งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 081
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง เครือข่ายท่าช้าง 1. เด็กชายบัณฑิต    สุวรรณชาตรี
1. นางสุธิดา    หลีขาว
2 โรงเรียนวัดเนินพิชัย เครือข่ายท่าช้าง 1. เด็กชายอุสมาน    ช่วยมีทรัพย์
1. นางสาวณัฐกานต์    ธรรมวาโร
3 โรงเรียนบ้านโคกเมา เครือข่ายท่าช้าง 1. เด็กหญิงอมิตา    เพ็ชรนก
1. นางวัลย์ลี    แก้วมณี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................