาญจน์โรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัชชา บุญศิริธนาโรงเรียนบ้านโคกพยอมประธานกรรมการ
2. นางประไพพิศ ศรีใหม่โรงเรียนวรพัฒน์กรรมการ
3. นางผ่องอำไพ ชูมณีโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวธิติมา พงศ์พิรุฬห์ชาติโรงเรียนสวัสดิ์บวรกรรมการ
5. นางปัญญพัชญ์ ทองรักษ์โรงเรียนศิลปะการฟ้อนรำ "ลีลา-ศิลป์"กรรมการ
6. นางสาวปัทมพร สุวรรณจำรูญโรงเรียนบ้านโคกพยอมกรรมการ
7. นางอำภา นาคะวัจนะโรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนันทิกา นครนพรัตน์โรงเรียนบ้านคลองเคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจิระพันธุ์ ตันประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
3. นางนงเยาว์ อิ่มนวลโรงเรียนวัดเขากลอยกรรมการ
4. นางประณีต เหมือนทิพย์โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่กรรมการ
5. นางอำนวย ปานเจิมโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนันทิกา นครนพรัตน์โรงเรียนบ้านคลองเคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจิระพันธุ์ ตันประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายกรรมการ
3. นางนงเยาว์ อิ่มนวลโรงเรียนวัดเขากลอยกรรมการ
4. นางประณีต เหมือนทิพย์โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่กรรมการ
5. นางอำนวย ปานเจิมโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิริพร ประสานสงฆ์โรงเรียนวัดท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางทักษิณา สุขเอียดโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางวาสนา สุวรรณรักษาโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ อุณาภัณฑพรโรงเรียนธิดานุเคราะห์กรรมการ
5. นางวิชชุดา แซ่เจียงโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์กรรมการ
6. นางชื่นสุมน จิตรนาวีโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสิริพร ประสานสงฆ์โรงเรียนวัดท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางทักษิณา สุขเอียดโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางวาสนา สุวรรณรักษาโรงเรียนวัดหูแร่กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ อุณาภัณฑพรโรงเรียนธิดานุเคราะห์กรรมการ
5. นางวิชชุดา แซ่เจียงโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์กรรมการ
6. นางชื่นสุมน จิตรนาวีโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ เซ่งลายโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางอารียา นวลพรหมโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางถาวร ไชยมะโณโรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ เซ่งลายโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางอารียา นวลพรหมโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางถาวร ไชยมะโณโรงเรียนบ้านหน้าควนลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเลิศ สุขเกษมโรงเรียนวัดจังโหลนประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิศราพัชร์ ทุมพรโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
3. นางสาวกันยกร ชุสิงห์เเดโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
4. นายวิระ แก้วอำพรโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการ
5. นางพิมพิมลรัตน์ นวนสีโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
6. นางถวิล วรรณธิวาโรงเรียนวัดเนินพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเลิศ สุขเกษมโรงเรียนวัดจังโหลนประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิศราพัชร์ ทุมพรโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
3. นางสาวกันยกร ชุสิงห์เเดโรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
4. นายวิระ แก้วอำพรโรงเรียนบ้านเนินนิมิตกรรมการ
5. นางพิมพิมลรัตน์ นวนสีโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
6. นางถวิล วรรณธิวาโรงเรียนวัดเนินพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประภา อัครพงศ์พันธ์ุโรงเรียนบ้านวังพาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร จันทร์มงคลโรงเรียนคุณธรรมวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมพิศ สุขสว่างโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198กรรมการ
4. นางสาวกฤตยาภรณ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
5. นางราณี มะสะกาโรงเรียนวัดคลองแหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประภา อัครพงศ์พันธ์ุโรงเรียนบ้านวังพาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร จันทร์มงคลโรงเรียนคุณธรรมวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมพิศ สุขสว่างโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198กรรมการ
4. นางสาวกฤตยาภรณ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนสุวรรณวงศ์กรรมการ
5. นางราณี มะสะกาโรงเรียนวัดคลองแหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธัชชนันท์ จันทโกศลโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งประธานกรรมการ
2. นางสุรินทร์ ตันสกุลโรงเรียนบ้านบางแฟบกรรมการ
3. นายสายัญ มูเก็มโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธัชชนันท์ จันทร์โกศลโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งประธานกรรมการ
2. นางสุรินทร์ ต้นสกุลโรงเรียนบ้านบางแฟบกรรมการ
3. นายสายัญ มูเก็มโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธัชชนันท์ จันทร์โกศลโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งประธานกรรมการ
2. นางสุรินทร์ ต้นสกุลโรงเรียนบ้านบางแฟบกรรมการ
3. นายสายัญ มูเก็มโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธัชชนันท์ จันทร์โกศลโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งประธานกรรมการ
2. นางสุรินทร์ ต้นสกุลโรงเรียนบ้านบางแฟบกรรมการ
3. นายสายัญ มูเก็มโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธัชชนันท์ จันทร์โกศลโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งประธานกรรมการ
2. นางสุรินทร์ ต้นสกุลโรงเรียนบ้านบางแฟบกรรมการ
3. นายสายัญ มูเก็มโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธัชชนันท์ จันทร์โกศลโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งประธานกรรมการ
2. นางสุรินทร์ ต้นสกุลโรงเรียนบ้านบางแฟบกรรมการ
3. นายสายัญ มูเก็มโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนพพร จันทวงศ์โรงเรียนบ้านควนโสประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คงประยูรโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์กรรมการ
3. นายวีระพงศ์ จันทราธนากุลโรงเรียนบ้านหัวปาบกรรมการ
4. นายอธิวัฒน์ กาญจนวงศ์โรงเรียนบ้านโคกเมากรรมการ
5. นางมณฑา แสงสุวรรณโรงเรียนสมานคุณวิทยาทานกรรมการ
6. นายวิฑูร ช่วยแท่นโรงเรียนวัดเจริญภูผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจันทแสน วงศ์ชนะโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสาประธานกรรมการ
2. นายอมรเทพ สุพงษ์โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางปรีดา วุ่นคงโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
4. นางอรนุช สิทธิพงษ์โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงกรรมการ
5. นายเสรี บุญรัศมีโรงเรียนบ้านทุ่งคมบางกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]