หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางจีระวรรณ ถาวรจิต วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
2 นางสาวดวงใจ วิโรจน์สกุลพร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
3 นางจันทิรา ภูวมโนนาถ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
4 นางสาววิภาวดี แก้วสองศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
5 นางสาวช่อเพชร สงเคราะห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
6 นางสาวธนิสา คูประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
7 นายนันทวัฒน์ อิสระ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
8 นางสาวศิรินันท์ ขุนนาม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
9 นางสาววัชราภรณ์ ทองทา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
10 นางสาวสุดาวรรณ อิสราพงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
11 นายอนวัช ลิ่มวรากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
12 นายอนวัช ลิ่มวรากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
13 นายธนพล ตั้งตรงกิจเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
14 นายทรงกลด ฉ่ำเนตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
15 นายคามิน สุวรรณพงษี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
16 นายอาคม สุริยะ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
17 นายปิฏฐะ แก้วมี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
18 นายกันต์ธนัถ ยุทธนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
19 นางสาวชัชญาภัค แซ่โฮ้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
20 นายธีระวัฒน์ แหละหมัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
21 นางสวนีย์ เวชภัณฑ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
22 นางกุลธิดา แสงดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
23 นางสาววณิชย์ กันทา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
24 นางสาวเรวดี รอดคุ้ม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
25 นางสาววรารัตน์ พานิชกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
26 นายสมภพ จันทราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
27 นางกมรา สะเตโช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ กรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
28 น.ส.กาญจนา เจริญช่วย บ้านคลองหวะ บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
29 นางสาวภัทธิยา สิทธิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
30 นางสิรินทิพย์ จันทร์กาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
31 นางอรสา บัวชื่น ธุรการ โรงเรียนวัดเนินพิชัย บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]