การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน กิจกรรมการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
ในการแข่งขันกิจกรรมในกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ให้ผู้แข่งขันดำเนินการดังนี้
1. รายการใดที่กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้งโปรแกรมที่ใช้งาน ด้วยตนเอง ให้เตรียมต้นฉบับโปรแกรมที่จะใช้งานบันทึกด้วย Flash drive ทั้งนี้ เนื่องจาก cdrom drive ในคอมพิวเตอร์ในห้องแข่งขันบางเครื่องใช้งานไม่ได้
2.รายการใดที่จำเป็นต้องใช้ ไมโครโฟน  หูฟัง ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาด้วยตนเอง
3.ระบบปฏิบัติการในห้องคอมพิวเตอร์สำหรับแข่งขัน ใช้ระบบปฏิบัติการ 32 bit.
4. การแข่งขันรายการเขียนเว็บเพจ ใช้ โปรแกรม filezilla หรือโปรแกรมที่ฝึกซ้อมมาสำหรับส่งไฟล์ขึ้น web server

 
วันจันทร์ ที่ 03 ตุลาคม 2559 เวลา 09:47 น.