สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงกนกพร  นวลดุก
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทองเอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงศศิพินทุ์  คิ้วนาง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทองเอม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่สุภาพ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  เพชรขาว
2. เด็กหญิงแพรบุหงา  นกแก้ว
 
1. นางสาวณัฐกานต์  พรหมสุบัน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธเนษฐ์  มรกต
 
1. นางสาวรุจิรา  ศิริพันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงธนพร  พรหมจันทร์
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  พูลรักษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงอมรพรรณ  สร้อยสุวรรณ
 
1. นางสาวรุจิรา  ศิริพันธ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณชาตรี
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  พูลรักษ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65.38 ทองแดง 11 1. เด็กชายนครินทร์  มรกต
2. เด็กชายนวชาติ  ชำนาญนา
3. เด็กหญิงวรรณพร  ปราบณรงค์
 
1. นางสาวสุวรรณี  ไชยธานี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายภูวดล  ชูประดิษฐ์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  นิจพัฒน์
 
1. นายพัทรพงศ์  เจริญวรรณ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  เพ็งแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาการ  หนูสง
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 12 1. เด็กชายกิตติพัชร  จันทร์ช่วย
2. เด็กหญิงณัชริญา  บุญส่ง
3. เด็กหญิงพิชากานต์  ฆังคะมะโน
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สุขขวัญ
2. นางสาวพิชชาภา  ส้มเกลี้ยง
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 59 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงณัชชา  ไบสะหล๊ะ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ขาว
3. เด็กหญิงภัคจิรา  วิจิตร
 
1. นางสาวอาภรณ์  แก้วมี
2. นางสาวรอกีหนา  รอเกตุ